Vastuullinen sijoittaminen

Sp-Henkivakuutuksen sijoitustoiminta on sitoutunut Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet. Sp-Henkivakuutuksen vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lähtökohtana on olla pitkäaikainen vastuullinen sijoittaja, jonka ensisijaisena tavoitteena on saada sijoituksilleen tuottoa pitkällä aikavälillä. Sp-Henkiyhtiö pyrkii noudattamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia sijoitusprosesseissaan ja omistajapolitiikassaan. Näiden periaatteiden  noudattamista edellytetään myös Sp-Henkivakuutuksen ulkopuolisilta varainhoitajilta.
 
 
Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet

SP-HENKIVAKUUTUKSEN OMISTAJAOHJAUSPOLITIIKKA

Kestävyyteen ja kestävyysriskeihin liittyviä tietoja Sp-Henkivakuutuksessa 

Kestävyysriskejä koskevan lainsäädännön perimmäisenä tarkoituksena on edistää pääomien ohjautumista entistä kestävämpiin sijoituskohteisiin. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä sijoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta.

Kestävyysriskiksi tiedonantoasetuksessa (EU) 2019/2088 katsotaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka voi toteutuessaan aiheuttaa olennaisen, negatiivisen vaikutuksen sijoituksen arvoon.

Sp-Henkivakuutuksen sijoitustoiminnassa huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä seikkoja. Tarkemmat kuvaukset Sp-Henkivakuutuksen vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista ja kestävyysriskien huomioon ottamisesta sijoitusprosesseissa löytyvät Sp-Henkivakuutuksen nettisivuilta omistajaohjauspolitiikasta.

Sp-Henkivakuutus valmistelee toimintaperiaatteita ja tulee kehittämään vakuutus- ja sijoitusneuvonnan prosesseja ja tukityökaluja siten, että asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ympäristö-, sosiaali- ja hallintonäkökohdista sen jälkeen, kun asiaa koskeva lainsäädäntö tämän osalta valmistuu ja on käytettävissä.

Sp-Henkivakuutus valmistelee ja tulee ilmoittamaan asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista sijoituspäätösten haitallisten kestävyysvaikutusten osalta sen jälkeen, kun Euroopan valvontaviranomaisten tekniset sääntelystandardit tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta ovat valmistuneet ja käytettävissä. Arvioimme haitallisia kestävyysvaikutuksia ja olemme esimerkiksi poissulkeneet suorista sijoituksistamme tiettyjä toimialoja ja/tai yksittäisiä yrityksiä näiden perusteella. Lisäksi käyttämistämme Säästöpankkirahastoista julkaistaan erilaisia mittareita, kuten hiili-intensiteetti ja seuraamme miten suorat sijoituskohdeyritykset toimivat kansainvälisten normien ja periaatteiden (nk. Global Compact) mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka sisältää tiedot siitä, että palkitseminen on johdonmukaista kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa. Palkitseminen ei saa olla ristiriidassa vastuullisen toiminnan ja kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa. Palkitsemisessa huomioidaan myös tiettyjä kestävyysriskejä, esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden mittareita.