Insättningsgaranti

En insättares insättningar i en inlåningsbank och räntan på dem är skyddade till högst 100 000 euro sammanlagt. Insättningsgarantin är per bank. De inlåningsbanker som är medlemmar i en sammanslutning av inlåningsbanker räknas som en inlåningsbank. Insättningarna i de sparbanker som hör till Sparbankernas sammanslutning är således skyddade till högst 100 000 euro sammanlagt.

Med insättare avses den person som i kontoavtalet registrerats som kontoinnehavare. Insättningsgarantin är inte bunden till insättarens hemort eller nationalitet. Insättare är exempelvis: privatpersoner, dödsbon, olika organisationer: företag oberoende av bolagsform och storlek, registrerade föreningar samt stiftelser. 

Utan begränsning av maximibeloppet omfattar skyddet i sex månader till fullt belopp de medel som erhållits vid försäljning av egen bostad om medlen används för att köpa en ny egen bostad.

Insättningsgarantin är knuten till person, inte till konto. Om till exempel två insättare endast har ett gemensamt konto i en insolvent bank betalas båda insättarnas fordringar upp till 100 000 euro och medlen på kontot är således skyddade upp till 200 000 euro.

Närmare information om insättningsgarantin finns på sidan Verket för finansiell stabilitet och i den blankett som finns på bankens webbplats och på bankens kontor.