Hur ska placeringarnas ansvarsfullhet bedömas?

En vintermorgon upptäcker jag att mitt barns favoritskor börjar bli för små. När jag mäter längden på mitt barns fot tror jag knappt mina ögon. Att mäta och bedöma resultat beror på hur de genomförs. Det är också något jag stöter på i mitt arbete som chef för ansvarsfullt placerande i Sparbanksgruppen.

Sparbankens varumärkesbild.

Ansvarsfullt placerande kan ha olika innebörd för olika placerare. Någon kan fokusera på ett eller ett fåtal teman som är viktiga för dem själva, medan någon annan kan se på frågan på ett mer övergripande sätt. Det finns olika sätt att närma sig ansvarsfullt placerande. I sparbankernas Kapitalförvaltning tar vi hänsyn till ESG-risker och -faktorer, temabaserat effektplacerande, uteslutning, uppföljning av att internationella standarder och normer följs samt aktivt ägande och påverkan.

Ansvarsfullt placerande intresserar

Intresset för ansvarsfullt placerande har märkbart ökat under de senaste åren, vilket gör det till ett placeringsalternativ för alla placerare. Enligt en enkätundersökning som Finsif genomförde på våren tar så många som 60 procent hänsyn till ESG-faktorer, dvs. miljöfrågor (Environment), socialt ansvar (Social) och god förvaltningssed (Governance), när de fattar placeringsbeslut. Enligt Finansbranschens undersökning Sparande, kreditanvändning och betalningssätt placerar uppskattningsvis 1,2 miljoner finländare i fonder och 64 procent av dem som deltog i undersökningen uppgav att de har besparingar eller placeringar i olika objekt. Särskilt fondsparande är mer populärt än någonsin tidigare.

Placeringarnas ansvarsfullhet ska bedömas på ett övergripande sätt

Det finns olika verktyg och metoder för att mäta placeringarnas ansvarsfullhet. Enligt vissa undersökningar finns det flera hundra olika leverantörer av finansiell information och ESG-bedömningar runt om i världen, och endast en liten del av viktningarna i dessa ESG-bedömningar korrelerar märkbart med varandra. Därför kan bedömningen av placeringsobjektens ansvarsfullhet leda till ett resultat med ett ESG-verktyg och till ett annat med ett annat ESG-verktyg.

Vid Sparbankernas Kapitalförvaltning har vi en erfaren portföljförvaltare i varje tillgångsklass vi placerar i, och vi använder en helhetsbedömning baserad på olika informationskällor och verktyg. Vi berättar öppet om våra fonders resultat i vår översikt av ansvarsfullt placerande varje halvår. Ansvarspunkterna för våra fonder som förvaltats under de senaste sex månaderna har till exempel ökat i en stor del av fonderna.

EU harmoniserar definitionerna av ansvarsfulla placeringar

EU:s förordning om hållbar finansiering kommer inom en snar framtid att påverka informationen om ansvarsfulla placeringar och harmonisera definitionerna och rapporteringen om ansvarsfulla placeringar. Gällande dessa är EU:s taxonomi det viktigaste systemet för klassificering av finansiering till ekonomisk verksamhet som är hållbar med tanke på miljön. Taxonomin kommer senare att utvidgas och kopplas även till EU:s kommunikationsförordning, som ger placerare mer detaljerad information om bland annat nivån på placeringarnas hållbarhet. Sparbankernas Kapitalförvaltning har också förberett sig inför effekterna av regleringen, och vi utvecklar aktivt ansvarsbedömning, datainsamling och rapportering.

Rapporteringsmetoder och tolkningar av EU:s lagstiftning utvecklas fram till dess att de med tiden blir etablerade. Även tillgången till information om ansvarsfulla placeringar kommer att förbättras under de närmaste åren i takt med att rapporteringen om taxonomi och företagsansvar i de företag som utgör placeringsobjekt utvecklas till följd av att skyldigheterna fördjupas. Det bör också noteras att bland placeringsobjekten rapporterar små företag ännu inte lika heltäckande och vad gäller bedömningen av dessa kommer aktivt ägande via bland annat möten, påverkningssamtal, inflytande vid bolagsstämmor och i utnämningskommittéer. Förra året diskuterade vi med 241 företag på bolagsmöten.

Betydelsen av ansvarsfullhet kommer inte att minska i framtiden. Förnybara energikällor och stegen mot en grön omställning skapar betydande affärsmöjligheter för en del av företagen. Vid Sparbankernas Kapitalförvaltning vill vi även bidra till att identifiera dessa trender och främja en förändring mot en mer hållbar företagsverksamhet och ett mer hållbart samhälle.

 

Virve Valonen
Virve Valonen är chef för ansvarsfullt placerande inom Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis placeringssynen inom Sp-Fondbolag som förvaltar Sparbanken-fonderna.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu