Aktieplockning i Asien – köp god kvalitet

Kapitalförvaltare Antti Helkala
Personligen gillar jag att köpa bra kvalitet – även när jag investerar.

Utöver vår portföljförvaltning och affärsanalys investerar vi i områden där det viktigaste är att hitta och identifiera en portföljförvaltare som tänker på samma sätt som vi och känner den lokala marknaden väl.

Som kvalitetsindikatorer använder vi avkastningsgraden på kapital samt nyckeltal för tillväxt och lönsamhet som är kvantifierbara i kombination med exempelvis en kvalitativ bedömning av bolagets ledning och identifiering av strategins styrkor. I slutändan handlar det dock alltid om långsiktigt ägande av ett företag. Varför allokerar jag då min egen och våra kunders tillgångar till Asien? Finns det ens kvalitetsföretag i Asien?

Ett betydande antal intressanta företag i Asien

När det gäller makroekonomin stöder nyckeltalen marknadsviktning i Asien i fråga om allokering mer än i nuläget. Tillväxten drivs av en snabbare ekonomisk tillväxt än i väst och av en medelklass som blir allt förmögnare och är köpkraftig.

  • 58 procent av världens befolkning bor i Asien (Factset).
  • När det gäller bruttonationalprodukten är Asiens andel underrepresenterad i stora aktieindex såsom MSCI ACWI (MSCI).
  • I fråga om ökningen av Kinas bruttonationalprodukt är konsumtionens andel den viktigaste styrande faktorn (Factset).
  • Den tekniska utvecklingen i Asien går mycket snabbt – stärker detta produktivitetstillväxten?
  • I förhållande till bruttonationalprodukten har Kina (48 % av BNP) en mycket låg skuldnivå (Bloomberg).

Dessutom kan ett betydande antal företag som uppfyller kvalitetskriterierna identifieras på marknaden i intressanta branscher.

  • Den asiatiska marknaden kännetecknas av den högsta procentandelen företag som uppfyller kvalitetskriterierna när det gäller avkastning på investeringar och tillväxt (Factset).
  • Förutom den snabba och lönsamma tillväxten av företag som förlitar sig på webbaserade applikationer kan man hitta bra företag i stor utsträckning i alla branscher.

Hur går det för asiatiska kvalitetsföretag jämfört med indexet?

Varför investerar jag inte direkt eller genom ett index i asiatiska företag?

Genom Sparbanken Asien kan jag till exempel investera i Morgan Stanley Asia Opportunity, vars portföljförvaltare gör affärsanalyser åt mig. De hör också till de mest framgångsrika portföljförvaltarna i MSCI AC Asia ex Japan-området (Morningstar). Om aktieplockning och en kompakt portföljhelhet passar in i din placeringsplan, uppskattar du säkert också att ditt placeringsobjekt har en aktiv portföljstruktur som avviker från jämförelseindexet.

Mottagarfondens nyckeltal vs. jämförelseindex

  MS Asia Opp MSCI AC Asia ex-Japan 
Active Share (%)  80  
Avkastning på investerat kapital (%) 86,2 18,2 
Ökning av det fria kassaflödet under 5 år (%) 22,9 9,9 
Ökning av omsättningen under 5 år (%) 17,2 10,6 
Antalet företag 27 1 186

 

Morgan Stanley Asia Opportunity -avkastningshistorik

Avkastningshistorik sedan fonden grundades den 31 mars 2016.

*Graf Avkastning från F-serien (USD) Källa: morganstanley.com

Ger bra kvalitet bättre resultat än ett brett index?

Den långsiktiga överskottsavkastningen för den fond som investerar i kvalitetsbolag i diagrammet ovan jämfört med indexet är 14 procent p.a. den 31 december 2020.

På lång sikt har fokus på ägande av de bästa företagen gett betydligt bättre avkastning än referensindexet i detta marknadsområde. Även denna marknad förtjänar att angripas på lång sikt och så att man ser förbi det kortsiktiga bruset. Om du emellertid tror att ägande av de bästa företagen när det gäller kvalitet kommer att fungera också i fortsättningen – då lönar det sig att lära känna den asiatiska aktiemarknaden mer i detalj.

Kontakta mig om du vill diskutera mer detaljerat aktieplockning i Asien eller kapitalförvaltning i Sparbanksgruppen.


Mer högklassig läsning om ämnet:

Morgan Stanley: Lessons from a 21-year-old Warren Buffett
Morgan Stanley: Fishing for Stocks in China

 

Antti Helkala är kapitalförvaltare för institutioner i Sp-fondbolaget som ingår i Sparbanksgruppen. Under fritiden ser man honom mest sannolikt på strandpromenaden i Esbo där han motionerar med familjen.

 

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu