Riskienhallinta

Riskienhallinnalla Sp-Henkivakuutuksessa tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa uhat ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen.

Sp-Henkivakuutuksen liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäisillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet dokumentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa.

Sp-Henkivakuutuksen hallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja vastuut. Vuosittain hallitus hyväksyy riskikohtaiset suunnitelmat sekä riskinoton rajoitukset.

Sp-Henkivakuutuksen riskienhallinnan roolit, vastuut ja tehtävät noudattavat ns. kolmen puolustuslinjan mallia. Ensimmäinen puolustuslinja (liike- ja tukitoiminnot) vastaa yhtiön hallituksen vahvistamien riskienhallinnan periaatteiden mukaisesta toiminnasta. Ensimmäisen puolustuslinjan vastuulla on riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen annettujen valtuutuksien rajoissa. Toisen puolustuslinjan riippumattomat valvontatoiminnot (riskienhallinta-, compliance- ja aktuaaritoiminto) valvovat ensimmäisen puolustuslinjan riskienhallinnan toteutumista.

Riippumattoman riskienhallintatoiminnon tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa yhtiön liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Riskienhallintatoiminnon tehtävänä on avustaa hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjestämisessä sekä riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden valvonnassa.

Compliance-toiminto varmistaa, että yhtiössä noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance-toiminnon vastuulla on myös valvoa, että yhtiössä noudatetaan annettuja sisäisiä ohjeita sekä muita vakuutusalalla vallitsevia ohjeita.

Aktuaaritoiminnon tehtävänä on huolehtia vakuutusteknisen vastuuvelan arvostukseen liittyvistä menetelmistä ja menettelytavoista sekä kirjanpidossa, että vakavaraisuuslaskennassa, sekä osallistua yhtiön riskienhallintaan erityisesti riskien mallintamisen ja mittaamisen sekä riski- ja vakavaraisuusarvion laatimisen osalta.

Kolmas puolustuslinja eli sisäinen tarkastus varmistaa riippumattomalla toiminnallaan, että hallituksella ja toimivalla johdolla on käytettävissään oikea ja kattava kuva yhtiön toiminnan kannattavuudesta, tehokkuudesta, sisäisen valvonnan tilasta ja erityyppisistä toimintaan liittyvistä riskeistä.