Att arbeta som pensionär – ett tvång eller något som gör livet trevligare?

Under de senaste åren har både mina egna och mina vänners föräldrar blivit pensionärer, var och en i sin tur. När jag har pratat med dem har de flesta verkligen sett fram emot pensioneringen. I allmänhet har deras önskan varit att hellre gå i pension lite tidigare än lite senare. Å andra sidan har jag även stött på några ”superseniorer”, som har fortsatt arbeta efter att de har nått pensionsåldern. En har till och med börjat förverkliga sin dröm och grundat ett eget startup-företag.

Tidig pensionering känns lockande, men antalet arbetsglada pensionärer blir allt fler

Statistiken ger stöd åt mina vardagserfarenheter. Enligt Statistikcentralens senaste undersökning om arbetsförhållanden har nästan två tredjedelar av alla 50–64-åringar ibland lekt med tanken att gå i pension redan före den egentliga pensionsåldern. En tidig pensionering känns alltså lockande. Å andra sidan kan över hälften tänka sig att fortsätta arbeta i pensionsåldern. Särskilt snuttjobb eller deltidsjobb ansågs vara värda att överväga. 

Enligt Pensionstrygghetscentralens rel="noopener noreferrer" undersökning för att kartlägga pensionärernas ekonomiska välfärd utgör dessa arbetsglada pensionärer nog en minoritet, men inte längre en sällsynthet. Enligt undersökning är cirka 14 procent av 63–74 år gamla personer med ålderspension kvar i arbetslivet. De flesta som fortsätter arbeta är män, högt utbildade och företagare. Merparten berättade att de arbetar tillfälligt, antalet personer med regelbundet heltidsarbete var klart färre.

Jobbande seniorer är ett globalt fenomen

Allt fler seniorer jobbar och detta är ett globalt fenomen. Sysselsättningsgraden bland 65-åringar ökar i många länder, även i Finland. I en internationell jämförelse är sysselsättningsgraden bland 65-åringar i Finland något lägre än genomsnittet i OECD-länderna, men å andra sidan högre än medeltalet i Europa. I en nordisk jämförelse sticker Island ut, eftersom nästan 40 procent av personer äldre än 65 år arbetar.

Sysselsättningsgraden bland den äldre befolkningen varierar mycket enligt land. Bland länderna med hög sysselsättningsgrad finns såväl rika länder (Japan, USA, Norge) som fattigare länder (Indonesien, Colombia, Indien). Levnadsstandarden i landet verkar inte i sig kunna förklara varför seniorer arbetar. 

Man jobbar för att det känns meningsfullt

Vad får alltså pensionärer att fortsätta arbeta – ekonomiskt tvång eller andra orsaker? Den frågan ställdes också i Pensionsskyddscentralens undersökning. Bilden är helt klar: I Finland arbetar merparten av pensionärerna eftersom de upplever det som meningsfullt. Bland alla som svarade betonades icke-ekonomiska motiv: nästan 80 procent meddelade att den viktigaste orsaken var att jobbet kändes meningsfullt, 60 procent lyfte fram de sociala relationer som arbetet för med sig. Endast cirka 20 procent angav ekonomisk tvång som orsak – en klar minoritet, men naturligtvis inte en helt irrelevant andel. 

Många ser det faktum att allt fler pensionärer fortsätter arbeta som ett hot eller åtminstone som en tillbakagång i utvecklingen. Pensionssystemet är ju något av det viktigaste vårt välfärdssamhälle har åstadkommit och det gör det möjligt att lämna arbetslivet efter att ha arbetat i decennier. 

Men bilden behöver inte vara så här svartvit. Som pensionär kan arbetet kännas meningsfullt, precis som enkäterna visar. Arbetet hjälper till att upprätthålla sociala relationer och kognitiva färdigheter – båda viktiga med tanke på det egna välbefinnandet. Dessutom ger det en välkommen extra inkomst för att jämna ut inkomstbortfallet, som oundvikligen är att förvänta när man pensioneras. Även statsekonomin tackar, som finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki rel="noopener noreferrer" lyfter fram i sin presentation av budgetmanglingen. 

Arbete i pensionsåldern lämpar sig inte för alla, till exempel av hälsoskäl eller helt enkelt på grund av att fritiden lockar mer. Och även om man skulle vara villig att arbeta är det inte säkert att alla kan hitta ett arbete. 

Själv upplever jag (visst måste jag erkänna att jag ännu har långt till pensionen) att jag mycket väl skulle kunna tänka mig att arbeta som pensionär. Det är ett alternativ som inte tidigare har lyfts fram i alltför hög grad, men i framtiden kan det bli allt vanligare. Som bäst är det inget tvång utan en positiv upplevelse, som vid sidan av sociala och kognitiva förmåner dessutom ger den som arbetar ett förbättrat ekonomiskt välbefinnande. 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare rel="noopener noreferrer" människorna.

Publicerad i Kauppalehtis blogg (på finska) 21.1.2020.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu