Krävdes det en coronakris för att företagen skulle inse sitt ansvar?

Den pågående coronakrisen har påverkat oss alla. Vardagen har förändrats för många och anpassningen till den nya situationen har krävt förändringar. Även företagen har tvingats anpassa sin verksamhet och hitta nya sätt att överleva. Men hur har principerna om ansvar och hållbar utveckling synts mitt i krisen?

I en kris prövas företagens värderingar, och i synnerhet det sociala ansvarets betydelse framhävs. Ansvarsfulla verksamhetsmodeller minskar riskerna i företagets verksamhet och har en direkt effekt på dess värde. Ansvarsfulla företag är ofta starkare i mötet med utmaningar. Hållbara och ansvarsfulla företag och fonder verkar klara sig ganska bra även i svåra omständigheter, även om de naturligtvis inte är immuna mot kriser.

Miljön mår bättre än före coronakrisen

Särskilt miljöfrågor har varit i rampljuset under de senaste åren. Bekämpningen av klimatförändringen är en av våra största utmaningar. Coronakrisen förväntas leda till en stor minskning av koldioxidutsläppen. Enligt prognoserna blir minskningen 5–6 procent i år. På satellitbilder har man sett en tydlig minskning av utsläppen under coronakrisen. På grund av de minskade luftföroreningarna är Himalaya exempelvis synligt från norra Indien för första gången på decennier. Och från Finland kan man vid vackert väder se ända till Tallinn!

Stora skillnader mellan olika länders stimulanspaket

Hållbara lösningar torde få en betydande roll i staternas stimulanspaket. Det förekommer visserligen skillnader mellan länderna, och de kort- och långsiktiga planerna kan skilja sig mycket från varandra. I USA har man exempelvis luckrat upp de strikta utsläppsnormerna för bilar, och i Kanada har olje- och gasindustrin föreslagit att kolskatten ska frysas och den nya klimatlagen skjutas upp. I Tyskland framskrider däremot diskussionen om landets vätestrategi. Den tekniska gruppens slutrapport om EU-taxonomin, det vill säga definitionen av ekonomisk verksamhet som följer principerna för hållbar utveckling, blir klar i mars.

En del EU-politiker, företag, lagstiftare och aktivister efterlyser hållbart återuppbyggande och beaktande av Europas Green Deal i coronastimulansen. Här i Finland har Sitra listat hållbara återhämtningsåtgärder, som samtidigt kan lösa den ekologiska hållbarhetskrisen. Framtiden kan byggas upp exempelvis genom investeringar i cirkulär ekonomi och kolneutralitet. Den finländska regeringens klimatmål syns även under coronakrisen. Förnyelsen av klimatlagen framskrider, även om en del beslut har skjutits upp.

Ansvarsfullheten mäts på ett nytt sätt

Coronakrisen har påverkat företagen på olika sätt. En del företag har tvingats lägga ner sin verksamhet, medan andra har kunnat fortsätta ungefär som vanligt. Vissa företag har kanske blivit tvungna att se över sina värdekedjor och utvidga sin verksamhet utanför sin kärnkompetens. Det gäller exempelvis företag som har börjat tillverka munskydd eller handsprit. När verksamheten förändras har det stor betydelse hur företaget behandlar sina anställda. Till följd av coronakrisen har även sociala faktorer fått välförtjänt uppmärksamhet.

Jag tror att placerarna i framtiden kommer att fokusera mer på ansvarsfrågor. Vid sidan av de traditionella ekonomiska siffrorna kommer placerarna att intressera sig för hur företagen har förberett sig för exempelvis de utmaningar som klimatförändringen för med sig eller för plötsliga förändringar. Placerarna kommer säkert att fundera mer på om ett företag kan erbjuda lösningar eller om det är en del av problemet.

Anna Varpula 

Anna Varpula är expert på ansvarsfullt placerande hos Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Sp-Fondbolags placeringssyn.


Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Investeraren ska självständigt och på eget ansvar fatta sina investeringsbeslut.

Läs också våra portföljförvaltares tidigare blogginlägg:

Där försvann besparingarna – eller gjorde de?

 Har de negativa räntorna kommit för att stanna?

Marknadernas framtid blir inte tydligare genom att spå

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sp-Fondbolag

Intressant just nu