Osuuskunnan kokous

Säästöpankkiliiton varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua osuuskunnan kotipaikassa Helsingissä taikka Espoossa tai Vantaalla. Vakiintuneen käytännön mukaan kokous pidetään maaliskuussa. Kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se muuten on lain mukaan pidettävä.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään keskusyhteisön säännöissä mainitut asiat, joita ovat mm. keskusyhteisön edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä ryhmän IFRS -tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valitseminen.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä jäsenille aikaisintaan neljä ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta keskusyhteisön tiedossa olevalla jäsenen postiosoitteella tai jäsenen kutsun toimittamista varten keskusyhteisölle ilmoittamalla sähköpostiosoitteella tai muulla tietoliikenneyhteydellä taikka ilmoittamalla kokouksesta keskusyhteisön intranetissä.

Jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yhtä monta ääntä kuin sillä on keskusyhteisön osuuksia. Säästöpankit saavat lisä-ääniä keskusyhteisön säännöissä tarkemmin määritellyllä tavalla niin, että lisä-ääniä voi olla enintään puolet osuuksien perusteella tulevien äänien määrästä. Jäsen ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin kymmenellä prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa vain yksi ääni, mikäli jäsen on omien taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi saanut osuuskunnan päätökseen perustuvaa taloudellista tukea, joka täyttää keskusyhteisön säännöissä yksilöidyt tunnusmerkit.

Keskusyhteisön jäseninä olevat keskusyhteisön jäsenten omistamat ja niiden yhdessä keskusyhteisön kanssa omistamat yhteisöt saavat osallistua osuuskunnan kokoukseen siten, että niillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Lue lisää: Hallinto ja johtaminen