Dags för skattedeklarationen – vad bör en företagare känna till?

Företagarens skattedeklaration görs när fyra månader har gått sedan räkenskapsperiodens slut. Om räkenskapsperioden är ett kalenderår ska deklarationen lämnas in senast 2.5. Ju noggrannare du gör avdrag och avskrivningar, desto mindre betalar du skatt på resultatet.

Säästöpankin brändikuva
Även om en revisor lämnar in deklarationen för din räkning, är det bra att du känner till de här sakerna som företagare. I den här artikeln har vi sammanställt de viktigaste punkterna, datumen och tipsen för avdrag och avskrivningar när man gör en skattedeklaration som företagare.

Tidtabellen för företagarens skattedeklaration

Skattedeklarationen för ett aktiebolag eller andelslag ska lämnas in inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Näringsidkarens, dvs. firmaföretagarens skattedeklaration ska dock lämnas in 3.4.2023. Om din skattedeklaration blir försenad måste du betala en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Vid behov kan du ansöka om en förlängning av inlämningstiden, men bara om det finns särskilda skäl till det, till exempel sjukdom.

Bokslutet ska vara klart före skattedeklarationen

Innan du börjar fylla i ditt företags skattedeklaration ska bokslutet vara klart. Bokslutet är en beräkning som görs i slutet av räkenskapsperioden, som berättar om ditt företags resultat och förmögenhetssituation. Företag av olika storlek har olika bokslutsregler, som påverkas inte bara av bolagsformen utan också av branschen. Bokslutet innehåller alltid minst en resultaträkning och balansräkning (utan specifikationerna till balansräkningen). Dessutom innehåller bokslutet noter, vars omfattning och innehåll beror på företagets storlek och bolagsform.

Därutöver ska aktiebolag hålla en bolagsstämma som fastställer bokslutet och beslutar om vinstutdelning. Skattedeklarationen ska innehålla ett utdrag ur protokollet som anger denna information. Bokslutshandlingarna och bokföringsmaterialet ska bevaras i minst tio år efter räkenskapsperiodens utgång.

Företagets inkomstskatt – vad innebär det?

Beroende på företagsformen betalar du olika slags skatter. En enskild näringsidkare betalar antingen inkomstskatt eller kapitalinkomstskatt på samtliga inkomster som intjänats genom företaget i samband med den personliga beskattningen. Företagsinkomsten för en firma delas in i förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Kapitalinkomsten beskattas med 30 procent upp till 30 000 euro. Inkomstskatten för ett aktiebolag och andelslag, dvs. samfundsskatten, är 20 procent och betalas från företagets tillgångar enligt resultatet. Företagets samfundsskatt betalas vanligtvis som förskottsskatt på månadsbasis eller mindre ofta i verksamheter med mindre omsättning.

Avdrag och avskrivningar

Aktiebolag eller andelslag

Avdrag och avskrivningar påverkar ditt företags resultat. Ett aktiebolag eller andelslag kan dra av anskaffningskostnader för företagsverksamheten i beskattningen och bokföringen. Det är viktigt att vara uppmärksam på avdragen och utnyttja dem på bästa möjliga sätt. Om anskaffningarna är avsedda för stadigvarande bruk i näringsverksamheten är de anläggningstillgångar. Sådana är till exempel byggnader, datorprogram, maskiner och inventarier. Anskaffningspriset på anläggningstillgångar kan dras av antingen på en gång eller som avskrivningar, genom att dela upp anskaffningspriset mellan olika år. Anskaffningspriset på anläggningstillgångar kan dras av på en gång om tillgångarnas användningstid är högst tre år, eller om det är fråga om en liten anskaffning, vars anskaffningspris är högst 1 200 euro. Avdrag för små anskaffningar kan uppgå till sammanlagt 3 600 euro. Av maskiner, inventarier och med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar får högst 25 procent avskrivas per år.

Om ett samfunds, dvs. ett aktiebolags eller andelslags, resultat för skatteåret uppvisar förlust och Skatteförvaltningen fastställer förlusten, kan den avdras i beskattningen under de följande åren. Den fastställda förlusten dras av från ett positivt resultat under de följande 10 skatteåren allt eftersom inkomst uppstår. Ett företag är inte skyldigt att själv deklarera avdrag för förluster i sin skattedeklaration, utan Skatteförvaltningen drar automatiskt av fastställda förluster i beskattningen.

Näringsidkarens avdrag

Även som privat näringsidkare, dvs. firmaföretagare kan du göra olika avdrag som minskar ditt företags skattepliktiga inkomst. Sådana kostnader inkluderar till exempel bil- och arbetsresekostnader, hyra för arbetslokal och arbetsrumsavdrag, representationskostnader samt avskrivningar och små inköp. Skatteförvaltningen beräknar automatiskt förluster och företagaravdraget. Det är ändå bra att alltid kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslutet.

Avdrag av FöPL-avgifter i beskattningen

FöPL-försäkringen är en lagstadgad försäkring och den enda försäkringen som utökar företagarens pension. Den ligger också till grund för företagarens sociala trygghet. Som företagare sköter du ditt pensionsskydd själv genom att betala FöPL-avgifter. Försäkringen är obligatorisk om du uppfyller villkoren för den, dvs. omfattas av lagen om pension för företagare. Som företagare kan du teckna pensionsförsäkringen antingen hos ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller en pensionskassa.

FöPL-avgifterna kan dras av i beskattningen genom att lägga till varje faktura som en kostnad. Ett annat sätt att dra av FöPL-försäkringen är att deklarera dina försäkringspremier i din personliga skattedeklaration. FöPL-lagen reformerades 1.1.2023, och vi skrev om reformen på vår webbplats. Läsa mer om reformen.

Vi på Sparbanken arbetar alltid för företagarens bästa, så kontakta oss i frågor som gäller företagarverksamheten.

Kategorier
Foretag

Intressant just nu