Centralbankspolitiken som stöd för placerarna

De senaste veckornas och månadernas ekonomiska data visar att ekonomitillväxten saktar in. De osäkerheter handelstvisterna orsakar skjuter upp företagens investeringsbeslut och i viss mån försvagar konsumenternas tillit till den ekonomiska situationen och utvecklingen. Allt detta leder till en långsammare global ekonomisk tillväxt.

Världen har blivit mer osäker och svårförutsägbar. Vi lever i konstant osäkerhet. Världsekonomins tillväxt har saktat in på grund av att olika osäkerheter försvårat de industriella aktörernas investe-ringsbeslut och konsumenternas konsumtionsbeslut. De gamla kriserna pågår länge och det upp-står hela tiden nya kriser. Idag är de mest aktuella handelskriget mellan USA och Kina, Brexit, Itali-ens politiska kris och läget i Mellanöstern. En del av kriserna löser sig och orosmoment försvinner, men det uppstår nya i deras ställen. Placerarna måste vänja sig vid att placera under allt större osä-kerheter. Om man inte anpassar sig till den ökade osäkerheten är det nästan omöjligt att jaga dug-liga placeringsintäkter.

Idag stöds ekonomin främst av den ännu starka konsumtionsefterfrågan och av centralbankerna som pumpat ut pengar på marknaden. Den lätta finanspolitiken och marknadernas rädsla för re-cession har sänkt marknadsräntorna kraftigt, på senaste tiden till och med gjort dem negativa. På grund av centralbankernas lätta penningpolitik börjar de positiva konsekvenserna redan vara ut-nyttjade då räntenivån är rekordlåg och tilläggsunderlättningarnas gränsnytta är sjunkande. Indu-strins inköpschefsindex har sjunkit redan länge och fortsatt med den nedgående trenden och ut-tryckt att ekonomins tillväxttakt saktar in. Hur snabbt den ekonomiska tillväxten saktar upp beror i hög grad på hur den privata konsumtionen, som ännu är rätt god, orkar i den svagare industrimiljön som nästan redan nåt recession.

Resultatprognoserna förväntas vända

Marknadernas förväntningar på företagens resultattillväxt ligger ännu på hög nivå och därmed ut-sätts de även för ökat tryck. Resultattillväxtprognoserna för i år och nästa år har sänkts i jämn takt. Resultattillväxtprognosen i USA för Q3 har redan granskats och gjorts negativ (-3,2 %). Ännu för några månader sedan förväntade man sig att resultattillväxten i USA 2019 är 10 procent, nu rör sig prognoserna på nivån 2,5 procent. Resultatprognoserna har sänkts mycket de senaste månaderna, men de ligger ännu på rimligt höga nivåer. Från och med årets sista kvartal förväntas resultatpro-gnoserna vända i en rätt snabb tillväxt (Q4/2019 +3,5%, Q1/2020 +6,6%, Q2/2020 +7,3%, Q3/2020 +13,3% och Q4/2020 +12,5%). Enligt tecknen flyttas resultattillväxtens början fram i prognosernas tidslinje och samtidigt minskas resultattillväxtens kraftighet.

Nu när centralbankerna kommit med i spelet på ett kraftigt sätt krävs mer styrka för att stöda den ekonomiska tillväxten, dvs. finanspolitik. Europeiska centralbankens generaldirektör Mario Draghi krävde under centralbankens senaste informationstillfälle att medlemsstaterna stöder ekonomin genom finanspolitiken. Staterna kommer att delta i ekonomitalkot, men enligt den gamla modellen först i senare skeden. Det ekonomiska läget är inte ännu tillräckligt svagt för en budgetstimulans.

Marknaderna hålls för närvarande ihop av centralbankerna som ökar på likviditeten, dvs. mängden pengar, och som med sin finstämda kommunikation försöker styra marknaderna om sina kom-mande åtgärder. Marknaderna tolkar meddelandet på sitt sätt och skapar en bild av ekonomins läge och utvecklingsriktningar samt den kommande centralbankspolitiken. Centralbankerna fast-ställer sina åtgärder till stora delar enligt de meddelanden de avläser från marknaderna. Därmed styr centralbankerna marknaderna och marknaderna centralbankerna.

Vinnarna och förlorarna i hela havet stormar

Situationen påminner om den gamla leken där deltagarna ska försöka hitta en ledig stol då musiken tystnar. De deltagare som inte har hittat en ledig stol är ute ur leken. Nu spelar centralbankerna musiken på placeringsmarknaden och placerarna letar efter stolar. Ibland drar någon enskild place-rare sina pengar ur leken, men då musiken fortsätter och kurserna stiger är placerarna tvungna att placera medlen på nytt. Den slapphänta centralbankspolitiken tvingar placerarna att delta i leken tills musiken tystnar. Musiken håller på att närma sig sitt slut, och en del kommer att bli utan stolar och bränna sig.

Men det är bra att komma ihåg att det i sista hand är företagens resultatutveckling som bestämmer hur aktiekurserna utvecklas. Andra faktorer, såsom en kraftig centralbankspolitik, kan konstgjort och tillfälligt stöda aktiemarknaderna. De alternativa investeringsobjektens obefintliga avkastning håller för närvarande ihop aktiemarknaden om eventuella resultatbesvikelser inte förgiftar inve-steringssentimenten.

Olli Tuuri

Olli Tuuri arbetar som ränteportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab  som är en del av Spar-banksgruppen. De uppfattningar som framförs i denna text är författarens egna personliga upp-fattningar, som inte nödvändigtvis motsvarar placeringsutsikterna hos Sp-Fondbolag, som förval-tar Sparbanken-fonderna.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Vill du ha hjälp med att börja spara och placera? Boka tid här eller be oss ringa upp dig

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu