Placerare – är du intresserad av fastighetsplacering?

Fastighetsplacering utlovar ett jämnt kassaflöde och en potentiell värdeökning på lång sikt. Det låter säkert bra i alla placerares öron. För närvarande talas det mycket om fastighetsplacering, men vad gäller det att lägga märke till när man ger sig ut på fastighetsmarknaden?

Säästöpankki Kiinteistön salkunhoitaja Tatu Paasimaa
På senare år har det varit mycket populärt att placera i fastigheter och trenden väntas fortsätta. Det finns flera anledningar till att fastigheter är attraktiva i placerarnas ögon. Låga marknadsräntor, ett jämnt kassaflöde från fastighetsplaceringar, låga korrelationer med traditionella aktie- och ränteplaceringar. Listan som enbart baserar sig på finansiella faktorer är lång. För somliga är det viktigt att placera i fastigheter även av samhälleliga skäl. Byggverksamhet bidrar till nationalekonomin och skapar arbetstillfällen. Enligt en vedertagen uppfattning bidrar en euro som placerats i byggverksamhet med två euro till samhället på längre sikt.

Vad är fastighetsplacering egentligen?

Fastigheternas popularitet kan också förklaras med att de är väldigt konkreta och lättbegripliga placeringsobjekt. Det är enkelt att förstå människors behov av byggnader. Förutom det självklara boendet behöver vi inomhusutrymmen också för många andra ändamål. Olika byggnaders användningsändamål kan variera över tid efter människors beteende och konsumtionsvanor, men människor varken kan eller vill göra allting hemma.

För närvarande befinner sig många platser som behöver besökare, till exempel butiker och affärer, i svårigheter, eftersom människor konsumerar allt mer på nätet. Fastighetsutvecklarna har dock lagt märke till detta och bygger om lokaler som butiker lämnat efter sig så att de lämpar sig för servicesektorn och upplevelseföretag. Människors behov av byggnader håller alltså inte på att minska, även om byggnadernas användningsändamål skulle förändras. Detta är lätt att förstå, särskilt här uppe i mörka och kalla Norden.

Jämnt kassaflöde med fastigheter – varför är inte alla fastighetsplacerare?

Om fastighetsplaceringar då erbjuder en så bra spridning, jämnt kassaflöde och potentiell värdeökning, varför placerar inte alla i dem? Ur en enskild placerares och sparares perspektiv har fastighetsplaceringar två stora svagheter: de kräver mycket kapital och är mycket illikvida, dvs. handeln med dem är mycket besvärlig.

Enskilda fastigheters värde kan stiga till flera miljoner euro. Om man vill sälja en fastighet, gäller det först att hitta en köpare som vill ha just den fastigheten. Dessa egenskaper bleknar i jämförelse med till exempel aktier, som kan köpas för några tiotals euro och som det är enkelt att handla med på börsen.

Bli fastighetsplacerare med litet kapital

Ofta finns det ett intresse för fastighetsplacering, men kapitalet räcker inte till. Här är en fondlösning till hjälp. En fastighetsfond är en helhet som sammanför flera placerare, därefter skaffar flera fastighetsplaceringar och delar innehavet till placerarna i form av fondandelar i enlighet med det placerade eurobeloppet. På detta sätt minskar det kapital som placerare behöver och placeringarnas likviditet ökar betydligt. En enskild placerare kan teckna fler andelar i fonden eller lösa in andelarna om så önskas. Enkelt och bekvämt! Fonden sköter också valet av fastighetsplaceringar och spridningen av risker.

Vilken slags fastighetsfond är bäst?

Vid valet av fastighetsfond bör man i stor utsträckning beakta samma saker som vid valet av andra slags fonder. För det första gäller det att se till att den valda fonden lämpar sig för ens egen placeringsplan. Därutöver måste man granska förhållandet mellan fondens avkastningspotential och risknivå, fondens förvaltningsprovision och löpande kostnader, och naturligtvis också fondens placeringsstrategi. Precis som i andra fonder spelar en minimering av totalrisken genom att sprida placeringarna en central roll också i fastighetsfonder. På fastighetsmarknaden gäller spridningen särskilt fastighetstyp, dvs. användningsändamål och geografiskt läge.

Om fonden fokuserar alltför mycket på en viss typ av fastigheter, kan fondens värde fluktuera med marknadsrörelser och -cykler mer än vad som är önskvärt. En fastighetsfond som är alltför fokuserad regionalt är också exponerad för marknadsutvecklingen i regionen, som kan skilja sig avsevärt från utvecklingen på den övriga fastighetsmarknaden.

Fastighetsmarknaden har historiskt sett gett en hög avkastning

En fastighetsfond som är spridd på ett kostnadseffektivt sätt erbjuder i allmänhet den bästa avkastningen över marknadscykler, trots att fonder som specialiserat sig på en viss typ av fastigheter skulle verka attraktiva vid en viss tidpunkt.

Fastigheternas totalavkastning består av två element: värdeökning och hyresintäkter. Värdeökningen realiseras förstås först när objektet säljs och är kalkylmässigt fram tills dess, men beräknat med en sakkunnig värdebestämning är den dock en verklig avkastning på placeringen.

Historiskt sett har fastigheter gett en hög avkastning, på båda sidorna om 10 % på årsnivå. Olika fastighetsplaceringars avkastning varierar dock något efter användningsändamålet och marknadsläget, och följaktligen lönar det sig inte att bara stirra på den historiska avkastningen. Tack vare de ovan nämnda attraktionsfaktorerna finns det skäl att anta att fastighetsplaceringar kommer att ge en god avkastning även i fortsättningen.

 

Tips för dem som överväger at placera i fastigheter:

  • Försäkra dig om att fastigheterna lämpar sig för din placeringsportfölj * Anlita behov din personliga placeringsrådgivare

  • Bestäm hur du kommer att göra fastighetsplaceringen * För småplacerare och sparare är en fond i allmänhet den bästa lösningen

  • Välj ett lämpligt placeringsobjekt och betala inga onödiga kostnader Ta åtminstone reda på placeringens kostnader, potentiella avkastning, risknivå och kom ihåg spridningen

 

Blev du intresserad av fastighetsplacering? Boka tid och låt våra experter hjälpa dig att komma i gång. Via Sparbanken Fastighet -specialplaceringsfonden kan du bli en del av fastighetsmarknaden i Finland och Europa.

 

Tatu Paasimaa arbetar som aktieportföljförvaltare på Sparbankernas Kapitalförvaltning som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis placeringssynen hos Sp-Fondbolag som förvaltar Sparbanken-fonderna.Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

...