Ansvarsfull finansiering

Målet med vår ansvarsfulla kreditgivning är att främja kundernas ekonomiska välfärd genom att finansiera lönsamma och etiskt godtagbara projekt inom ramen för kundens skuldhanteringsförmåga. Vi känner vårt ansvar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi bidrar inte heller till några arrangemang som görs för att kringgå lagar eller reglering. Vi vill också säkerställa att kunden inte blir överskuldsatt eller får betalningssvårigheter på grund av en felaktigt dimensionerad skuldhanteringsförmåga.

Principerna för ansvarsfull och hållbar kreditgivning och mål

Sparbanksgruppen tillämpar principerna för ansvarsfull och hållbar kreditgivning, vars syfte är att fungera som en riktlinje för ansvarsfull kreditgivning i Sparbanksgruppen tillsammans med Sparbanksgruppens ansvarsstrategi, ansvarspolicy och andra riktlinjer för kreditgivning. Syftet med principerna är att definiera hur man i Sparbanksgruppens utlåning tar hänsyn till ESG-faktorer och risker, exkluderingskriterier och ESG-kriterier för hållbar utlåning samt vilken typ av hållbar utlåning som stöds.

Syftet med Sparbanksgruppens hållbarhetsstrategi är bland annat att öka andelen gröna fonder och hållbara placeringar, minska det ekologiska fotavtrycket och öka den positiva miljöpåverkan i den egna verksamheten och värdekedjan. Sparbanksgruppens mål är att sätta upp klimatfrämjande mål som gäller miljön, samhället och god förvaltning, d.v.s. så kallade ESG-kriterier, för 30 % av företagslånen inom utvalda industrisektorer senast år 2035. När det gäller lån för bostäder, bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter siktar Sparbanken på att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. Genom dessa mål stöder Sparbanksgruppen utvecklingen och integriteten av hållbar kreditgivning.