Avainluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

(1 000 euroa) 1-12/2020 1–12/2019 1–12/2018

1–12/207

1–12/2016

Liikevaihto 337 938 362 701 278 517 331 366 304 340
Korkokate 160 967 155 619 152 704 142 176 131 693
% liikevaihdosta 47,6 % 42,9 % 54,8 % 42,9 % 43,3 %
Tulos ennen veroja 66 740 94 807 36 408 88 210 69 603
% liikevaihdosta 19,7 % 26,1 % 13,1 % 26,6 % 22,9 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 306 588 321 395 234 670 282 191 245 376
Liiketoiminnan kulut yhteensä -220 157 -219 145 -197 718 -182 693 -158 060
Kulu-tuottosuhde 71,8 % 68,2 % 84,3 % 64,7 % 64,4 %
Taseen loppusumma 13 097 063 12 009 105 11 705 740 11 326 105 10 423 646
Oma pääoma 1 155 709 1 118 391 1 028 796 1 017 520 953 402
Oman pääoman tuotto %  4,6 % 6,9 % 3,0 % 7,3 % 6,2 %
Kokonaispääoman tuotto %  0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,7 % 0,6 %
Omavaraisuusaste % 8,8 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 9,1 %
Vakavaraisuussuhde % 19,1 % 19,1 % 18,2 % 19,1 % 19,5 %
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista -19 760 -8 379 -3 868 -13 266 -8 411

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut yhteensä Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut (ei sisällä poistoja)
Kulu-tuottosuhde (ilman poistoja)

Liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan tuotot 

Oman pääoman tuottoprosentti

Kauden tulos
Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuottoprosentti

Kauden tulos
Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste-prosentti

Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden)
Taseen loppusumma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.