Amorteringssätt för bostadslån: annuitet, jämna rater och jämn amortering

Vilket amorteringssätt ska du välja: annuitet eller jämn amortering? Och vad är jämna rater? I denna text förklarar vi skillnaderna mellan de vanligaste amorteringssätten för bostadslån.

Valet av amorteringssätt för bostadslån är ett av besluten vid ansökan om bostadslån. Ingen kan ge ett entydigt svar på vilket amorteringssätt som är lämpligast, eftersom allas låneansökningar och den situation i vilken lånet söks är olika. Våra experter hjälper dig att välja det lämpligaste amorteringssättet för din situation.

Räntan på ett bostadslån påverkar återbetalningsbeloppet eller lånetiden. Totalräntan på bostadslånet består av en rörlig referensränta och en marginal som överenskommits med banken. Värdet på den rörliga referensräntan kontrolleras regelbundet. Om värdet ökar eller minskar påverkar detta antingen storleken på amorteringarna eller längden på lånetiden. Vi sammanställde grundläggande information om de olika typerna av amorteringar nedan och effekten av förändringar i räntan på dem.

Annuitet

Annuitetslån har en fast löptid som överenskoms vid tidpunkten när lånet beviljas. Amorteringarna fördelas över löptiden i jämna månadsrater enligt den aktuella räntenivån. När räntorna ändras, stiger eller sjunker även beloppet på månadsraten, men lånets löptid förblir densamma.

Jämna rater

Jämna rater är ett bra alternativ om det är viktigt för dig att lånets månadsrater förblir lika under hela lånetiden. Variationer i referensräntan påverkar lånets längd snarare än månadsratens storlek. Om referensräntan ökar förlängs lånetiden. Om referensräntan sjunker förkortas lånetiden. Fördelen med jämna rater i förhållande till andra amorteringsmetoder är att du vet exakt hur mycket du behöver budgetera för den månatliga amorteringen av lånet.

Jämn amortering

Jämn amortering är ett bra alternativ om du snabbt vill betala av ett lån och kan betala större månadsrater i början. Jämn amortering är ett bra alternativ om du vill betala av lånet så snabbt som möjligt.

Den månatliga betalningsraten består av den ränta och det belopp med vilket du återbetalar kapitalbeloppet. Vid jämn amortering minskar du lånekapitalet med samma summa i varje rat, men ränterörelserna ändrar det totala beloppet för månadsraten. Ifall räntenivån stiger, stiger även storleken på månadsraten. Om räntenivån sjunker, sjunker storleken på månadsraten i motsvarande grad.

Månadsraterna vid jämn amortering av lånet minskar i takt med att lånetiden framskrider, eftersom lånets kapital stadigt minskar med samma belopp varje månad. I takt med att det återstående kapitalet minskar, minskar också den ränta som ska betalas på kapitalbeloppet. På motsvarande sätt är raterna initialt högre eftersom den ränta som ska betalas utgör en högre andel av månadsraten.

Ansök bolån nu