Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Säästöpankkiryhmän riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa päivittäistä toimintaa ja jokaisen vastuulla oman vastuualueensa osalta. Riskien tehokas hallinta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, kyseenalaistamiseen ja erilaisten näkökulmien esiin tuomiseen päätöksenteon tueksi.
Säästöpankin brändikuva.

Päävastuu riskienhallinnasta keskusyhteisöllä

Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisö ohjaa yhteenliittymän toimintaa ja vastaa yhteenliittymätason riskienhallinnasta. Keskusyhteisö antaa yhteenliittymään kuuluville yhteisöille ohjeita riskienhallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta. Keskusyhteisö valvoo myös, että jäsenyhteisöt noudattavat yhteenliittymän yhteisiä toimintaperiaatteita ja asiakassuhteissa asianmukaisia menettelytapoja.

Valvontaa johtaa hallintoneuvosto

Yhteenliittymän valvontajärjestelmä eli sisäinen valvonta koostuu keskusyhteisön hallintoneuvoston ja hallituksen suorittamasta valvonnasta, riippumattomien toimintojen tekemästä valvonnasta sekä liiketoiminnan tekemästä oman toimintansa valvonnasta.

Säästöpankkien yhteenliittymän ylin valvontaelin on hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti.

Keskusyhteisön hallitus huolehtii sisäisestä valvonnasta

Keskusyhteisön hallituksen tehtävänä on huolehtia Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta huolehtimaan, että Säästöpankkiryhmällä on riittävä sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus. Riskivaliokunta avustaa hallitusta riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että Säästöpankkiryhmässä noudatetaan Säästöpankkiliiton hallituksen päättämää riskistrategiaa.

Säästöpankkien yhteenliittymässä noudatetaan ns. kolmen puolustuslinjan valvontamallia. Näitä ovat liiketoiminnan sisäinen valvonta, riippumattomien valvontatoimintojen valvonta sekä yhteenliittymän sisäinen tarkastus.

Compliance-toiminto valvoo lainsäädännön noudattamista

Liiketoiminnasta riippumattomien riskienvalvonta- ja compliance-toimintojen tehtävänä on varmistaa tehokas ja kattava riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Riippumattoman riskienvalvonta valvoo, että Säästöpankkiryhmän riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Compliance-toiminnon tehtävänä on valvoa, että Säästöpankkiryhmässä noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä sekä ryhmän sisäisiä ohjeita.

 

Lue myös: Hyvän liiketavan periaatteet