Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner

Sb-Livförsäkring Ab har som mål att på lång sikt ge en total återbäring före kostnader och skatter på försäkringsbesparingar som är berättigade till vinstutdelning som är minst finska statens långa masskuldebrevs avkastning. För sparförsäkringarna är målnivån en avkastning som motsvarar räntenivån för masskuldebrev med en maturitet på 5 år och för pensionsförsäkringarna en maturitet på 10 år. Den totala återbäringen består av beräkningsränta eller årsränta och en tilläggsränta som fastställs årligen. SB-Livförsäkring Ab:s styrelse fastställer årsräntan och tilläggsräntan årligen och på deras belopp inverkar bl. a. allmänna räntenivån, bolagets framgång i placeringsverksamheten på lång sikt, nivån på försäkringens beräkningsränta och bolagets soliditet. Dessutom beaktas i års- och tilläggsräntan, om bolaget bör för respektive försäkringsslag gardera sig för högre ersättningskostnader i framtiden än antagits, bland annat till följd av betydande ändring i de försäkrades dödlighet. För nivån på tilläggsförmånerna eftersträvas kontinuitet.

Målen är i kraft tillsvidare. Sb-Livförsäkring Ab:s styrelse har rätt att ändra målsättningen och principerna inom ramen för den lagstiftning som reglerar försäkringsbolag. De publicerade fördelningsgrunderna för tilläggsförmånerna och tillämpningen av skälighetsprincipen är inte en del av försäkringsavtalet.

I denna utredning utvärderas, hur målen har förverkligats under Sb-Livförsäkrings nio första

verksamhetsår. Denna utredning finns till påseende på Sb-Livförsäkrings nätsidor www.sbliv.fi.

Försäkringsavtal som berättigar till tilläggsförmåner

Sb-Livförsäkrings sparförsäkringar, pensionsförsäkringar, gruppensionsförsäkringar och kapitaliseringsavtal är berättigade till tilläggsförmåner till den del besparingarna hänför sig till besparingsdelen med garantiränta. Målen för tilläggs- och årsräntorna som gottgörs dessa besparingsdelar har redogjorts för i föregående stycke. Emedan Sb-Livförsäkrings mål är att uttryckligen på lång sikt överskrida den använda referensräntan, bör målets förverkligande för sparförsäkringens och kapitaliseringsavtalets del granskas för försäkringar som varit minst fem år i kraft och för pensionsförsäkringens och gruppensionsförsäkringens del för försäkringar som varit i kraft minst 10 år. Sb-Livförsäkring har haft spar- och pensionsförsäkringar i kraft från december 2007, kapitaliseringsavtal från december 2010 samt gruppensionsförsäkringar från oktober 2010, så för sparförsäkringens och kapitaliseringsavtalets del är en utvärdering av målens förverkligande nu möjlig. För pensionsförsäkringens och gruppensionsförsäkringens del kan målens förverkligande inte ännu utvärderas för tidsintervallet enligt målsättningarna. I följande diagram framställs den totala ränta som Sb-Livförsäkring har gottgjort från början av 2008 och förverkligandet av målen utvärderas för tidsperioden 1.12.2007 – 31.12.2015.

Kuvat_Selvitys lisäetujen jakamisesta_2016_SWE

Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta 2016_SWE

Skriven
Typ
Nyhet
...