Säästöpankin kameravalvonnan tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan sekä tietosuojalain että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille ja valvovalle viranomaiselle.

Tällä selosteella on huomioitu myös Euroopan tietosuojaneuvoston ohje henkilötietojen käsittelystä videolaitteiden välityksellä (3/2019).

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kukin Säästöpankki ylläpitää ja käsittelee omaa tallentavan kameravalvontajärjestelemän rekisteriään. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakassuhteen perusteella. 

Kukin kameravalvontaa suorittava Säästöpankkiryhmän yhteisö toimii osaltaan rekisterinpitäjänä.

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Säästöpankkiryhmässä on nimetty ryhmän yhteinen tietosuojavastaava, johon voit ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojalainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä.

Säästöpankkiryhmän tietosuojavastaava
Säästöpankkiliitto osk
Postiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@saastopankki.fi

3. Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteröityjä ovat rekisterinpitäjän vakituisissa ja tilapäisissä toimipisteissä olevan kameravalvontajärjestelmän piirissä liikkuvat henkilöt, erityisesti rekisterinpitäjän asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Kameravalvonta palvelee turvallisuuteen liittyviä käyttötarkoituksia. Rekisterinpitäjän toiminnassa käsitellään luottamuksellisia tietoja sekä työnantajan ja sen asiakkaiden arvo-omaisuutta, josta rekisterinpitäjä on vastuussa. Rekisterinpitäjän tulee lisäksi noudattaa lakia terrorismin ja rahanpesun rahoittamisen ehkäisemisestä (444/2017).

Rekisterinpitäjä käyttää kameravalvonnan tietoja

  • rekisteröityjen henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseen
  • palveluprosessien asianmukaisen ja turvallisen toiminnan valvomiseen
  • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen tietojen ja omaisuuden suojaamiseen
  • turvallisuutta, omaisuutta tai palveluprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen
  • fyysisen turvallisuuden riskienhallintaan

Lisäksi rekisterinpitäjä saattaa käyttää kameravalvonnan tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rikostutkintaan saattamiseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Kameravalvonnan yhteydessä tehtävää henkilötietojen käsittelyä tehdään oikeutetun edun perusteella.

Kameravalvonta on tarpeen kappaleessa 4 lueteltuja käyttötarkoituksia varten ja toiminnassa on huomioitu lainsäädäntöön perustuvat, kameravalvontaa koskevat erityisvaatimukset.

6. Henkilötietojen ryhmät ja lähteet

Kameravalvonnan sisältämät henkilötiedot koostuvat tallennusajankohdasta sekä rekisteröityä koskevista videokuvatallenteista, jotka ovat syntyneet kameravalvonta-alueella.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ottaa huomioon velvoittavan lainsäädännön vaatimukset, kuten tietosuojasääntelyn ja luottolaitokseen kohdistuvat salassapitovelvoitteet luovuttaessaan henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja lain puitteissa esimerkiksi

  • rekisterinpitäjän kanssa samaan konsolidointiryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle kohdassa 4 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi
  • viranomaisille, kuten vero-, poliisi-, ulosotto-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiselle

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja Suomessa ja ETA-alueella. ETA-alueeseen kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Alihankkijoiden ja palveluntuottajien tekemä henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä voi siirtää kameravalvonnan tuottamiseen ja siihen sisältyvään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä alihankkijoille. Kyseiset tahot voivat käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa, kuten suoramarkkinointiin.

Rekisterinpitäjä varmistaa sopimus- ja muilla järjestelyillä, että sen käyttämät alihankkijat ja kumppanit käsittelevät henkilötietoja huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Rekisterinpitäjän käyttämä alihankkija voi olla myös Säästöpankkien yhteenliittymään tai Säästöpankkiryhmään kuuluva yhteisö.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä rekisteröidyn henkilötietoja vai ei.

Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tallenteeseen. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöksistä.

Oikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi muiden henkilöiden yksityisyydensuojan ja lainsäädännön nojalla tai siinä tapauksessa, että rekisteröityä ei pystytä tunnistamaan. Rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta esimerkiksi toista rekisteröityä koskeviin tietoihin tai rekisterinpitäjän liike- ja ammattisalaisuuden alaisiin tietoihin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista.

Rekisterinpitäjä ei ole kuitenkaan velvollinen poistamaan henkilötietoja, jos

  • se on teknisesti mahdotonta tai
  • tietojen käsittely on edelleen tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Pyynnöt on tehtävä rekisterinpitäjäkohtaisesti. Rekisterinpitäjä on velvollinen tarkistamaan pyynnön tekijän henkilöllisyyden luotettavalla tavalla. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä tarpeellisia lisätietoja pyynnön käsittelemiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet ovat henkilökohtaisia. Rekisteröidyn oikeudet koskevat vain rekisteröityä itseään koskevia henkilötietoja.

10. Tietojen suojaaminen

Tietoja käsittelevät ne rekisterinpitäjän työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu tai muut henkilöt, joilla on sopimuksen, toimeksiannon tai lain nojalla oikeus käsitellä tietoja.

Rekisterinpitäjällä on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset turvallisuusmenettelyt, joilla se suojaa kaikkia hallussaan olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Rekisterinpitäjä valvoo henkilötietoihin pääsyä ja niiden käsittelyä muun muassa teknisillä tietoturvatoimenpiteillä, rekisterin käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnalla ja pääsynvalvonnalla ja seuraamalla järjestelmien käyttöä. Rekisterinpitäjä puuttuu väärinkäytöksiin välittömästi. Rekisterinpitäjä varmistaa lisäksi henkilöstönsä osaamisen muun muassa tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksilla.

Rekisterinpitäjä varmistaa sopimus- ja muilla järjestelyillä, että sen alihankkijat suojaavat käsiteltävät henkilötiedot asianmukaisesti sekä käsittelevät rekisterissä olevia tietoja huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

11. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määräytymisperusteet

Henkilötietoja säilytetään käyttötarkoitusten toteuttamiseen tarvittava aika. Rekisteröidyn tiedot poistuvat automaattisesti noin kuukauden kuluessa taltioinnista.

Jos henkilötietoja tarvitaan rikosten selvittämisessä, tietoja voidaan joutua säilyttämään tätä pidempään viranomaisen suorittaman esitutkinnan / oikeuskäsittelyn vuoksi.