Palkitseminen

Noudatamme Säästöpankkiryhmän palkitsemisessa Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä
sekä Finanssivalvonnan ohjeita. Henkilöstön ja johdon palkitsemisjärjestelmä
perustuu voimassa olevaan lakiin, finanssialaa koskeviin säännöksiin ja
suosituksiin sekä Suomen Corporate Governance -sääntöihin.

Säästöpankkiryhmä noudattaa päätettäessä toimivan johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmästä luottolaitoslain Hallinto- ja ohjausjärjestelmien 8. lukua.

Säästöpankkiryhmässä ei kuitenkaan sovelleta luottolaitoslain 8 luvun 9, 11 ja 12 §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa, eikä ylitä 100 %:ia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitamme niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatamme johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä sisältää sekä itse palkitsemistavan, että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Kehitämme palkitsemisjärjestelmää aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteenliittymän kilpailukyvyn, hyvän taloudellisen kehityksen, kannustavuuden, sitouttamisen sekä uusien pätevien henkilöiden saatavuuden turvaamiseksi.

Palkitsemisen periaatteet ovat liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukaisia sekä vastaavat pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa jäsenluottolaitoksen tai Säästöpankkiryhmään kuuluvan yhtiön hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja toteutetaan aina voimassa olevien riskienhallintaperiaatteiden puitteissa. Palkitseminen ei kannusta riskinottoon, joka ylittää jäsenluottolaitoksen tai yhtiön riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason.

Palkitseminen ei myöskään ohjaa ja kannusta tilanteisiin, joissa asiakkaan etu on ristiriidassa säästöpankin tai säästöpankkiryhmään kuuluvan yhtiön, tai sen johdon tai henkilöstön edustajan, tai toisen asiakkaan edun kanssa.

Palkitsemisen perusteena oleva kokonaiskompensaatio jakautuu kiinteään ja muuttuvaan palkanosaan. Muuttuva palkanosa käsittää sekä lyhyen että pitkän aikavälin palkitsemisen.

Jos henkilö on luokiteltu työtehtäviensä perusteella ryhmään, jonka ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua jäsenluottolaitokselle tai yhtiölle merkittävää riskiä ("riskiprofiiliin vaikuttava henkilö"), ja jos hänelle aiotaan maksaa yli 50 000 vuosipalkkio, noudatetaan luottolaitoslaissa määritettyä muuttuvien palkkioiden maksamisen lykkäämistä.  Merkittävä osa vähintään 40 prosenttia määritellystä muuttuvan palkkion kokonaismäärästä lykätään ja maksetaan aikaisintaan 3–5 vuoden kuluessa ansaintajaksosta. Lykkäysajan pituutta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön riskiprofiili ja liiketoiminnan luonne.

Olemme Säästöpankkiryhmässä tunnistaneet merkittävät riskinottajahenkilöt, jotka voivat vaikuttaa pankin riskiprofiiliin tai toiminnallaan aiheuttaa pankille merkittävää taloudellista riskiä. Riskiprofiiliin vaikuttavaan henkilöryhmään kuuluvat mm. jäsenluottolaitosten, keskusyhteisön ja muiden yhtiöiden toimitusjohtajat ja muut toiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt, muut henkilöt, joiden toiminnalla on olennainen vaikutus yrityksen riskiasemaan ja liiketoiminnasta riippumattomien toimintojen henkilöt. Jokainen ryhmän yhteisö vastaa omalta osaltaan tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Säästöpankkiryhmän sisäinen tarkastus tarkistaa vähintään kerran vuodessa, että jäsenluottolaitokset, keskusyhteisö ja muut yhtiöt ovat toiminnassaan noudattaneet Säästöpankkiryhmän palkitsemisperiaatteita ja -käytäntöjä.

Kukin Säästöpankkiryhmään kuuluva yritys päättää omalta osaltaan lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteista ja mittareista palkitsemisvaliokunnan suositusten pohjalta. Keskusyhteisön palkitsemisvaliokunta seuraa ja valvoo palkitsemisen toimivuutta, palkitsemisen kilpailukykyä ja palkitsemisrakenteiden kykyä tukea ryhmän pitkäjännitteisiä tavoitteita sekä kehittää palkitsemisjärjestelmää.