Den inrotade attityden om unga kan skrotas – de unga vill spara, förhåller sig positiva till sin ekonomi och ser placeringar som ett värdeval

De unga tänker aktivare och med större förhoppningar på att börja spara än den övriga befolkningen. De ser också placeringsbesluten mera som värdeval och de ser positivt på hur deras egen ekonomi kommer att utvecklas. Den slutsatsen kan man åtminstone dra av Sparbankens färska Sparbarometer, som tog reda på vilken uppfattning 1 647 finländare har om att spara och placera.

Sparbarometern 2018 – unga vill spara
Den inrotade uppfattningen om unga som snåla sparare kan skrotas, när resultaten i den färska Sparbarometern avslöjar nya sidor hos de unga. Unga (18–29-åringar) anser att det är viktigare än tidigare att spara och placera och de unga tänker att de ska börja eller öka sitt sparande klart mera än den övriga befolkningen. Över hälften av de unga (52 %) är ivriga på att börja spara eller öka sitt sparande, när bara en dryg tredjedel (35 %) av hela befolkningen är det. 

”Ungas sparande och placerande har ofta lyfts upp som en anledning till oro, men kanske är det så att vi har orsak att vara optimister i fråga om de unga. Som sparare är de unga ivrigare och mera eftertänksamma, fastän de ännu inte är några stora sparare. Det här skulle det vara bra att minnas i den offentliga diskussionen där bilden av passiva unga ibland är den rådande”, kommenterar Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala.
Optimism inger också de unga själv eftersom 53 % av dem tror att deras ekonomi kommer att utvecklas positivt under det följande året, när motsvarande siffra för den övriga befolkningen är 37 %. Också företagarna delar den här optimismen gällande den egna ekonomin, av dem tror likaså 53 % att följande år kommer att vara gynnsamt för den egna ekonomin. 

Ekologi och etik viktiga när unga tar placeringsbeslut

I förhållande till den övriga befolkningen ser unga placeringsbesluten mera som ett värdeval. I deras beslut betonas framför allt ekologi och miljö, etik och ansvar

”Om de unga är vår framtid så kommer placerandet att bli allt mera värdeorienterat. Det är en bra sak. Världen behöver mera av sådant tänkande”, säger Timo Vesala.

Fastän placerande för de unga är en fråga om etik, är sparandet inriktat på vardagliga mål. Unga sparar ofta till en egen bostad eller en semesterresa och de uppskattar möjligheten att spara en liten summa per gång. 

Bara digitala tjänster räcker inte – bankkunderna vill ha allt bättre personlig service

Samhällets omtalade digitala hopp syns i Sparbarometerns resultat, på gott och ont. Folk har redan vant sig vid att använda mobilen och olika digitala tjänster för sina vanliga bankärenden, men särskilt i ärenden som kräver närmare diskussioner vill de fortfarande möta en människa.  

I bankärenden har mobilanvändningen ökat klart. När 38 % av finländarna för ett år sedan använde mobiltjänster varje vecka använder i år redan 45 % varje vecka bankernas mobiltjänster. Samtidigt har missnöjet med bankernas personliga betjäning ökat betydligt jämfört med året innan. I år är 31 % missnöjda med bankernas personliga tjänster när motsvarande andel år 2017 var 26 %. 

”Resultaten visar tydligt att folk inte nöjer sig med endast digitala tjänster oberoende av hur väl de fungerar eller hur behändiga de är. Människor tycks ha ett grundbehov av att möta en människa ansikte mot ansikte framför allt när det är fråga om en händelse som innehåller krävande informationsutbyte eller när det är fråga om en förändring i det personliga livet. Ju bättre vi kan kombinera personlig service med fungerande digitala tjänster desto bättre betjänar vi folk såsom de vill”, kommenterar chefen för privatkundsverksamheten Kai Koskela.

Sparbarometern genomfördes som en webbenkät till 18–69-åringar i augusti-september 2018. Den riksomfattande enkäten besvarades av 1 647 personer. 
 
Ytterligare information lämnas av: 

Timo Vesala
chefsekonom
timo.vesala@saastopankki.fi
050 532 0702

Kai Koskela
affärsverksamhetschef, privatkunder
kai.koskela@saastopankki.fi
040 549 0430
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu