Sparbankernas Kapitalförvaltnings hållbarhetsöversikt, juni 2021

I Sparbankernas Kapitalförvaltnings placeringsverksamhet beaktas ansvaret. Vi följer principerna för ansvarsfulla placeringar i alla våra fonder. Genomförandet sker genom olika tillvägagångssätt och varierar något mellan tillgångsklasserna.
Sparbankens varumärkesbild.

Ansvarsfullt placerande är ett tema vars betydelse allt mer accentueras. Placerarna vill få mer information om verksamheten i de företag som är föremål för placeringen, men också om kapitalförvaltarnas verksamhet när det gäller ansvarsfulla placeringar. Det finns olika sätt att närma sig ansvarsfulla placeringar. Med ansvarsfulla investeringar menas beaktande av miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, alltså ESG-principerna (Environment, Social and Governance) i investeringsaktiviteter.

Ansvarsfullt placerande kan ha lite olika innebörder för olika placerare. Någon kan fokusera på ett eller ett fåtal teman som är viktiga för dem själva, medan någon annan kan se på frågan på ett mer övergripande sätt. I slutet av förra året diskuterade vi myterna kring ansvarsfulla placeringar och gjorde en videoserie om dem (på finska). 

Under våren har vi utvecklat en mer systematisk integrering av ansvar i våra placeringsprocesser och kommer att fortsätta detta arbete även under det andra halvåret. I mars trädde den så kallade första nivån i tillkännagivandeförordningen (EU) 2019/2088 om företagsspecifika skyldigheter i kraft. Till exempel ska våra kapitalförvaltare på webbplatsen berätta om hur vi tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer och risker i vår placeringsverksamhet. I ett senare skede kommer även produktspecifika skyldigheter att behöva uppdateras, till exempel när det gäller produkter, där det måste anges hur hållbarheten beaktas. Vårt tredje utvecklingsområde är också en uppdatering av hållbarhetsrapporteringen.

Via aktivt ägande är vi tillsammans med andra placerare med och påverkar olika initiativ som syftar till att minska de negativa hållbarhetseffekterna på klimatet och miljön. Utöver FN-stödda PRI och Finsif, Finlands forum för ansvarsfulla placeringar, deltar vi också i CDP:s satsningar på klimatförändringar, vatten och avskogning samt placerarinitiativet Climate Action 100+. Under våren har vi också gått med i nya initiativ. CDP:s SBTi (Science-Based Targets) är ett initiativ med hjälp av vilket vi vill stödja företag att sätta upp egna vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål för sin verksamhet. Vi vill också att företagen ska rapportera mer öppet om sin miljöverksamhet. CDP:s Non Disclosure Campaign syftar till att nå företag som inte har rapporterat om sin verksamhet i samband med CDP:s ovan nämnda initiativ. Ju mer företagen rapporterar, desto mer information får vi som placerare om våra placeringsanalyser och våra placeringsobjekts verksamhet.

Vi har i två år rapporterat från kapitalförvaltningens perspektiv i enlighet med TCFD:s ramverk (Task-Force on Climate-related Financial Disclusures) som en del av Sparbanksgruppens årliga ansvarsrapport. TCFD är ett frivilligt ramverk som är utformat för att hjälpa företag att förstå och rapportera om de ekonomiska konsekvenserna för deras egen verksamhet i anslutning till klimatförändringen. Enligt TCFD-rekommendationerna ska företagen rapportera om fyra olika delområden: förvaltningsmetod, strategi, riskhantering samt mätare och mål. I början av året beslutade vi att stödja klimatrapportering enligt TCFD:s ramverk. 

Vi medverkar i placerarnas globala gemensamma vädjan mot klimatförändringen (2021 Global Investor Statement to Government on the Climate Crisis). Syftet med denna vädjan är att påverka de politiska beslutsfattarna att bland annat ta hänsyn till klimatförändringen i beslutsfattandet och stödja kampen mot klimatförändringen. I vädjan uppmuntrar vi också regeringar att samarbeta närmare med oss placerare för att säkerställa placeringar i hållbara objekt.

Hållbar utveckling och klimatförändring

Klimatförändringen och miljöns välbefinnande är teman som har fått en central ställning också i den politiska debatten. Miljöfaktorer och klimatförändringen är teman som syns i företagens strategiska mål och affärsverksamhetsplanering. En påskyndad klimatförändring leder oundvikligen till ändringar i lagstiftningen och på så sätt kommer företagens verksamhetsmiljö att radikalt förändras. Miljöfrågorna har blivit betydande konkurrensfaktorer för företagen och en inkomstkälla för placerarna. Det uppstår ständigt nya tekniker och de gamla produktionsmodellerna utvecklas för att svara på den hållbara utvecklingens och klimatförändringens utmaningar.

I vår placeringsverksamhet beaktar vi klimateffekterna av verksamheten hos målföretagen i våra fonder. Vi har olika nyckeltal för att öka transparensen i våra fonders miljökonsekvenser och koldioxidrisker.

 

Vi rapporterar årligen om realiseringen av ansvarsfull placeringsverksamhet som en del av Sparbanksgruppens ansvarsrapportering och vi publicerar vår årsrapport till PRI. Läs mer om ansvarsfull placeringsverksamhet på vår webbplats.

Specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö främjar hållbar utveckling. Fondens placeringsobjekt fokuserar på att bekämpa klimatförändring och på att främja miljöinnovationer. Fonden publicerar kvartalsvis en effektrapport.

Vi medverkar i: