Vem sköter min ekonomi om jag själv inte kan göra det?

Har du någonsin funderat på vem som ska ta hand om dina ekonomiska ärenden om du inte kan göra det? Visste du att till exempel din make eller dina barn inte automatiskt har rätt att betala räkningar från ditt konto eller bestämma om din egendom om du själv förlorar din funktionsförmåga till exempel på grund av sjukdom?

Sparbankens varumärkesbild.

En intressebevakningsfullmakt ger trygghet

En intressebevakningsfullmakt är en enkel ”försäkring” som alla borde ha ifall man förlorar sin funktionsförmåga. Den är ett dokument med vilket var och en av oss kan se till att vår egen betrodda person kan ta hand om vår ekonomi om vi själv inte kan göra det. Det är inte bara äldre människor som kan behöva en intressebevakningsfullmakt eftersom en olycka eller sjukdom kan ta funktionsförmågan också av yngre vars liv och ekonomi kan vara mycket komplex med bolån och annat.

En intressebevakningsfullmakt ska följa formkraven. Som fullmäktig kan utses till exempel make eller vem som helst som står fullmaktsgivaren nära. Utöver ekonomiska ärenden kan fullmäktigen ges rätt att representera fullmaktsgivaren också i frågor som gäller fullmaktsgivarens person, dvs. särskilt hälso- och sjukvård.

Intressebevakningsfullmakten kan fastställas i magistraten om en läkare konstaterar att fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden.

Hur kan man sköta ärenden om det inte finns någon intressebevakningsfullmakt? Magistraten eller tingsrätten kan på ansökan med stöd av lagen om förmyndarskap fastställa en intressebevakare för en person som behöver en sådan. Eftersom det till intressebevakning enligt lagen om förmynderskap hör bl.a. skyldigheten att ge en årlig redovisning till magistraten upplevs den här formen av intressebevakning ofta vara besvärlig. En intressebevakningsfullmakt är ett enklare sätt att ordna skötseln av ärenden och särskilt så att fullmaktsgivarens individuella behov tillgodoses.

Du kan upprätta en intressebevakningsfullmakt i din egen bank

En intressebevakningsfullmakt går lätt att upprätta i den egna banken. Lagen kräver inte att dokumentet upprättas tillsammans med ett proffs men med hjälp av en expert kan fullmaktsgivaren försäkra sig framför allt om att fullmakten fyller de stränga formkrav som lagen förutsätter. Om fullmaktsgivaren har egendom av många slag och vill ge särskilda bestämmelser om hur den ska skötas eller om man till exempel vill fördela fullmäktigens uppgifter på flera fullmäktige rekommenderar jag absolut att man ska vända sig till en jurist för att upprätta dokumentet.

Om det känns aktuellt att upprätta en intressebevakningsfullmakt ska du kontakta oss!

Intressant just nu