Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus, kesäkuu 2021

Säästöpankkien Varainhoidon sijoitustoiminnassa huomioidaan vastuullisuus. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissamme. Toteutus tapahtuu eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.
Tyttö ja maapallo

Vastuullinen sijoittaminen on teema, jonka merkitys korostuu koko ajan enemmän. Sijoittajat haluavat saada lisää tietoa sijoituskohteena olevien yritysten toiminnasta, mutta myös varainhoitajien toiminnasta vastuullisen sijoittamisen saralla. Vastuulliseen sijoittamiseen on useita eri lähestymistapoja. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan eli ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioimista sijoitustoiminnassa.

Vastuullinen sijoittaminen voi merkitä eri asioita eri sijoittajalle. Toinen saattaa keskittyä yhteen tai muutamaan itselleen tärkeään aiheeseen, kun taas toinen voi katsoa asiaa kokonaisvaltaisemmin. Viime vuoden lopulla pohdimme vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä myyttejä ja teimme niistä videosarjan sekä blogikirjoituksen.

Olemme kevään aikana kehittäneet vastuullisuuden systemaattisempaa integrointia sijoitusprosesseihimme ja tulemme jatkamaan tätä työtä myös vuoden toisella puoliskolla. Maaliskuussa voimaan astui tiedonantoasetuksen (EU)2019/2088 ns. ensimmäinen taso koskien yhtiökohtaisia velvoitteita. Esimerkiksi meidän varainhoitajien on kerrottava nettisivuilla, miten huomioimme sijoitustoiminnassamme kestävyystekijöitä ja -riskejä. Myöhemmin tulee päivitettäväksi myös tuotekohtaiset velvoitteet, joissa esimerkiksi tuotteiden osalta on tarkemmin kerrottava miten se huomioi kestävyyttä. Kolmantena kehityskohteenamme on myös vastuullisuusraportoinnin päivittäminen.

Olemme aktiivisen omistajuuden kautta mukana vaikuttamassa yhdessä muiden sijoitta¬jien kanssa erilaisissa aloitteissa, joiden tavoitteena on pienentää ilmastoon ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia kestävyysvaikutuksia. YK:n tukeman PRI:n ja Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen, Finsifin, lisäksi olemme vaikuttamassa CDP:n ilmastonmuutos-, vesi- ja metsäkatoaloitteissa ja Climate Action 100+ -sijoittaja-aloitteessa. Tänä keväänä olemme lähteneet mukaan myös uusiin aloitteisiin. CDP:n SBTi (Science-Based Targets initiative) on aloite, jonka avulla haluamme tukea yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteitaan omassa toiminnassaan. Haluamme myös yritysten raportoivan läpinäkyvämmin ympäristöön liittyvistä toimistaan. CDP:n Non disclosure Campaign pyrkii tavoittamaan yrityksiä, jotka eivät ole raportoineet toimistaan koskien CDP:n yllä mainittuja aloitteita. Mitä enemmän yritykset raportoivat, sitä enemmän me sijoittajat saamme tietoa sijoitusanalyyseihimme ja sijoituskohteidemme toiminnasta.

Olemme raportoineet kaksi vuotta varainhoidon näkökulmasta TCFD (Task-Force on Climate-related Financial Disclosures) -viitekehikon mukaisesti osana Säästöpankkiryhmän vuosittaista vastuullisuusraporttia. TCFD on vapaaehtoinen viitekehikko, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä ymmärtämään ja raportoimaan ilmastonmuutokseen liittyvistä taloudellisista vaikutuksista yrityksen omaan toimintaan. TCFD-suositusten mukaisesti yritysten tulisi raportoida neljästä eri osa-alueesta: hallintotavasta, strategiasta, riskienhallinnasta sekä mittareista ja tavoitteista. Tämän vuoden alussa päätimme lähteä tukemaan TCFD-viitekehikon mukaista ilmastoraportointia.

Olemme mukana maailmanlaajuisessa sijoittajien ilmastonmuutoksen vastaisessa yhteisvetoomuksessa (2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis). Tämän vetoomuksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päättäjiin, jotta ne mm. huomioisivat ilmastonmuutoksen päätöksenteossa ja tukisivat ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Vetoomuksessa kannustetaan, että hallitukset olisivat myös tiiviimmässä yhteistyössä meidän sijoittajien kanssa, jotta varmistetaan investointeja kestäviin kohteisiin.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja ympäristön hyvinvointi ovat teemoja, jotka ovat nousseet keskeiseen asemaan myös poliittisessa keskustelussa. Ympäristötekijät ja ilmastonmuutos ovat aiheita, jotka näkyvät yritysten strategisissa tavoitteissa ja liiketoiminnan suunnittelussa. Ilmastonmuutoksen kiihtyminen johtaa väistämättä lainsäädännön muutoksiin ja sitä kautta yritysten toimintaympäristö tulee muuttumaan merkittävästi. Ympäristöasioista on tullut yrityksille merkittävä kilpailutekijä ja sijoittajille tuotonlähde. Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti ja vanhoja tuotantomalleja kehitetään vastaamaan kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen haasteeseen.

Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon rahastojemme kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Käytössämme on erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla lisäämme rahastojemme ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä.

Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoitustoiminnan toteutumisesta myös osana Säästöpankkiryhmän vastuullisuusraporttia sekä julkaisemme vuosiraporttimme PRI:lle. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta.

Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahasto edistää ympäristön vastuullista käyttöä. Rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä ympäristöinnovaatioihin. Rahasto julkaisee neljännesvuosittain raportin, jossa kerrotaan rahaston sijoitusten vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Olemme mukana:

Principles for Responsible Investment -logo. CDP-logo. Finsif -logo. Climate Action 100+ -logo. TCFD -logo.