Identifikation av kunden i Sb-Livförsäkring

Vad är FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är ett avtal som slutits mellan olika länder, med vars hjälp USA vill förhindra skattesmitning av i USA skattskyldiga personer och företag via utländska företag i finansbranschen. Uppgifter som skall rapporteras är bland annat ränteinkomster, dividender och inkomster som erhållits på basen av derivat, livförsäkringsersättningar samt bruttoförsäljningspris för aktier och skuldebrev. 

Finland och USA slöt år 2014 FATCA-avtal, som berör utbyte av skatteuppgifter mellan länderna. Enligt FATCA bör finansinstituten identifiera kunder, vars uppgifter bör rapporteras till Förenta staterna.   Därför måste också Sb-Livförsäkringsbolaget följa FATCA-avtalet och identifiera kunder, som berörs av rapporteringsskyldigheten enligt FATCA.  I USA skattskyldiga parter är bl.a. USA:s medborgare (även personer, som har dubbla- eller tredubbla medborgarskap), personer, som med stöd av uppehållstillstånd (Green Card) är i USA, företag registrerade i USA samt företag, vars betydande ägare är i USA skattskyldiga personer.Alla uppgifter och dokument som kunden gett åt banken behandlas konfidentiellt enligt finländska banksekretessbestämmelserna. 

Handläggning av personuppgifter och register  

Behandling av personuppgifter är en väsentlig del av försäkringsbolagets verksamhet. Personuppgifter används vid skötsel av försäkrings- och ersättningsärenden, i marknadsföringen och i andra uppgifter som behövs för upprätthållande av kundförhållandet. Om användningen av personuppgifter stadgas i personuppgiftslagen samt i försäkringsbolagslagstiftningen. I handläggningen av personuppgifter följer vi branschens gemensamma anvisningar. 
Över registrerade personuppgifter har registerbeskrivningar uppgjorts. Utöver kund-, försäkrings-, ersättnings- och register rörande telefonbandningar har Sb-Livförsäkring direktmarknadsföringsregister till exempel över deltagande i kundtävlingar.  

För att motarbeta brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag har försäkringsbolagen ett gemensamt skaderegister, dit uppgifter om vissa skador insamlas för att förhindra, att man för samma skada skulle ogrundat söka ersättning från flera bolag. Persons uppgifter som gjort sig skyldig till brott som riktat sig mot försäkringsbolag registreras i ett även ledes gemensamt missbruksregister. Separat tillstånd att upprätthålla de gemensamma registren har erhållits av dataskyddsmyndigheten. 

Uppgifterna behandlas lagenligt och omsorgsfullt och genom att följa god sed vid personuppgiftsbehandling samt att också i övrigt verka så, att den registrerades integritetsskydd inte riskeras. Uppgifter som registreras fås av kunden själv, av parter som denne befullmäktigat, från offentliga av myndigheter upprätthållna register samt från kredituppgiftsregistret.

Samtal som förs med kunderna lagras för att verifiera skötseln av ärendet. Till lagringskretsen hör kundtjänstsamtalen, samtal som berör livförsäkringsbolagets produkters försäkrings- och ersättningshandläggning samt enligt huvudregeln alla samtal som hänför sig till skötseln av bank- och kapitalförvaltningsärenden. Dessutom lagras samtalen sporadiskt även för utveckling av kundbetjäningen.

Sb-Livförsäkring överlåter inte erhållna uppgifter åt utomstående utan vederbörandes samtycke, ifall inte överlåtelse av uppgifter grundar sig på lagens bestämmelser. 

Den Registrerades rätt

Enligt personuppgiftslagen har varje person granskningsrätt, rätt att framställa korrigeringskrav samt rätt till nekande. 

På basen av granskningsrätten har var och en rätt att få veta, om det i registret finns uppgifter om denne och om det lagrats uppgifter om denne och vilka de är. Med bifogade blankett kan man begära granskning av uppgifterna. Svarstiden är tre månader. 

Den registrerade har rätt att kräva rättelse, avlägsnande eller kompletterande av uppgift som finns i registret. Om man så vill kan marknadsföring förbjudas genom att meddela om det i Sparbankens kontor, per telefon eller per post. 

Sb-Livförsäkrings dataskyddsbeskrivning