Sparbarometern 2023: Var fjärde finländare är oroad över om pengarna räcker

Sparbarometern som årligen genomförs av Sparbanksgruppen visar att för finländare består ekonomisk välfärd av vardagliga saker, till exempel att pengarna räcker till för de grundläggande behoven eller att det inte finns någon anledning att oroa sig för att pengarna inte räcker. Den osäkra ekonomiska situationen har inte minskat människornas planer på att spara jämfört med förra året, men andelen människor som är oroliga för sin egen ekonomiska situation har ökat något. 

Sparbanksgruppen undersöker årligen finländarnas inställning till sparande och till den egna ekonomin. Sparbarometern för 2023 visar att för många finländare innebär ekonomisk välfärd att klara av vardagen. Enligt Sparbarometern sparar finländarna oftast för sämre tider (65 %), för pensioneringen (31 %) eller för en semesterresa (30 %).  

”Detta bekräftar också resultatet av undersökningen att för många människor innebär den ekonomiska välfärden att klara av de grundläggande behoven utan att behöva vända på varje cent. För första gången ställde vi en öppen fråga om vad ekonomisk välfärd betyder för människorna. Det som förvånade mig var hur starkt svaren betonade säkerhet och att uppfylla de grundläggande behoven, till och med anspråkslöshet. Inte många människor verkade ha stora drömmar om att bli rika eller leva lyxliv”, säger Henna Mikkonen, chefsekonom för Sparbanksgruppen. 

Det är glädjande att 83 procent av de tillfrågade anser att det är mycket eller ganska viktigt att spara eller placera. Endast ett fåtal (3 %) anser att det inte alls är viktigt att spara. 58 procent av de tillfrågade kan också spara av sina inkomster, och situationen har inte förändrats sedan förra året. 25 procent av de tillfrågade var dock oroade över om pengarna räcker, vilket var något högre än förra året (23 % år 2022).  I vissa svar påpekades att ekonomisk välfärd inte förverkligas för dem själva, utan är en dröm, som man hoppas ska förverkligas och på så sätt möjliggöra en bra vardag. Några respondenter berättade också om sina drömmar om att kunna hjälpa sina närstående eller ge pengar till välgörenhet.  

Den upplevda ekonomiska nöden fortsatte att öka 

Av frågorna i Sparbarometern sammanställs också det så kallade indexet för ekonomirelaterad oro. Det tar inte bara hänsyn till euro, utan även den psykologiska sidan av den egna ekonomin. Redan förra året ökade den upplevda ekonomiska nöden och denna trend fortsatte under 2023. Ekonomisk nöd är vanligare bland kvinnor än bland män. Av åldersgrupperna upplever medelålders 45–54-åringar mest nöd. 

”Låginkomsttagare upplever mer nöd än höginkomsttagare. Förra året ökade dock den ekonomirelaterade oron mest bland höginkomsttagare, vilket återspeglar det faktum att när priser och räntor plötsligt steg, var många människor med bra inkomster tvungna att tänka, kanske för första gången på länge, om deras pengar skulle räcka. I år var ökningen störst bland låginkomsttagare. Det tyder nog på att låginkomsttagare har fått fortsätta kämpa, när de ekonomiska buffertarna och flexibiliteten oftast är mindre än bland höginkomsttagare”, säger Mikkonen. 

Känslan av ekonomisk ställning påverkar storleken på placeringarna 

Den summa som per månad används för sparande och placerande är inte enbart beroende av inkomsten. Detta påverkas av hur långsiktigt man planerar sin ekonomi och å andra sidan också av känslan av att kunna påverka sin egen ekonomiska ställning. De egna möjligheterna att påverka konstaterades också ha en korrelation med upplevelsen av lycka. En av sex respondenter sparar inte alls och en femtedel av respondenterna sparar egentligen inte, men konsumerar inte heller allt. De som planerar sin ekonomi och sina penningärenden på längre sikt (mer än 2 år) lägger mer pengar på sparande och placerande än de som planerar på kort sikt, på alla inkomstnivåer.  

Men bara 17 procent av de tillfrågade planerar sin ekonomi för mer än två år. Så många som 19 procent svarade att de planerade sin ekonomi för högst en månad, jämfört med 15 procent förra året. 

”Inflationen och den ändrade räntenivån under det gångna året kan avspeglas i resultaten genom att det är svårare för människor att förutse sina utgifter och tidsramen för att planera sin egen ekonomi kan därför bli kortare än tidigare. Det positiva är att den osäkra ekonomiska situationen inte har minskat människors planer för sparande, eftersom mer än en fjärdedel av respondenterna fortfarande planerar att börja eller öka sparandet eller placerandet under nästa år”, uppskattar Mikkonen. 
 

Sparbarometern 2023 genomfördes i september. Enkäten besvarades av 1 375 personer i åldern 18–69 år. Av respondenterna var 49 procent kvinnor och 51 procent män. 
 

Mer information: 

Henna Mikkonen 
chefsekonom 
040 564 7918, henna.mikkonen@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring. 

Ränta på ränta

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu