Meddelande till andelsägarna i Sparbanken Kapitalgaranti -specialplaceringsfond

STADGARNA FÖR SPARBANKEN KAPITALGARANTI -SPECIAL-PLACERINGSFOND HAR ÄNDRATS - I FORTSÄTTNINGEN FONDEN HETER SPARBANKEN RÄNTEPORTFÖLJ -PLACERINGSFOND  OCH DEN PLACERAR I RÄNTEFONDER GLOBALT

Stadgarna för Sparbanken Kapitalgaranti-specialplaceringsfond har ändrats så att fonden ändras från att ha varit en fondernas fond som placerar i en kapitalskyddad målfond till att vara en placeringsfond som placerar i räntefonder globalt och fyller placeringsfondsdirektivets krav.

Tidigare har fonden placerat sina medel i huvudsak i placeringsfonden SEB Garantifond 80. Målfondens garantinivå är 80 % av fondens högsta värde fondens varje öppetdag, för vilket Barclays Bank Plc har utfärdat en garanti. Målfondens avkastning har inte utvecklats som väntat varför vi beslutat ändra fondens placeringspolitik. Fonden fungerar i fortsättningen som en s.k. ränteallokeringsfond som placerar sina tillgångar enligt marknadssynen så effektivt som möjligt på den internationella räntemarknaden. Målfonderna har i fortsättningen ingen kapitalgaranti.

Samtidigt har stadgarnas 1 § ändrats så att fonden i fortsättningen heter Sparbanken Ränteportfölj –placeringsfond på finska Säästöpankki Korkosalkku     -sijoitusrahasto. I stadgarna har också andra närmast tekniska ändringar gjorts.

Sparbanken Ränteportfölj -placeringsfond ger med en placering placerarna en brett diversifierad ränteportfölj förvaltad av proffs och ett institutionellt placeringssätt. Viktningen av fondens placeringar ändras mellan olika räntekategorier såsom långa och korta räntor samt emittentkategorier såsom statslån och företagslån enligt det rådande marknadsläget. Placeringarna görs i huvudsak via räntefonder. Avsikten är att fondens löpande kostnader efter ändringen sjunker.

Finansinspektionen godkände fondens ovannämnda stadgeändringar den 18 december 2013. De nya stadgarna träder i kraft den 14 februari 2014.

Stadgeändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Fondens nya stadgar finns tillgängliga på vår webbplats www.sp-rahastoyhtio.fi och alla våra försäljningsställen.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...