Fondernas risker

I all placeringsverksamhet ingår risker. På den här sidan ger vi en närmare presentation av de risker som är förknippade med fonderna.

Alla aktieplaceringar är förenade med en marknads- och företagsrisk

Med marknadsrisk avses den allmänna utvecklingen på den marknad som är fondens placeringsobjekt. Den inverkar på fondens värde antingen sänkande eller höjande. Marknadsrisken kan inte helt elimineras men portföljförvaltaren kan delvis skydda sig mot marknadsförändringar med hjälp av derivat.
Med företagsrisk avses hur ett företag som är placeringsobjekt klarar sig i konjunkturväxlingar. Risken kan man minska genom att sprida placeringarna på flera företag och branscher i stället för att placera i ett enskilt företag.

När man placerar i aktier lönar det sig att vara långsiktig 

Om placeringstiden är väldigt kort är riskerna förknippade med placeringar i aktier och aktiefonder stora. Därför rekommenderas en placeringstid på minst sju år när man placerar i aktiefonder. Som långvarig placering har aktierna av de olika placeringsalternativen gett den allra bästa avkastningen. 

Räntefonder är förknippade med kreditrisker och ränterisker

Med emittentrisk dvs. kreditrisk avses låntagarens förmåga att återbetala räntan på lånet och kapitalet på förfallodagen. Säkrast i fråga om denna risk är obligationer emitterade av staten och övrig offentlig sektor och mest riskfyllda är obligationer emitterade av företag. Också den eventuella avkastningen står i förhållande till risken: rätneavkastningen är mindre för obligationer förknippade med mindre risk och störst för de mest riskfyllda obligationerna. 

Ränterisken uppstår av ränteförändringar. När räntorna stiger sjunker obligationernas värde och när räntorna sjunker stiger värdet. Ränterisken är minst för korta räntepapper.

När räntorna sjunker stiger räntefondens värde

I räntefonder har man inte samma syn på räntor som vid placeringar på sedvanliga insättnings- eller dagligkonton, eller på aktiemarknaden. En uppgång i marknadsräntorna försvagar värdet på räntepapper och en nedgång åter förstärker det. 

Om du har placerat i räntepapper vinner du alltså om räntorna sjunker i förhållande till placeringstidpunkten och förlorar om räntorna stiger. Saken illustreras i bilden nedan. 

En ändring i valutakurserna orsakar valutarisk

Om placeringarna görs i en annan valuta än placerarens hemvaluta är placeringarna förenade med en valutarisk. Med detta avses risk för hur valutorna flukturerar i förhållande till hemvalutan. Till exempel vinner en fond i euro som placerar i amerikanska aktier om dollarn förstärks i förhållande till euron. Om dollarn försvagas blir fonden på motsvarande sätt lidande.

Fondens placeringspolicy ger en antydan om fondens risker

Hur och enligt vilka principer fonden placerar ger också en antydning om fondens risk. Riskpolicyn framgår av fondens stadgar. Läs mera om riskerna i fondprospektet