Avainluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

(1 000 euroa) 112/2021 112/2020 1–12/2019 1–12/2018

1–12/2017

Liikevaihto 356 156 337 938 362 701 278 517 331 366
Korkokate 166 039 160 967 155 619 152 704 142 176
% liikevaihdosta 46,6 % 47,6 % 42,9 % 54,8 % 42,9 %
Tulos ennen veroja 89 854 66 740 94 807 36 408 88 210
% liikevaihdosta 25,2 % 19,7 % 26,1 % 13,1 % 26,6 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 327 566 306 588 321 395 234 670 282 191
Liiketoiminnan kulut yhteensä -236 218 -220 157 -219 145 -197 718 -182 693
Kulu-tuottosuhde 72,1 % 71,8 % 68,2 % 84,3 % 64,7 %
Taseen loppusumma 13 079 096 13 097 063 12 009 105 11 705 740 11 326 105
Oma pääoma 1 190 293 1 155 709 1 118 391 1 028 796 1 017 520
Oman pääoman tuotto % 6,2 %  4,6 % 6,9 % 3,0 % 7,3 %
Kokonaispääoman tuotto % 0,6 %  0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,7 %
Omavaraisuusaste % 9,1 % 8,8 % 9,3 % 9,2 % 9,0 %
Vakavaraisuussuhde % 19,5 % 19,1 % 19,1 % 18,2 % 19,1 %
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista -1 297 -19 760 -8 379 -3 868 -13 266

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto Korkotuotot, palkkiotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot,  henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut yhteensä Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Kulu-tuottosuhde

Liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan tuotot 

Oman pääoman tuottoprosentti

Kauden tulos *100
Oma pääoma, sis.määräysvallattomien osuuden (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuottoprosentti

Kauden tulos *100
Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste-prosentti

Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) *100
Taseen loppusumma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.