Meddelande till andelsägarna i Sparbanken Världen-placeringsfonden om ändringar av stadgarna

Namnet på Sparbanken Världen-placeringsfond som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab ändras till Sparbanken Hyfs-placeringsfond, på finska Säästöpankki Ryhti -sijoitusrahasto. Fondens placeringspolicy ändras så att minst 30 % och högst 70 % av fondens tillgångar placeras i aktier (tidigare minst 20 % och högst 90 %). I 2 § i stadgarna för placeringsfonderna har man lagt till placeringar i kreditinstitut som placeringsobjekt samt en möjlighet att enligt lagen om placeringsfonder avvika från placeringsbegränsningarna i situationer där emittenten eller garanten av värdepapper eller penningsmarknadsinstrument till exempel är en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom görs några ändringar av teknisk natur i stadgarna. Samtidigt avstår fonden från sitt jämförelseindex.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna den 24 januari 2019. Ändringarna träder i kraft den 2 maj 2019. Ändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna. Fondens stadgar finns på internet på adressen www.sp-rahastoyhtio.fi samt på sparbankernas kontor.

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu