Möjligheter när placeringsmarknaden fluktuerar

Kriget i Ukraina, den höga inflationen och den påföljande åtstramningen av penningpolitiken har alla lett till försämrade utsikter för placeringsmarknaderna under början av året. Risken för stagflation har ökat avsevärt under de senaste veckorna.

Ur placeringsmarknadernas perspektiv är kombinationen av hög inflation och sjunkande ekonomisk tillväxt skadlig ur både ränte- och aktiemarknadernas synvinkel. Svårigheter i produktions- och logistikkedjan, coronavirusläget i Kina och problem med tillgången på arbetskraft i USA har för sin del bidragit till att öka sannolikheten för ett stagflationsscenario. I det nuvarande marknadsläget betonas en aktiv placeringsstrategi och vikten av affärsanalyser kraftigare än tidigare.

Räntemarknaderna

Höjningen av de långa räntorna har varit den mest betydande enskilda drivkraften bakom de svaga ränteavkastningarna i början av året. Förra veckan fick åtstramningen av penningpolitiken vind i seglen när Fed höjde styrräntan med en halv procent och tillkännagav sina planer på att minska centralbankens balansräkning. Fed skärper nu penningpolitiken i enorm takt, vilket har lett till att även förväntningarna i riktning mot ECB har ökat. Marknaden förväntar sig att ECB höjer inlåningsräntan mer än en gång under det innevarande året och når en klart positiv nivå i slutet av året. Det är uppenbart att ECB nu har bråttom att höja räntorna, med tanke på att inflationen är 7,5 procent och den ekonomiska tillväxten ännu inte har lidit särskilt mycket. Utöver räntehöjningen har kreditriskmarginalen på marknaden för företagslån ökat i takt med att placerarnas villighet att ta risker har minskat. Vi anser att räntorna kommer att fortsätta att stiga i den långa och korta änden av räntekurvan. I USA ligger merparten av höjningen av de långa räntorna redan bakom oss, men i Europa har den bara börjat. När det gäller våra fonder genomför vi en aktiv räntesäkringsstrategi och bedömer noggrant de faktorer som påverkar skuldhållbarheten hos målföretagen. På marknaden för företagslån hittar vi attraktivt prissatta lån och utnyttjar dessa möjligheter på ett taktiskt sätt.

Aktiemarknaderna

Den avstannande tillväxten och åtstramningen av likviditeten väger också tungt på aktiemarknaderna. Budskapet från företagen är uppmuntrande, men en starkare avmattning än väntat i verksamhetsmiljön förefaller ännu mer sannolik. I ett sådant scenario kommer de rådande prognoserna för vinsttillväxten oundvikligen att visa sig vara alltför optimistiska.

Störningar i leveranskedjan förväntas för närvarande inte minska under den närmaste framtiden. Tillgänglighetsproblemen ökar kostnaderna. Vid bra efterfrågan har det varit möjligt att höja priserna, vilket har hållit lönsamheten på en god nivå. Prisökningen undergräver dock slutkundernas köpkraft, vilket leder till en minskad efterfrågan. Orsaken till den starka efterfrågan utgörs till en del av företagens behov att stärka sin försörjningstrygghet, vilket återspeglas i en ökning av lagren. I takt med att efterfrågan saktar ner minskar detta behov.

Den rådande prisnivån skapar också ekonomiska incitament för ökat utbud och alternativa lösningar. Dessa kommer med fördröjning och leder i värsta fall till en situation med svag efterfrågan och betydande överutbud i ekonomin. Till följd av den snabbare inflationen har centralbankschefernas behov av att skärpa penningpolitiken också tilltagit. Enkla och billiga pengar har uppmuntrat risktagande, vilket har påskyndat aktiekurserna. I takt med att hjulet börjar snurra i motsatt riktning ökar osäkerheten på marknaden, vilket för närvarande återspeglas i en nedgång i aktiekurserna. Även om verksamhets- och likviditetsmiljön för närvarande går i en ogynnsam riktning finns det ingen anledning till överdriven dysterhet. Marknadsprissättningen återspeglar redan delvis farhågor om svagheter på kort sikt. Med andra ord har förväntningarna på långsiktiga avkastningar ökat, särskilt för Europa och Asien.

Möjligheter ur placerarens perspektiv

Enligt vår uppfattning kommer placerare via aktiemarknaden att kunna erhålla avkastning även i ett scenario med hög inflation. De branschspecifika avkastningarna är mycket spridda och samtidigt har de företagsspecifika skillnaderna vad gäller intäkter ökat. Genom att enbart placera i indexet är det svårt att uppnå en positiv avkastning i den rådande situationen där den ekonomiska tillväxten avmattas i ett läge med hög inflation. Genom en aktiv placeringsstrategi söker vi företag som är bäst lämpade att skydda resultattillväxten i en utmanande verksamhetsmiljö. På motsvarande sätt söker vi relativt sett mer attraktiva företagslån, vars förmåga att säkra betalningsförpliktelser förblir god i en miljö med höga räntor. Vi kan reagera snabbt på ränterörelser med en aktiv säkringsstrategi. Höjningen av realräntorna försvagar också fastighetsplaceringarnas relativa attraktionskraft på längre sikt. När det gäller fastighetsplaceringar letar vi efter fonder vars hyresintäkter från fastighetsbeståndet inkluderar inflationsrelaterade höjningsmekanismer. På så sätt säkrar vi kassaflödets verkliga värde på lång sikt. Utsikterna för tillväxtmarknaderna är utmanande i takt med att den globala ekonomin avtar och handelsvolymerna minskar. Vi gynnar större marknader, som Europa och USA, för både ränte- och aktieplaceringar.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu