Principerna för god affärssed

Målet med Sparbanksgruppens principer för God affärssed (Code of Conduct) är att säkerställa att man handlar ansvarsfullt, etiskt och följer lagar och myndighetsföreskrifter och anvisningar inom Sparbanksgruppen. Alla anställda inom Sparbanksgruppen ska känna till dessa principer och följa dem.
Sparbankens varumärkesbild.

Sparbanksgruppens strategi och gemensamma värderingar styr all vår verksamhet. Vi vill vara en ansvarsfull föregångare för finländarnas ekonomiska välstånd och välfärd, som möjliggör ett bättre liv för våra kunder med hjälp av vår expertis.

Sparbanksgruppens värderingar

Kundnärhet Vi lyssnar på kunderna och bemöter dem på ett unikt sätt utgående från deras individuella behov.

Samarbete. Vårt samarbete med kunderna, personalen, Sparbankerna och samarbetspartner är öppet, uppriktigt och inspirerar till tillväxt. Vi förnyas
och förnyar vår verksamhet.

Ansvar. Vi tar hand om ärenden på ett sakkunnigt och tillförlitligt sätt. Vi finns till för kunden och det lokala samhället.

Resultatinriktning. Vårt resultat och vår tillväxt säkerställer utvecklingen av kundservicen och livskraften i vår omgivning.

Ansvar

Ansvar är en av de värderingar som styr Sparbanksgruppens verksamhet, vid sidan av kundnärhet, samarbete och resultatinriktning. Vi vill att ansvarstagandet ska synas i allt vi gör – i vår attityd gentemot kunder, partner, myndigheter och andra intressentgrupper samt miljön.

Regleringsenlig verksamhet

Det är ytterst viktigt för Sparbanksgruppen att vi följer gällande lagar och bestämmelser i all vår verksamhet. För att följa lagar och förordningar har Sparbanksgruppen utarbetat principer och riktlinjer som styr verksamheten och som varje anställd måste följa.

Att beakta hållbar utveckling

Att främja målen för hållbar utveckling innebär att vi beaktar och tillämpar principerna gällande miljöpåverkan, social påverkan, såsom mänskliga rättigheter, och god förvaltning i all vår verksamhet. I vår verksamhet uppmärksammar vi faktorer som påverkar klimatförändringen och strävar efter att minska den klimatbelastning vi orsakar.

Vi vill att både våra kunder och samarbetspartner ska kunna lita på vårt omdöme och vår ansvarsfullhet i alla lägen. Sparbanksgruppen stöder och respekterar grundläggande och internationellt erkända mänskliga rättigheter (inklusive arbets- och konsumenträttigheter) och standarder och säkerställer att vår affärsverksamhet inte påverkar de mänskliga rättigheterna negativt.

Vi har i vår hållbarhetsstrategi åtagit oss att minska vårt ekologiska fotavtryck och öka den positiva miljöpåverkan i vår egen verksamhet och värdekedja. Vi strävar efter att främja uppnåendet av målen i Parisavtalet och har satt upp klimatmål i vår hållbarhetsstrategi.

Samarbete och jämlikhet

Grunden för allt vi gör är ett gott samarbete såväl inom Sparbanksgruppen som med våra samarbetspartner. Ett gott samarbete förutsätter en saklig och respektfull behandling samt en öppen och rättvis samverkan.

Vi accepterar varandras olika bakgrunder, skillnader och personliga egenskaper och behandlar alla lika. Vi värdesätter mångfald och ser olika människor som en tillgång. I Sparbanksgruppen godkänns inte att anställda diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, kön, religion, ålder eller sexuell läggning. Ingen som helst mobbning, diskriminering eller ofredande tillåts.