Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Säästöpankkiryhmälle on ensiarvoisen tärkeää lakien ja voimassa olevien määräysten noudattaminen kaikessa toiminnassamme. Säästöpankkiryhmän Compliance-toiminto valvoo, että ryhmässä noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance-toiminnon vastuulla on myös sisäisten periaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvominen. 

Säästöpankkiryhmän riskinotto ja riskienhallintajärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimukset.

Säästöpankkiryhmän riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa Säästöpankkiryhmän ja Säästöpankkien yhteenliittymän sisäistä valvontaa sekä keskeinen osa ryhmän operatiivista toimintaa. Keskusyhteisön hallituksen vastuulla on ohjata Yhteenliittymän toimintaa. Se antaa maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi siihen kuuluville yrityksille ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta, sisäisestä valvonnasta sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta Yhteenliittymän tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisön hallituksen riskivaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että toimiva johto noudattaa hallituksen päättämää riskistrategiaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta taloudellisen raportointijärjestelmän, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, tilintarkastuksen, tilintarkastajien riippumattomuuden ja valinnan seuraamisessa, valvomisessa ja valmistelussa. Keskusyhteisö hyväksyy sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet. Keskusyhteisöön on perustettu liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamaan tehokkaan ja kattavan sisäisen valvonnan kaikille Säästöpankkiryhmään kuuluville yhtiöille.

...