Fondavkastning och beskattning

Utdelning av avkastning i fonder beror på om fonden har A- alltså avkastningsandelar eller B- alltså tillväxtandelar eller båda. Hur andelarna är uppbyggda står i fondreglerna. 

Till innehavarna av A-andelar utbetalas årligen en avkastning vars storlek bestäms av fondbolagets ordinarie bolagsstämma.

Till innehavare av B-andelar distribueras inte avkastning årligen. Avkastningen lämnas i fonden så att B- alltså tillväxtandelarnas relativa andel av fondens kapital växer, men deras värde förändras inte till följd av utdelning. Medlen stannar kvar i fonden för att ge avkastning och placeraren får sin avkastning när han eller hon i sinom tid avyttrar sin andel.

Enligt lagstiftningen i Finland är placeringsfonder skattefria samfund, de betalar alltså inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning. Portföljförvaltaren kan omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden.

Beskattning på fondandelars avkastning

För en privatperson utgör avkastning som utdelas på en fondandel och eventuell försäljningsvinst i samband med inlösning kapitalinkomst på vilken uppbärs kapitalinkomstskatt. Fondbolaget innehåller skatten som förskottsinnehållning i samband med utbetalning av avkastningsandelen.

För icke-kommersiella företag är innehav av fondandelar, fondandelar och överlåtelsevinster skattefria. På andra företag/sammanslutningar tillämpas skattebestämmelserna som gäller för dem. Fondbolaget lämnar uppgifterna om eventuella avkastningsandelar och försäljningsvinster och -förluster direkt till skattemyndigheten.

Vinst = försäljningspris - köppris - tecknings- och inlösningsarvoden/provisioner

På eventuella vinster från försäljningen av fondandelar uppbärs kapitalinkomstskatt. En eventuell förlust kan avdras från försäljningsvinsterna under skatteåret eller de följande fem åren. Utbytet av avkastnings- eller A-andelar i en placeringsfond till tillväxt- eller B-andelar i samma fond eller vice versa är skattefritt. 

Om placeringen byts från en fond till en annan som förvaltas av samma fondbolag utgör detta avyttring och det är nödvändigt att betala skatt på en eventuell försäljningsvinst.

Fondandelarna och informationen om eventuella vinster eller förluster ingår i beskattningsförslaget som kunden ska kontrollera. Om informationen avviker från de uppgifter som fondbolaget har meddelat kunden, ska kunden korrigera informationen i skatteförslaget.

Försäljningsvinst skattefri inkomst till exakt 1 000 euro

Vinst vid försäljning av egendom som en fysisk person eller ett dödsbo fått är inte skattepliktig inkomst, om de sammanlagda priserna för egendom som sålts under skatteåret är högst 1 000 euro. När beloppet räknas beaktas inte försäljning av egendom för vars del någon annanstans i lag föreskrivs att den erhållna vinsten är skattefri och inte heller egendomsöverlåtelser som avser sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.

Det är bra att vara medveten om att om överlåtelsepriserna överskrider gränsen på 1 000 euro med ens en cent blir hela försäljningsvinsten skattepliktig. För att decimalavrundningarna på köppartier och kurser inte ska leda till att den skattefria gränsen överskrids lönar det sig att som inlösensumma ange högst 999 euro om man eftersträvar skattefri överlåtelse.

På motsvarande sätt är en försäljningsförlust inte avdragbar om de sammanlagda överlåtelsepriserna för egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro och anskaffningsutgifterna högst 1 000 euro.

Läs mera om beskattningen i Börsstiftelsens Placerarens skatteguide samt på Skatteförvaltningens webbplats.