Avainluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot*
(1 000 euroa)
112/2022 112/2021 1–12/2020 1–12/2019

1–12/2018

Liikevaihto  376 108   325 979  337 938 362 701 278 517
Korkokate 169 610 152 324 160 967 155 619 152 704
% liikevaihdosta 45,1 % 46,7 % 47,6 % 52,9 % 54,8 %
Tulos ennen veroja 84 154 77 555 66 740 94 807 36 408
% liikevaihdosta 22,4 % 23,8 % 19,7 % 26,1 % 13,1 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 329 059 298 715 306 588 321 395 234 670
Liiketoiminnan kulut yhteensä -229 040 -220 021 -220 157 -219 145 -197 718
Kulu-tuottosuhde 69,6 % 73,7 % 71,8 % 68,2 % 84,3 %
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista  -15 882  -941  -19 760  -8 379  -3 868
Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot ja Säästöpankkiryhmästä irtaantuminen yhteensä *:          
Taseen loppusumma 13 779 568 13 079 096 13 097 063 12 009 105 11 705 740
Oma pääoma 1 177 090 1 190 293 1 155 709 1 118 391 1 028 796
Oman pääoman tuotto % 6,6 %  6,2 % 4,6 % 6,9 % 3,0 %
Kokonaispääoman tuotto % 0,6 %  0,6 % 0,4 % 0,6 % 0,3 %
Omavaraisuusaste % 8,5 % 9,1 % 8,8 % 9,3 % 9,2 %
Vakavaraisuussuhde % 18,7 % 19,5 % 19,1 % 19,1 % 18,2 %

* Liedon Säästöpankki on irtaantunut Säästöpankkiryhmästä helmikuussa 2023. Irtaantumisen johdosta Säästöpankkiryhmän luvut esitetään erikseen jatkuvien ja irtaantuvien toimintojen osalta. Lisätietoja irtaantumisesta Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä 2022. Tilikausien 2020-2018 tietoja ei ole oikaistu vastaamaan jatkuvat ja Säästöpankkiryhmästä irtaantuvat toiminnot jakoa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto Korkotuotot, palkkiotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot,  henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut yhteensä Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Kulu-tuottosuhde

Liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan tuotot 

Oman pääoman tuottoprosentti

Kauden tulos *100
Oma pääoma, sis.määräysvallattomien osuuden (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuottoprosentti

Kauden tulos *100
Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste-prosentti

Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) *100
Taseen loppusumma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.