• Vastuullisuusstrategia

  Vastuullisuusstrategiamme pyrkii voimistamaan positiivisia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristöönja yhteiskuntaan muun muassa tuotteidemme, palveluidemme, prosessiemme ja kumppanuksiemme kautta.
Säästöpankin brändikuva

Vastuullisena finanssialan toimijana tunnistamme, että toiminnallamme on sekä erilaisia vaikutuksia sidosryhmiimme ja ympäröivään maailmaan. Vastuullisuusstrategiamme pyrkii voimistamaan positiivisia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan muun muassa tuotteidemme, palveluidemme, prosessiemme ja kumppanuuksiemme kautta.

Vastuullisuusstrategian pääteemat

Vastuullisuusstrategian viisi pääteemaa ovat vastuu asiakkaan taloudellisesta hyvinvoinnista, vastuu yhteisön hyvinvoinnista, vastuu kestävästä rahoituksesta ja tuotteista, vastuu kestävästä kasvusta ja hyvästä hallinnosta sekä vastuu ympäristöstä ja ilmastosta. Vastuullisuusstrategia määrittää myös vastuullisuustyömme tukemat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

YK:n jäsenmaat ovat sopineet kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoitteita on yhteensä 17 kappaletta. Säästöpankkiliiton hallitus ja johtoryhmä ovat hyväksyneet Säästöpankkiryhmän vastuullisuusstrategiassa vastuullisuustyömme kannalta viisi tärkeintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Nämä ovat 12 (vastuullista kuluttamista), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja), 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) sekä 13 (ilmastotekoja).

Kuvassa on viisi vastuullisuuden pääteemaa ympyrän muodossa. Pääteemat ovat asiakkaan taloudellinen hyvinvointi, yhteisön hyvinvointi, kestävä rahoitus ja tuotteet, kestävä kasvu ja hyvä hallinto sekä ympäristö ja ilmasto.

Vastuullisuusstrategian pääteemat pohjautuvat Säästöpankkiryhmän olennaisiin vastuullisuusteemoihin ja vastuullisuuden tiekarttaan.

Säästöpankkiryhmän olennaisuusanalyysi ja olennaiset vastuullisuusteemat

Sidosryhmien osalta olennaisuusanalyysin päivittäminen toteutettiin keväällä 2023 laajalla sidosryhmäkyselyllä, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan Säästöpankin liiketoiminnan vaikutusten kannalta olennaisia vastuullisuusteemoja. Teemoilla voi olla olennainen vaikutus joko Säästöpankin omaan toimintaan tai Säästöpankin ulkopuoliseen toimintaan. Teemat perustuivat aikaisemmissa olennaisuusanalyyseissä hyödyntämiimme Global Reporting Initiative -viitekehykseen perustuvan vastuullisuusraportointimme teemoihin ja niitä täydennettiin tulevan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisilla teemoilla. Verkkokyselyyn vastasi 4808 henkilö- ja yritysasiakkaiden, Säästöpankkien hallinnon, työsuhteisten työntekijöiden, tavaran- ja palveluntoimittajien sekä muiden ulkoisten sidosryhmien ja Säästöpankkiryhmän johdon edustajaa. Sidosryhmiä ei kyselyn lisäksi konsultoitu muulla tavoin.

Vastuullisuusteemoja tarkasteltiin arvioimalla taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuun kysymyksiä koskien Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan ominaispiirteitä mukaan lukien liiketoimintasuhteet. Lisäksi vaikutusten kannalta olennaisia teemoja arvioivaan sidosryhmäkyselyyn osallistuivat liiketoimintasuhteiden osalta näkökulmaa tuomaan esimerkiksi kumppanit, asiakkaat ja sijoittajat.

Järjestimme keväällä 2023 Säästöpankkiliiton johtoryhmän kanssa katselmoinnin vastuullisuusteemojen ja näihin liittyvien kestävyysriskien sekä mahdollisuuksien olennaisuudesta. Käytimme olennaisten vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa taustatietona muun muassa sidosryhmäkyselyä ja yleisesti finanssialaa koskevaa informaatiota, kuten Sustainability Accounting Standards Boardin arviota finanssialalle taloudellisesti olennaisista vastuullisuusteemoista.

Olennaisuusanalyysin perusteella Säästöpankkiryhmän olennaiset vastuullisuusvaikutusten teemat ovat:

 • Vastuullinen ja kestävä rahoitus: luotonanto, sijoittaminen ja ratkaisut
 • Asiakkaan tietosuoja ja -turva sekä fyysinen turvallisuus
 • Asiakastyytyväisyys, tarpeiden ymmärtäminen ja asiantuntijuus
 • Työhyvinvointi, tasa-arvo ja monimuotoisuus
 • Hyvä johtaminen, yrityskulttuuri ja osaava oma henkilöstö
 • Asiakkaan taloudellisen hyvinvoinnin, kasvun ja taloustaitojen edistäminen
 • Vakavaraisuus ja kestävä kasvu
 • Vastuullisuus liiketoimintaa ohjaavissa periaatteissa ja toimintatavoissa
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen

Säästöpankkiryhmän olennaiset asiat on esitetty olennaisuusmatriisissa, jossa pystyakseli kuvaa vaikutusten olennaisuutta ulkoisille sidosryhmille ja vaaka-akseli nykyisten tai potentiaalisten vaikutusten olennaisuutta Säästöpankkiryhmälle sekä sen toimintaympäristölle. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena ja yksittäisten sidosryhmien painoarvo ei kuvastu matriisista.

Säästöpankki vastuullisuus olennaisanalyysi 2023.