Someron Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2016

Säästöpankkiryhmä teki onnistuneen tuloksen hyvällä asiakastyöllä

Säästöpankkiryhmä onnistui erinomaisesti asiakkaittensa kanssa ja vuosi 2016 oli liiketoiminnallisesti vahva. Tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa. Säästöpankkiryhmän tase oli 10,4 miljardia euroa ja kasvoi vuodessa 13,4 prosenttia.

Kauden tulos hyvä pankkitoiminnan haasteista huolimatta

Säästöpankkiryhmän vuoden 2016 tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa ja 22,9 % liikevaihdosta. Tulos ennen veroja pysyi vertailukauteen nähden samana, mikä on hyvä suoritus alhaisen markkinakoron ja pankkitoiminnan haasteissa. Tilikauden tulos oli 57,2 miljoonaa euroa (57,6 milj. euroa) ja liikevaihto kasvoi 304,3 miljoonaan euroon (295,6 milj. euroa).

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot kasvoivat 6,4 % ja olivat 245,4 miljoonaa euroa (230,5 milj. euroa). Kasvua oli erityisesti korkokatteessa, palkkiotuotoissa ja liiketoiminnan muissa tuotoissa. Korkokate kasvoi 5,3 prosenttia ollen 131,7 miljoonaan euroa (125,0 milj. euroa).

Erinomaiset arviot asiakkailta

Säästöpankkiryhmän asiakasmäärät kasvoivat hyvin. Tätä siivitti asiakkaiden antamat erinomaiset arvosanat Säästöpankkien palvelusta.

"Säästöpankkien asiakaskokemus on pankkitoimialan paras Asiakkuusmarkkinointiliiton -tutkimuksen perusteella. EPSI rating -tutkimuksen perusteella asiakastyytyväisyytemme on myös pankkien kärjessä. Säästöpankki nousi nyt kolmanneksi arvostetuimmaksi pankkibrändiksi vuonna 2016."

"Jokainen suomalainen on oikeutettu hyvään palveluun ikään tai asiaan katsomatta. Meillä ei välttämättä ole eniten rahaa kehittämiseen, mutta meillä on halu ja kyky palvella asiakkaitamme. Aito halu tehdä hyvää yhdessä asiakkaitten kanssa ratkaisee enemmän kuin pankkien keskinäinen kilpailu."

Vakavaraisuus vahva

Vuoden 2016 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 19,5 % (18,8 %) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 18,5 % (17,8 %). Säästöpankkiryhmän pääomavaateet lasketaan standardi- ja perusmenetelmin, mikä korostaa Säästöpankkiryhmän vakavaraisuuden vahvuutta.

Asuntojen hinnoissa tapahtui lievää nousua, mikäli asuntomarkkinoita tarkastellaan laajana kokonaisuutena. Kuitenkin markkinoiden eriytyminen jatkui voimakkaana. Tämä tarkoittaa sitä, että asuntojen hinnoissa oli edelleen laskua taantuvilla ja muuttotappiollisilla alueilla. Voittajina olivat edelleen suuret kasvukeskukset sekä kehittyvien kaupunkien ydinalueet.

Someron Säästöpankin liiketoiminta

Kasvu ja tuloskehitys jatkuivat odotusten mukaisesti. Liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyivät ennätysmäisesti, kertoo toimitusjohtaja Juhani Huupponen.

Yksi pankin tärkeimmistä, asiakkaiden luottamusta kuvaavista, mittareista on asiakasvarat eli asiakkaittemme meille hoitoon uskoman varallisuus, jonka määrä ylitti puolen miljardin euron raja, ollen 522 m€, jossa kasvua 28 m€. Ilahduttavaa on, että kasvu jakaantui suhteellisen tasaisesti jokaiselle konttorillemme Salon, Forssan-Urjalan ja Someron alueella.

Vakiintuneen nykytavan mukaisesti kasvu oli suurinta rahastosijoituksissa. Perinteiset pankkitalletukset olivat 317 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden aikana 11 miljoonaa euroa. Talletusten sisällä varat ohjautuivat käyttely- ja säästämistileille, jotka kasvoivat vuoden aikana 33,4 miljoonaa euroa.

Someron Säästöpankin asiakkaista joka neljäs asuu pankin konttoripaikkakuntien ulkopuolella. Suurin ryhmä ovat luonnollisesti ympäröivissä naapurikunnissa asuvat asiakkaat. Alueeltamme muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu. Kauempana asuvien asiakkaiden pankkiuskollisuus näkyy siinä, että toimialueeltamme lähtöisin olevat henkilöt pysyvät nykyisillä asuinpaikkakunnillaan edelleen asiakkaanamme. Toimialueemme ulkopuolella asuvat asiakkaamme ovat pankin neljäs tukijalka kolmen konttorialueemme lisäksi.

Alueellisten tukijalkojen lisäksi merkittävä tasapainottava tekijä pankin tasaisessa kasvussa ja kehittymisessä ovat erilaiset asiakasryhmät. Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat henkilöasiakkaat ja maaseutuyrittäjät sekä pienyritykset. Pankin varainhankinnasta pääosa on myönnetty luottoina pankin asiakkaille. Pankin taseessa olevista luotoista kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on noin 57 %. Maaseutuyrittäjien osuus taseessa olevista luotoista on 22 % ja yritysten ja yhteisöjen reilut 20 %.

Someron Säästöpankin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli vajaa 400 miljoonaa euroa. Mukaan luettuna välitetyt kiinnitysluotot luottoja nostettiin ja uudistettiin vuoden aikana yhteensä 160 miljoonaa euroa. Luotonannon nettolisäys oli 15,7 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia. Pankin varainhankinnasta valtaosa muodostui yleisöltä vastaanotetuista talletuksista.

Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 0,4 miljoonaa euroa. Summa puolittui edellisestä vuodesta.

Tulos 2016

Someron Säästöpankin liikevoitto oli totutusti yli 5 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto muodostui selvästi aikaisempia vuosi korkeammaksi johtuen puretuista varauksista.

Someron Säästöpankin omat varat yhteensä ovat noin 64 miljoonaa euroa, kun omien varojen vähimmäisvaatimus on 22,2 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde nousi vuoden aikana 2,3 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 23,02 prosenttia.

Henkilökunta ja yhteiskuntavastuu

Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 47 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 42 ja osa-aikaisia 5.

Someron Säästöpankin yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan pankin vastuuta yritystoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Paikallispankkina Someron Säästöpankille on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Someron Säästöpankki huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta. Henkilöstökuluja pankki maksoi noin 3,0 miljoonaa euroa. Pankin tuloksesta maksettiin vuonna 2016 yhteisöjen tuloveroa 1,3 miljoonaa euroa. Omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä lähes 136 tuhannella eurolla vuoden 2016 aikana.  

Verojalanjälki on yksi raportointimenetelmä, jonka avulla jokainen voi tarkastella Someron Säästöpankin toimintaa osana suomalaista yhteiskuntaa. Suomessa verojalanjäljen vapaaehtoinen raportointi on vielä vähäistä, eikä raportoinnille ole sitovia suosituksia tai säännöksiä. Someron Säästöpankki maksoi veroja ja veronluonteisia maksuja vuoteen 2016 kohdistuen yhteensä lähes 3 miljoonaa euroa, toteaa toimitusjohtaja Huupponen.

Someron Säästöpankin toimitalossa Somerolla toimii kymmenen, eri puolilla Suomea toimivan, säästöpankin omistama Back Office Oy, joka tuottaa taustapalveluja omistajapankeille. Yhtiö työllistää Somerolla pankin lisäksi 29 henkilöä, jotka jättävät omat verojalanjälkensä.

Someron Säästöpankin johdossa on tapahtunut eläköitymisten vuoksi merkittäviä muutoksia. Toimitusjohtajan varahenkilöksi nimitettiin hallintojohtaja KTM Petri Siviranta ja kolmanneksi johtoryhmän jäseneksi pankinjohtaja KTM Joni Rintamaa.

Luottamushenkilöt

Isäntien puheenjohtajana aloitti vuoden alusta kiinteistöpäällikkö Kari Knuutila Somerolta ja varapuheenjohtajana jatkaa lehtori Päivi Vanhatalo Salosta.

Hallituksen puheenjohtajana aloitti kehitysjohtaja Arto Seppänen Helsingistä ja varapuheenjohtajana rehtori Esa Pajulo Salosta. Uutena hallituksen jäsenenä on maaseutuyrittäjä Raino Hurme Somerolta.

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...