Överraskande sidoeffekter av dina placeringsval – så här förbereder du dig

Under de senaste tvåhundra åren har fossila bränslen möjliggjort en snabb utveckling av vårt samhälle och en betydande ökning av levnadsstandarden. Dessa finns på ett eller annat sätt i alla de produkter och tjänster vi konsumerar idag. Men det är inte problemfritt att använda dem. Tvärtom.

Inom vetenskapssamhället finns en bred insikt om att de långsiktiga effekterna av användningen av fossila bränslen sannolikt på lång sikt kommer att ha en negativ inverkan på vår livsmiljö. Samhällsdebatten domineras för närvarande också av en stark åsikt om att man måste avstå från fossila bränslen. Övergången till nya och mindre skadliga lösningar bör ske så snart som möjligt.

Personligen stöder jag detta, men jag är också medveten om utmaningarna. Det kan hända att jag är av fel åsikt och därför försöker jag förstå olika synvinklar och lära mig av dem. Varje bra placerare ska utan att tveka vara beredd att ändra åsikt när fakta ändras.  

Saker och ting blir sällan som du förväntar dig – även små förändringar kan göra stor skillnad

Tyvärr har vi dock för vana att hålla fast vid våra egna åsikter och tro att de kommer att visa sig vara riktiga i slutändan. Detta är en vårdslös strategi som oftast slår tillbaka. Detta på grund av att miljön tenderar att förändras, plötsligt och plötsligt.

Förändringarna behöver inte ens vara stora för att ge helt olika slutresultat. När jag läste Esko Ahos bok ”1991 Mustien Joutsenten Vuosi” (De svarta svanarnas år) kunde jag inte låta bli att tänka på att med små förändringar i händelseförloppet kunde världen mycket väl se mycket annorlunda ut idag.

En öppen diskussion med hänsyn till olika perspektiv och förmågan att anpassa sig till nya situationer är utgångspunkten för vår överlevnad och framgång. Ingen av oss kan förutse framtiden eller på vilket sätt den kommer att utvecklas.

Eftersom framtiden inte kan förutses är det nödvändigt att förbereda sig på många olika slutresultat

I slutet av 1980-talet dominerade Microsoft marknaden för datorernas operativsystem med sitt MS-DOS-program. Den tekniska utvecklingen hade dock nått en punkt där nya och mer avancerade operativsystem kunde användas. Den rådande uppfattningen är att datorindustrins övergång till Microsofts nya Windows-operativsystem var ett naturligt nästa steg.

I verkligheten var det inte så enkelt. Mer än en aktör ville vara herre på täppan och Microsofts framtid var nödvändigtvis inte säkrad i detta skede. Bolaget var medvetet om detta och arbetade samtidigt med sex olika strategiska alternativ (inklusive vidareutveckling av det gamla MS-DOS-systemet), varav ett förmodligen skulle göra det möjligt för dem att överleva.

Sist och slutligen fick Windows det starkaste fotfästet bland alternativen och bolaget koncentrerade sina resurser på att utveckla detta. De andra alternativen begravdes så småningom.

Det kommer inte att vara enkelt eller problemfritt att avstå från fossila bränslen. Det kommer oundvikligen att uppstå missförstånd och oväntade bieffekter som vi inte kan se i dag. Som berättelsen om Microsoft visar är det nödvändigtvis inte förnuftigt att förlita sig på endast ett alternativ, även om det verkar vara den mest sannolika, med tanke på att överleva.

Valen spelar en roll – val som känns rätt kan ha oväntade sidoeffekter

Institutionsplacerarnas massflykt från producenter av fossila bränslen sänder en stark signal om att investeringarna i produktionen bör skäras ned. Budskapet har nått fram, åtminstone delvis.

Europeiska oljebolag har skurit ned sina tillväxtinvesteringar. De mest progressiva har också insett att de måste förändras för att förbli livskraftiga. Många av dessa har också den kompetens och de resurser som krävs för att förnya energisystemet.

Massflykten har åstadkommit en förändring, men man bör diskutera om hur rationell den är och vilka sidoeffekter den har på lång sikt. Påtryckningar från samhället, inklusive placerare, verkar också ha ”oväntade” kortsiktiga effekter, vilket i värsta fall kan leda till att förändringen går i en annan riktning.

Du kan inte fly undan Maslows behovshierarki, men...

Fortlöpande investeringar behövs för att upprätthålla olje- och gasproduktionen. Tumregeln är att produktionen på ett naturligt sätt kommer att minska med cirka 5 procent per år utan investeringar. Tyvärr reagerar konsumenternas beteende och investeringar i nya lösningar inte lika snabbt.

Detta resulterar i stigande energipriser, som inverkar direkt på konsumentens plånbok. När en konsuments utkomst minskar, ändras också hans eller hennes prioriteringar. I denna situation tycks den fossilfria framtiden inte längre ha högsta prioritet.

Som vi vet är konsumenterna också väljare. För att behålla makten måste politikerna anpassa sig till förändrade omständigheter. Detta har naturligtvis en avgörande inverkan på vilken typ av förändringspolitik som förs. Vi har fått indikationer på detta när energipriserna den senaste tiden märkbart har ökat i Europa.

.. du kan se till att du håller dig tillräckligt högt för att främja dina värderingar

Det kommer dock sannolikt att på lång sikt bli nödvändigt att avstå från fossila bränslen om vi ska kunna säkra en hållbar livsmiljö för framtida generationer. Det är naturligtvis det vi bör sträva efter. Samtidigt bör vi dock komma ihåg att vägen till målet inte är fri från utmaningar.

När allt kommer omkring är dock vårt ekonomiska välbefinnande den viktigaste drivkraften för vårt beteende. Om vi kan säkra detta förbättras våra förutsättningar att kunna utkämpa en kamp för en bättre morgondag avsevärt.

För att göra detta möjligt finns det skäl att citera en sida från Microsofts spelbok från 1980-talet. Låt oss inte förlita oss på en enda vision av framtiden, även om den är den mest sannolika, utan skapa alternativ som gör det möjligt för oss att nå framgång under olika omständigheter.

Vi på Sparbanken hjälper dig gärna med detta!

 

Läs också: Portföljförvaltarens fem tips för att bygga upp en aktieportfölj


Johan Hamström arbetar som aktieportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis placeringssynen hos Sp-Fondbolag som förvaltar Sparbanken-fonderna.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu