Företagare – är det tid att investera nu?

Henna Mikkonen.

När coronakrisen slog till för cirka ett och ett halvt år sedan var man rädd för att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli betydande. Många företagare var tveklöst oroade över hur det skulle gå för det egna företaget och om de skulle kunna behålla sina anställda.

Lyckligtvis har många farhågor visat sig vara överdrivna och de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen för nationalekonomin har varit mindre än befarat. Även företagen har klarat sig bra under krisen. Enligt Kauppalehtis Alma Talents företagsundersökning ökade det genomsnittliga företagets omsättning med 1,2 % år 2020. Naturligtvis avstannade tillväxten jämfört med tidigare år, men den fortsatte ändå. Tack vare kostnadsbesparingar och räntestöd minskade antalet företag som gick med förlust. Vi har inte heller sett den fruktade konkursvågen.

Även om företagen i det stora hela befinner sig i en bra situation är situationen inte densamma för alla. Coronakrisen har drabbat olika branscher på mycket olika sätt och till exempel företag inom evenemangsbranschen står fortfarande inför stora utmaningar. Lyckligtvis kommer deras framtidsutsikter också att förbättras när restriktionerna upphävs.

Företagarna tror på framtiden

För närvarande ser företagarna mycket förtroendefullt på den närmaste framtiden. Enligt den senaste företagsbarometern för små och medelstora företag överstiger företagens förtroende redan nivån före coronakrisen. Och utsikterna för den närmaste framtiden är verkligen också goda sett med en ekonoms ögon när man följer upp makroekonomi. Den finska ekonomin upplever för närvarande en tillväxtspurt under ett par år och förväntas växa med mer än 3 % i år. Även nästa år är tillväxten snabbare än vanligt.

Förutom de kortsiktiga utsikterna är det minst lika intressant hur företagen bedömer sina långsiktiga utsikter efter pandemin. Även här är de små och medelstora företagen mycket optimistiska. Nästan hälften av de tillfrågade anser att deras företags framtidsutsikter är goda eller mycket goda.

Bristen på investeringsentusiasm bland små och medelstora företag känns oroande – kommer vi att hamna på efterkälken jämfört med de andra nordiska länderna?

Även om företagarna anser att de ekonomiska utsikterna är goda, både på kort och lång sikt, visar barometern att investeringsplanerna för små och medelstora företag är mycket dämpade. I genomsnitt tror företagen att de till och med kommer att minska sina investeringar något under det kommande året. Företagen har naturligtvis olika synpunkter på detta: majoriteten (57 %) har för avsikt att investera som tidigare, 21 % har för avsikt att öka sina investeringar och 22 % har för avsikt att minska sina investeringar.

Skillnaderna mellan branscherna är små, men investeringsentusiasmen i industriföretag är något större än inom andra branscher. Enligt en internationell, om än ganska begränsad, enkät verkar det också som om de finska små och medelstora företagen har lägre investeringsvilja än i de övriga nordiska länderna. Detta bådar inte gott för Finlands konkurrenskraft på lång sikt.

Vila inte på dina lagrar

Det är uppmuntrande att små och medelstora företag anser framtidsutsikterna vara bra efter pandemin. Men kommer de gynnsamma förväntningarna verkligen att förverkligas utan investeringar? En turbulens som coronakrisen kan förändra ekonomins struktur och konsumenternas beteende på längre sikt, och de företag som inser framtidens vindar i tid befinner sig i en bra position. Coronakrisen har påskyndat digitaliseringen av ekonomin, vilket innebär nya möjligheter för företagen – för några utgör detta även ett hot. Övergången till en grön ekonomi har tagit en helt ny vändning tack vare EU:s stimulanspaket och även andra länders gröna program. Det sker alltså mycket inom ekonomin och detta kommer att redigera företagens affärsutsikter under de kommande åren.

Under Coronatiden har många företagare förståeligt nog fokuserat på akuta frågor, och i ”överlevnadsläget” får den långsiktiga planeringen lätt mindre uppmärksamhet. Men det lönar sig inte att ligga på sina lagrar. Nu när den akuta krisen har avtagit är detta den bästa tidpunkten för långsiktig planering. Naturligtvis är företagarna själva bäst insatta i sin egen verksamhetsmiljö, men jag skulle vilja påstå att det också behövs investeringar för att möta den framtida efterfrågan. God tillgång till finansiering och låga räntor stöder lyckligtvis företagen i deras investeringsplaner.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Artikeln publicerades tidigare i Kauppalehtis blogg.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...