Sparbankernas Kapitalförvaltnings hållbarhetsöversikt, jul 2021

I Sparbankernas Kapitalförvaltnings placeringsverksamhet beaktas ansvaret. Vi följer principerna för ansvarsfulla placeringar i alla våra fonder. Genomförandet sker genom olika tillvägagångssätt och varierar något mellan tillgångsklasserna.
Sparbankens varumärke bild.

Ansvarsfullt placerande är ett tema vars betydelse ökar hela tiden. Placerarna vill få mer information om verksamheten i de företag som är föremål för placeringen, men också om kapitalförvaltarnas verksamhet när det gäller ansvarsfulla placeringar. Med ansvarsfulla placeringar avses att man tar hänsyn till s.k. ESG-ärenden (Environment, Social and Governance) i placeringsverksamheten.

Ansvarsfullt placerande kan ha olika innebörd för olika placerare. Någon kan fokusera på ett eller ett fåtal teman som är viktiga för dem själva, medan någon annan kan se på frågan på ett mer övergripande sätt. Det finns olika sätt att närma sig ansvarsfulla placeringar. Läs mer om våra principer.

För Sparbankernas kapitalförvaltning betyder ansvarsfulla placeringar mer än enbart riskhantering – det betyder också affärstillfällen. Genom ansvarsfulla placeringar strävar vi efter att uppnå en så bra avkastning som möjligt på den valda risknivån. Vi är övertygade om att bolag som verkar ansvarsfullt på lång sikt är mer lönsamma än bolag som inte agerar på ett hållbart sätt.

Sparbankernas Kapitalförvaltnings konkurrensfördelar inom ansvar är att vi är föregångare särskilt inom påverkansinvesterande genom vår specialplaceringsfond Sparbanken Miljö, vår erfarna portföljförvaltningsgrupp, vår ESG-kompetens i alla tillgångsklasser som vi placerar, och högklassiga ESG-analysverktyg. Vi vill vara en transparent kapitalförvaltare som får uppskattning för vår ansvarsfullhet. Ansvarsfullhet är en integrerad del av vår placeringsprocess. Sparbankernas Kapitalförvaltning följer principerna för ansvarsfulla placeringar och vår ägarstyrningspolicy i all placeringsverksamhet. Genomförandet sker genom olika tillvägagångssätt och varierar något mellan tillgångsklasserna.

Inom Sparbankernas kapitalförvaltning är tillämpningen av principerna för ansvarsfullhet direkt integrerad som en del av placeringsprocessen. Portföljförvaltaren, som utsetts separat för varje portfölj, sköter om avkastningen och riskerna för sin portfölj samt om det ansvarsfulla placerandet i den praktiska placeringsverksamheten. Den person som utsetts för samordning av ESG-frågor övervakar genomförandet av ansvaret, producerar intern analys, ansvarar för rapportering och utvecklar kontinuerligt våra förfarande för ansvarsfullt placerande. Hen främjar också placeringsverksamhetens ansvarsfullhet i samarbete med andra placerare till exempel genom möten med intressenter och nätverk. Läs mer om fondernas hållbarhetsbetyg och -poäng i vår hållbarhetsöversikt.

Hållbar utveckling och klimatförändring

Klimatförändringen och miljöns välbefinnande är teman som har fått en central ställning också i den politiska debatten. Teman syns i företagens strategiska mål och affärsverksamhetsplanering. En påskyndad klimatförändring leder oundvikligen till ändringar i lagstiftningen och på så sätt kommer företagens verksamhetsmiljö att radikalt förändras. Miljöfrågorna har blivit betydande konkurrensfaktorer för företagen och en inkomstkälla för placerarna. Det uppstår ständigt nya tekniker och de gamla produktionsmodellerna utvecklas för att svara på den hållbara utvecklingens och klimatförändringens utmaningar.

På det internationella klimatmötet COP 26 åtog sig länderna sig att påskynda avvecklingen av förbränningen av kol och av de ineffektiva stöden till fossila bränslen, och många länder offentliggjorde koldioxidneutralitetsmål. Dessutom lovade mer än 100 länder under USA:s och EU:s ledning att minska sina metanutsläpp, och flera länder offentliggjorde koldioxidneutralitetsmål. Mötet förde inte bara med sig förväntningar utan också nya arbetsmetoder inom klimatarbetet genom finansiering, enhetlig rapporteringspraxis och förtydligande av mekanismerna på utsläppsmarknaden.

I vår placeringsverksamhet beaktar vi klimateffekterna av verksamheten hos målföretagen i våra fonder. Vi har olika nyckeltal för att öka transparensen i våra fonders miljökonsekvenser och koldioxidrisker. Läs mer om fondernas klassificering av koldioxidrisker, koldioxidavtryck, Low Carbon-märken, positiva miljökonsekvenser och nettoeffekt i vår hållbarhetsöversikt.

Sp-Fondbolag har även uteslutit kolanvändare och -producenter från sina direkta placeringar. Uteslutningen gäller gruvbolag där över 25 procent av omsättningen kommer från kol som används for energiproduktion samt företag som producerar stora mängder energikol. Även elbolag som använder betydande mängder kol som bränsle omfattas av uteslutningen. Om företaget har trovärdiga planer på att genomföra en övergång till ett samhälle med liten användning av kol samt planer på att minska sina klimateffekter och sin kolförbrukning, kan det undgå uteslutning. Sp-Fondbolag placerar inte heller direkt i tobakstillverkare. Uteslutningskriterierna granskas och uppdateras regelbundet i samarbete med portföljförvaltningen.

De förnybara energikällorna och stegen mot en grön omställning skapar större möjligheter för en del av företagen. Förutom klimatförändringen har naturens och företagens mångfald samt socialt ansvar och effektivitet blivit vanliga ansvarsteman.

Vi rapporterar årligen om den ansvarsfulla placeringsverksamhetens genomförande som en del av Sparbanksgruppens ansvarsrapportering och vi publicerar vår årsrapport till PRI. Läs mer om ansvarsfull placeringsverksamhet på vår webbplats.

Specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö ger ut en hållbarhetsrapport kvartalsvis.

 

Vi medverkar i:

     

 

  

;