Specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland fusioneras med specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader

Till andelsägare som äger Sparbankens och POP:s andelsserier i specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland och specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader.

Specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland (Ryssland-fonden) fusioneras med specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader (Tillväxtmarknader-fonden). Finansinspektionen godkände fusionen den 9 september 2021. Fusionen sker den 12 november 2021. Handeln med andelar i Ryssland-fonden upphör den 11 november 2021 kl. 15.00.

Andelsägare som äger andelar i Sparbankens andelsserie i Ryssland-fonden kommer i samband med fusionen att få andelar i Sparbankens andelsserie i Tillväxtmarknader-fonden som fusionsvederlag. Andelsägare som äger andelar i POP:s andelsserie kommer i samband med fusionen att få andelar i POP:s andelsserie i Tillväxtmarknader-fonden som fusionsvederlag. Efter fusionen har alla andelsägare samma rättigheter.

Fusionens bakgrund och orsaker

De huvudsakliga orsakerna till fusionen är den svaga tillväxten av kapitalen i Ryssland-fonden samt det minskade antalet placeringsobjekt som lämpar sig för fondens placeringspolicy.

Fondernas placeringspolicy

Ryssland-fonden är en aktiefond som placerar sina medel i placerings- och specialplaceringsfonder eller fondföretag som placerar sina medel på aktiemarknaden i Ryssland och dess närområden. Fondens placeringar förverkligas i huvudsak med hjälp av andra fonder. Ryssland-fonden har sedan den 18 juni 2021 placerat sina medel, med undantag för kontanta medel, i placeringsfonden Pictet – Russian Equities (mottagarfond). Mottagarfonden placerar huvudsakligen i aktier i företag som finns i Ryssland eller vars affärsverksamhet huvudsakligen äger rum i Ryssland.

Tillväxtmarknader-fonden placerar sina medel via andra fonder på aktiemarknader på tillväxtmarknader, exempelvis i Asien och Stillahavsområdet (exklusive Japan), Östeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Tillväxtmarknader-fonden placerar sina medel, med undantag för kontanta medel, i placeringsfonden American Century Emerging Markets Equity (mottagarfond). 

Enligt faktabladen har båda fonderna riskklassen 6 på skalan 1–7.

Konsekvenser för andelsägarna

Fusionen kräver åtgärder endast av de andelsägare som har ett avtal om löpande fondsparande i Ryssland-fonden. Avtal om löpande fondsparande i Ryssland-fonden upphör i samband med fusionen. Andelsägare i Ryssland-fonden som vill fortsätta med ett avtal om löpande fondsparande i den mottagande fonden ska kontakta Sparbanken eller POP Banken. Fusionen medför inga kostnader för andelsägarna.

Ryssland-fonden och Tillväxtmarknader-fonden har samma förväntade avkastning på lång sikt.

Tillväxtmarknader-fondens förvaltningsavgift och löpande kostnader (0,90 % / 1,47 %) är mindre än förvaltningsavgiften och de löpande kostnaderna för Ryssland-fonden (1,65 % / 2,63 %). Ovan nämnda förvaltningsavgifter för fonder debiteras utöver förvaltningsavgifterna för de fonder som är placeringsobjekt.

De medel och ansvar som hör till den fusionerade fonden överförs i sin helhet till den mottagande fonden, och den fusionerade fonden löses upp. När fonderna fusioneras får andelsägarna i Ryssland-fonden andelar i Tillväxtmarknader-fonden som fusionsvederlag till det belopp i euro som motsvarar marknadsvärdet på kundens fondandelar i Ryssland-fonden på dagen för fusionen.

Båda fondernas resultatregleringar ingår i den sista värdeberäkningen och påverkar därmed fusionskoefficienten. Den fusionerade fondens resultatregleringar överförs till den mottagande fonden.

Fonden som fusioneras och den mottagande fonden har inte för avsikt att göra ändringar i placeringsportföljens placeringsprioriteringar innan fusionen träder i kraft. Fusionen kommer inte att orsaka ändringar i placeringsprioriteringarna för Tillväxtmarknader-fonden eller påverka fondens placeringsportfölj. Fusionen orsakar inte stadgeändringar i den mottagande Tillväxtmarknader-fonden och dess placeringspolicy ändras inte i samband med fusionen.

Fusionen kommer inte att få några skatterelaterade konsekvenser för allmänt skattskyldiga i Finland. Om kunden löser in sina fondandelar eller byter dem mot en annan fond före fusionen, uppstår eventuellt en överlåtelsevinst eller -förlust för kunden i beskattningen.

Andelar i Ryssland-fonden kan inte tecknas, lösas in eller bytas efter den 11 november 2021 kl. 15.00.

Särskilda rättigheter som fusionen medför för fondandelsägarna

Aktieägare i fonden som fusioneras och den mottagande fonden kan välja att avgiftsfritt lösa in eller byta sina andelar i ovan nämnda fonder till en annan fond som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Ett eventuellt uppdrag som gäller fonderna ska vara Sp-Fondbolag tillhanda senast den 11 november 2021 kl. 15.00. I fråga om utbetalningar följer man fondernas gemensamma stadgar, vilket i praktiken innebär att om ett inlösningsuppdrag kommer till Sp-Fondbolag senast kl. 15 på en bankdag, betalas medlen från inlösningen till andelsägarens bankkonto följande bankdag.

Mer information om fusionen samt förvaringssamfundets och revisorernas utlåtanden

Andelsägare i Ryssland-fonden rekommenderas att före fusionen bekanta sig med den mottagande Tillväxtmarknader-fondens faktablad, som finns på Sparbankernas och POP Bankernas kontor, hos Sp-Fondbolag samt på internet på adressen www.sp-fondbolag.fi.

Fondprospektet och fondernas stadgar finns på ovan nämnda platser. Förvaringssamfundets och revisorernas utlåtanden om fusionen fås från Sp-Fondbolag. Revisorernas utlåtande blir dock tillgängligt först när det faktiska bytesförhållandet för fondandelarna har klarnat.

Sp-Fondbolag ger gärna mer information om fusionen, tfn 010 436 6500

Sb-Fondbolag Ab
Styrelsen
 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu