Ändringar i reglerna för de fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse har under sina möten den 22 november 2017 och 6 februari 2018 att ändra de fondspecifika och gemensamma stadgarna för de placeringsfonder och specialplaceringsfonder som bolaget förvaltar på nedan beskrivna sätt. Finansinspektionen har fastställt fondernas gemensamma stadgar en 26 januari 2018 och placeringsfondernas fondspecifika stadgar den 15 februari 2018. Informationen om stadgeändringen för specialfonderna har tillställts Finansinspektionen den 20 december 2017. Stadgeändringarna träder i kraft den 4 april 2018.

Ändringar i fondernas gemensamma stadgar

Fondernas gemensamma stadgar utvidgas till att även gälla alla specialplaceringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag. Dessutom har punkter i stadgarnas 9 § om fastställande av inteckningar ändrats.

Ändringar i placeringsfondernas fondspecifika stadgar

I 2 § i placeringsbegränsningarna för placeringsfonderna Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken High Yield, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Fastighetsaktie Europa, Sparbanken Finland, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Småföretag, Sparbanken Långränta och Sparbanken Sparbanken Företagslån har man lagt till en punkt om att högst 10 ½ av fondens medel kan placeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder. Med anledning av tillägget har två andra placeringsbegränsningar avlägsnats från stadgarna, eftersom dessa hade stått i strid med den nya begränsningen.

Kriterierna för placeringar i masskuldebrev enligt 2 § i stadgarna för Sparbanken High Yield och Sparbanken Företagslån har preciserats så att vid brist av en kreditklassificering av en internationell kreditklassificerare används emittentens kreditklassificering för placeringsobjektet och om det finns flera kreditklassificeringar så tillämpas den högsta.

I 2 § i stadgarna för placeringsfonderna Sparbanken High Yield, Sparbanken Världen och Sparbanken Företagslån har man lagt till en möjlighet att enligt 76 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder avvika från placeringsbegränsningarna i situationer där emittenten eller garanten av värdepapper eller penningsmarknadsinstrument till exempel är en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Motsvarande möjlighet till avvikelser har tagits bort från stadgarna för följande fonder: Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Fastighetsaktie Europa, Sparbanken Finland, Sparbanken Aktie Världen och Sparbanken Småföretag.

Dessutom har en ändring av teknisk karaktär gjorts i stadgarna för alla ovan nämnda fonder där en närmare uppräkning av OECD-staterna har avlägsnats från ställen där termen omnämns.

Ändringar i specialplaceringsfondernas stadgar

Strukturen i stadgarna för specialplaceringsfonderna Sparbanken Asien, Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Tillväxtmarknader och Sparbanken Ryssland har ändrats så att de motsvarar stadgarna för de övriga fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag och som separat har fondspecifika stadgar och gemensamma stadgar. Dessutom har paragrafen i stadgarna för specialplaceringsfonderna Sparbanken Asien och Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta som gäller avkastningsfördelningen ändrats så att den informerar om att fonden endast har tillväxtandelar för vilka ingen avkastning delas ut.

Inga åtgärder krävs av andelsägarna för att stadgeändringen ska träda i kraft.

Fondernas stadgar finns på internet på adressen www.sparbanken.fi samt på sparbankernas kontor.

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu