Ska du köpa eller sälja en bostad? Det här visste du kanske inte.

1) Säljaren ansvarar inför köparen för den information som getts om bostaden och för betydande fel i bostaden också efter köpet.

Den som säljer en bostad har en lagstadgad informationsskyldighet. Det betyder att säljaren före köpet ska ge köparen rätt information om fastigheten och bostaden och säljaren får inte heller låta bli att berätta något som påverkar köpet. Säljaren ska berätta också om alla de fel och brister i bostaden som hen känner till eller misstänker. Om man använder en mäklare ska säljaren ge informationen till mäklaren vars uppgift det är att informera köpkandidaterna.

Säljaren ansvarar ändå också för fel som hen inte känt till. De här felen kallas dolda fel. Säljarens lagstadgade ansvarstid för dolda fel är fem år i en fastighetsaffär och två år i en bostadsaktieaffär.

Om köparen efter köpet upptäcker ett dolt fel i bostaden ska hen så fort som möjligt sända en skriftlig reklamation till säljaren.

Största delen av reklamationerna kan skötas mellan säljaren och köparen utan jurister och rättegångar.

För det mesta undersöker och reparerar säljaren felet själv på egen bekostnad eller ger köparen ett s.k. prisavdrag som baserar sig på felens faktiska reparationskostnader.

Ibland kan det gå så att de pengar säljaren fick för bostadsaffären går till betalning av andra skulder och säljaren inte har någon egendom att realisera. Då är det en stor risk att säljaren inte kan ersätta köparen för de eventuella dolda felen. Därför ska mäklaren enligt god förmedlingssed berätta för köparen om hen misstänker att säljaren är medellös.

2) Mäklaren är en professionell säljare och marknadsförare av bostäder, mäklaren ansvarar inte för fel i bostaden.

Mäklaren säljer och marknadsför en bostad för uppdragsgivarens räkning och ansvarar för sitt arbete i enlighet med god förmedlingssed.

Mäklaren har enligt förmedlingslagen också en särskild skyldighet att kontrollera information, vilket innebär att mäklaren måste försäkra sig om att köparna redan innan de ger ett anbud har tillgång till all information som påverkar köpet.

Mäklaren är ändå inte skyldig att kontrollera att den information som säljaren eller disponenten gett är riktig såvitt hen inte har orsak att misstänka riktigheten i den. Av mäklaren krävs inget byggnadstekniskt specialkunnande och mäklaren ansvarar inte för de fel som hittas i bostaden.

Det som mäklaren säger har betydelse också för säljaren eftersom säljaren ansvarar juridiskt också för att den information som mäklaren ger köparen är riktig.

För säljaren lönar det sig att redan när hen planerar att sälja sin bostad skaffa fram rätt information om bostaden och dess material samt renoveringar, välja mäklaren noggrant och ge mäklaren all information som behövs. Förmedlingstjänstens pris ska inte vara det enda kriteriet när man väljer mäklare.

3) Fuktskador lämnar märken – känn igen dem före affären.

Fyra årstider med regn och tjäle kräver mycket av husen i Finland. Köparen och säljaren ska veta att fuktskador kan förekomma oberoende av byggnadsår eller hustyp.

Fukt på fel ställen lämnar i allmänhet märken efter sig. Det kan finnas bucklor, fläckar eller annars konstiga spår på vägg- och golvytor. Material som lossnar. Murkna träkonstruktioner. Lukten av jordkällare i rummen. Mögelsvamp på inre ytor.

En sanitär olägenhet blir det om fukten i konstruktioner och på ytor får de ursprungligen normala mikroberna att växa och omvandlas till skadliga för hälsan, t.ex. mögel.

Möglet luktar inte nödvändigtvis och alla får inte samma symptom. Det kan hända att den som säljer bostaden har bott där i åratal utan symptom men köparens familj drabbas genast av besvär i andningsorganen.

I anslutning till en fastighetsaffär är det viktigt att låta en auktoriserad besiktningsman göra en konditionsgranskning före den slutliga affären. Också i mindre bostäder lönar det sig att överväga en fuktmätning.

Om man hittar fukt ska man ta reda på varifrån den kommer och varför det uppstår, byta ut de skadade ytorna och snabbt eliminera det som orsakar fukten.

Ju snabbare man upptäcker och reparerar en fuktskada desto sannolikare är det att man slipper bestående skador och en ökning av mikrober som är skadliga för hälsan.

4) Rättsskyddsförsäkring hjälper i tvister.

I en bostadsaffär har köparen och säljaren hjälp av en rättsskyddsförsäkring som i allmänhet ingår i hemförsäkringen. Den behövs om det hittas ett fel i bostaden och säljaren och köparen inte kan komma överens om reparationen av felet.

Rättsskyddsförsäkringarna ersätter jurist- och rättegångskostnaderna för eventuella bostadsaffärstvister och de har i allmänhet både självrisk och ersättningstak.

Bägge parter i tvisten ska vara förberedda på att rättsskyddsförsäkringens ersättning inte räcker till att täcka rättsprocessens verkliga kostnader.

Juristernas timdebiteringar är höga ur konsumentens synvinkel. Att skaffa expertutlåtanden och andra utredningar av fel tar tid och pengar. Om tvisten går till rätten kan den förlorande parten bli skyldig att betala också den andra partens advokat- och rättegångskostnader.

Lyckligtvis lyckas man ändå lösa de flesta tvisterna innan man går till rätten. En mager förlikning är i allmänhet bättre än en fet process också i bostadsaffärer.

Mera information

Mögeltalko

God förmedlingssed

Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar gällande felsituationer i bostadsaffärer.

...