Förnyande av arvsskattelagen 1.1.2018

Den så kallade fridelen i livförsäkringens dödsfallsersättning upphävdes redan på fjolårssidan, men samtidigt beslöts om en övergångstid på ett år. De nya stadgandena träder i kraft 1.1.2018.

De gamla stadgandena efterföljs, om den försäkrade avlider under år 2017. Enligt de gamla stadgandena i beskattningen av dödsfallsersättningen fick änkan/änklingen som fridel hälften eller minst 35 000 € skattefritt. Den försäkrades övriga nära anhöriga får högst 35 000 € skattefritt per person. Den skattefria delen gäller endast nära anhöriga. Om andra än nära anhöriga är försäkringens förmånstagare, är dödsfallsersättningen för dem i sin helhet kapitalinkomstskattepliktig inkomst.

Stadgandena som träder i kraft år 2018 är enkla:

  • Dödsfallsersättningen som den försäkrades nära anhöriga får beskattas som allt annat arv. Ersättningen sammanräknas med övrig arvslott som förmånstagaren får och arvsskatt fastställs för denna helhet.
  • Övriga förmånstagares beskattning ändrar inte. De betalar på gammalt vis kapitalinkomstskatt på dödsfallsersättningen som de fått.

Makas/makes och minderårigs avdrag har utökats

Förnyelsen skärper den försäkrades nära anhörigas beskattning av dödsfallsersättningen de fått, men skärpningen lindras något av det, att maka/make- och minderårigsavdragen har förstorats. Avdragen minskar det beskattningsbara arvet.

  • Maka/make-avdraget steg från början av år 2017 till 90 000 € (tidigare var avdraget 60 000 €) och minderårigsavdraget till 60 000 € (tidigare 40 000 €).

När arv under 20 000 € är skattefria för alla, kan den avlidnas änka/änkling få skattefritt ett arv under 110 000 € (90 000 € + 20 000 €). Om änkan/änklingen inte ärver någon annan egendom till exempel med testamente efter sin avlidna maka/make, kan hela 110 000 €:s beloppet utgöra försäkringens dödsfallsskyddsersättning.

Den avlidnes minderåriga barn kan på motsvarande sätt få skattefritt ett arv på totalt 80 000 € (60 000 € + 20 000 €). På samma sätt som för änkans/änklingens del, kan hela beloppet utgöras av dödsfallsersättning, om barnet inte ärver något annat efter den avlidna.

Minderårigsavdraget fås endast, om arvet fås i rätt nedstigande led av närmaste arvlåtare. Det betyder, att ett minderårigt barn får avdraget, om denne ärver sina egna föräldrar, men avdraget gäller inte arv som fås av mor- eller farföräldrar, om mor- eller farförälderns barn är ännu vid liv. Därvid kan det minderåriga barnbarnet få skattefritt endast ett arv under 20 000 €.

Livförsäkringens fördelar och förmånstagarförordnandets inverkan

Försäkringens fördel är, att försäkringen har ett förmånstagarförordnande, dödsfallsersättningen går direkt till förmånstagarna och inte till den avlidnas dödsbo. Detta inverkar inte på ersättningsmottagarnas arvsskatt, men det kan underlätta deras vardag: de får snabbt tillgång till pengar, fastän utredningen av dödsboet och arvsskiftet skulle ta lång tid.

Det är viktigt, att man kontrollerar när skattestadgandena ändrar, att förmånstagarförordnandet tillsammans med testamente leder till det slutresultat, som kunden eftersträvar. När livförsäkringsersättningen ändrar till att bli arvsbeskattningsbar i sin helhet kan änkan/änklingen bli tvungen att betala arvsskatt på egendom, som denne annars skulle få skattefritt som utjämningsbelopp vid avvittring på basen av giftorätt. Å andra sidan, när förmånstagarförordnandet är till förmån dödsboet, minskar dödsboets skulder beloppet som skall arvsbeskattas. Ifall ersättningen betalas åt dödsboet, får en var arvtagare och testamentstagare räkna sig till godo nedre gränsen på 20 000 € i arvsskatten.

Infobox: Nära anhörig skattemässigt:

  • Maka/make, sambo (gemensamt barn eller tidigare äktenskap)
  • Barn, barnbarn
  • Föräldrar, mor- och farföräldrar
  • Makas/makes barn, adoptivbarn, adoptivbarns bröstarvinge, Obs! Fosterbarn är skattemässigt nära anhörig ifall denne är namngiven i förmånstagarförordnandet.

 

Sb-Livsförsäkring Ab

 

Förnyande av arvsskattelagen 2018

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu