Ledning av ansvarsfullhet och god förvaltningssed

Sparbankens varumärke bild.
  • I Sparbanksgruppen hanteras ansvarsfullhet systematiskt i enlighet med den ansvarshanteringsmodell som har godkänts av Sparbanksförbundets styrelse. Ansvarsfullhet är en del av all vår verksamhet och integreras i alla våra affärsområden.
  • Sparbanksförbundets ledningsgrupp och styrelse följer regelbundet upp ledningen av ansvarsfullhet, mätare och prestationer. Frågor som gäller ansvarsfullhet, såsom ekonomiskt, socialt och miljöansvar, samt hållbarhetsrisker, behandlas regelbundet på dagordningen för Sparbanksförbundets ledningsgrupp och Sparbanksförbundets styrelse.
  • Sparbanksförbundets revisionskommitté presenterar ansvarsfrågorna till Sparbanksförbundets styrelse för godkännande och riskutskottet granskar och godkänner bedömningar av ESG-risker (environmental, social, governance) och -möjligheter, mål och begränsningar som en del av andra riskbedömningar.
  • Ansvarschefen ansvarar för företagsansvarets resultat, leder och samordnar ansvaret, dess projekt och kommunikation som helhet och äger deras operativa ansvar. Ansvarschefen leder Sparbankscentralens ansvarsarbetsgrupp och styrgrupp och ansvarar för ledningsgruppens ansvar gentemot utsedd sponsor.
  • I ansvarsstyrningsgruppen ingår företrädare för Sparbanksförbundets ledningsgrupp och Sparbankerna, och i ansvarsarbetsgruppen ingår ansvarsexperter från stödfunktioner och affärsenheter samt omfattande kompetens inom olika funktioner.
  • Sparbankerna integrerar ansvarsfullhet i sin verksamhet och deltar i genomförandet av ansvarsstrategin och färdplanen på banknivå, tar hand om kompetens, utbildning, resurser och efterlevnad av instruktioner. Intressentpaneler om ansvarsfullhet ordnas också för Sparbankerna.

Ansvarspolitik och riktlinjer

Sparbanksgruppens ansvarsarbete styrs av gruppens ansvarsstrategi, -politik och -färdplan. Ansvarsstrategin omfattar både långsiktiga och kortsiktiga mål. De fem huvudtemana i ansvarsstrategin och deras mål stöder också FN:s mål för hållbar utveckling. Våra andra viktigaste principer och riktlinjer inkluderar bland annat principerna för god affärssed för våra anställda, principerna för ansvarsfullt placerande, principerna för ansvarsfull och hållbar utlåning som en del av vår kreditanvisning, principerna för genomförande av mångfald i styrelsens sammansättning och Plan för jämställdhet och likabehandling.

För att skydda anställda har Sparbanksgruppen också en kanal för rapportering av överträdelser för att rapportera konstaterade eller eventuella oetiska metoder. Läs mer om personalens välbefinnande och kompetensutveckling.

I Sparbanksgruppen handlar vi även i enlighet med god förvaltningssed och etiska principer. Vi följer bland annat principerna för tillförlitlig förvaltning och intern kontroll, principerna för hantering av intressekonflikter och principerna för god affärssed. Vi förebygger penningtvätt och korruption, bedömer och hanterar risker i enlighet med våra principer och anvisningar.

I Sparbanksgruppens verksamhet följs bestämmelserna i gällande lagar, myndighetsbestämmelser, av Finanssiala ry fastställda teserna Ansvarsfull finansbransch, anvisningarna God banksed och God försäkringssed samt handelsanvisning och andra interna anvisningar.

Vi ordnar utbildning i relevanta ämnen för att öka medvetenheten och främja organisationens engagemang i ansvarsarbetet. Vår personal genomför årligen till exempel obligatorisk utbildning om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism och principerna för god affärssed i förhållande till kundkännedom och förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, dataskydd och informationssäkerhet samt principerna för god affärssed.