Avainluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot
(1 000 euroa)
112/2023  112/2022 112/2021* 1–12/2020* 1–12/2019*
Liikevaihto 644 769 386 394 325 979  337 938 362 701
Korkokate 263 761 169 610 152 324 160 967 155 619
% liikevaihdosta 40,9 % 43,9 % 46,7 % 47,6 % 42,9 %
Tulos ennen veroja 135 529 70 903 77 555 66 740 94 807
% liikevaihdosta 21,0 % 18,3 % 23,8 % 19,7 % 26,1 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 377 995 305 154 298 715 306 588 321 395
Liiketoiminnan kulut yhteensä -232 492 -218 385 -220 021 -220 157 -219 145
Kulu-tuottosuhde 61,5 % 71,6 % 73,7 % 71,8 % 68,2 %
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista -9 988 -15 882 -941 -19 760 -8 379
Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot ja Säästöpankkiryhmästä irtaantuminen yhteensä:          
Taseen loppusumma  13 206 415 13 780 287 13 079 096 13 097 063 12 009 105
Oma pääoma  1 137 950 1 178 847 1 190 293 1 155 709 1 118 391
Oman pääoman tuotto %  9,1 % 4,7 %  6,2 % 4,6 % 6,9 %
Kokonaispääoman tuotto %  0,8 % 0,4 %  0,6 % 0,4 % 0,6 %
Omavaraisuusaste %  8,6 % 8,6 % 9,1 % 8,8 % 9,3 %
Vakavaraisuussuhde %  19,5 18,7 % 19,5 % 19,1 % 19,1 %

* Tilikauden tietoja ei ole oikaistu vastaamaan jatkuvat ja Säästöpankkiryhmästä irtaatuminen jakoa

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto Korkotuotot, palkkiotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot,  vakuutuspalvelutulos, vakuutuksen nettorahoitustuotot ja -kulut ja liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuspalvelutulos, vakuutuksen nettorahoitustuotot ja -kulut ja liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut yhteensä Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Kulu-tuottosuhde

Liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan tuotot 

Oman pääoman tuottoprosentti

Kauden tulos *100
Oma pääoma, sis.määräysvallattomien osuuden (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuottoprosentti

Kauden tulos *100
Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste-prosentti

Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) *100
Taseen loppusumma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.