Ansvarsfull placeringsverksamhet

Ansvar beaktas också i investeringsverksamheten i Sparbankernas kapitalförvaltning. Vi följer principerna för ansvarsfulla investeringar i alla våra fonder. Implementering sker genom de olika metoder som definieras här, och varierar något mellan tillgångsklasserna.

Vi tar i beaktande miljön, samhälleligt ansvar och god förvaltningssed i investeringsverksamheten

Vi följer FN:s principer för ansvarsfull investeringsverksamhet

Vi deltar i samarbetsinitiativ för ansvarsfulla investeringar

Ansvar är en integrerad del av vår investeringsprocess

Vi övervakar att de internationella avtalen och standarderna följs av alla våra placeringsmål

Vi investerar inte direkt i specifika branscher

Vi arbetar aktivt för att främja mer ansvarsfull affärsverksamhet

Våra investeringspartners har valts ansvarsfullt

Vi berättar om våra fonders hållbarhet med olika mätare

Sparbanken Miljö-fonden främjar en hållbar användning av miljön

Information om hållbarhet och hållbarhetsrisker i Sparbankernas Kapitalförvaltning