En ny fond till Sp-Fondbolagets fondurval: Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta -specialplaceringsfond

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond placerar sina medel via övriga fonder globalt på tillväxtmarknadernas räntemarknader. Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond placerar sina medel med undantag av kontanter i placeringsfonden Schroder ISF Emerging Markets Local Currency (målfonden), som är euro skyddad. Målfonden eftersträvar avkastning på lång sikt genom att placera i ränteprodukter utfärdade i olika valutor av tillväxtländernas stater, statliga organ och företag. Målfondens portföljförvaltare kan avvika betydligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Varför placera i tillväxtländernas skuldpapper? Räntenivån är högre än i utvecklade länder och avkastningsförväntningarna är större Local Currency EMD (skuldpapperen i den lokala valutan) marknaden har vuxit kraftigt och fortsätter att växa eftersom staterna emitterar färre skuldpapper i dollar. Tillväxtländernas valutareserver har vuxit och ländernas förmåga att tåla kriser har förbättrats. Ett tecken på detta är att tillväxtländerna har klarar finanskrisen bra. Tillgångsklassen har börjat allt mera intressera också institutionella investerare i USA, såsom stora pensionsfonder. Detta stöder för sin del också riskpremierna och marknadernas likviditet.

Förhandsteckningstiden för Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond är 27.10.2014 - 23.11.2014. Under den tiden tas ingen teckningsprovision ut.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu