Nya fonder till Sp-Fondbolagets fondurval: Sparbanken Måtta och Sparbanken Djärvhet -fonden inleder sin verksamhet 31.5.2019

Fonderna är blandfonder, som investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Fondernas placeringar genomförs huvudsakligen via andelar i placeringsfonder och fondföretag vilka uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. I placeringsverksamheten kan fonderna använda derivatinstrument för att främja en effektiv portföljförvaltning.

Sparbanken Måtta -placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. Sparbanken Djärvhet -placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. De återstående andelarna av placeringarna är investerade i räntebärande värdepapper, räntefonder och likvida medel.

Fondernas placeringsverksamhet har som mål att på lång sikt uppnå en värdestegring genom placeringen av medel enligt Fondernas stadgar. Med aktiv kapitalförvaltning försöker fonderna uppnå målen för placeringsverksamheten. Avkastningen av fondernas placeringar, såsom dividender och räntor återplaceras i fonderna. Fonderna har inget jämförelseindex.

Förhandsteckningstiden för Sparbanken Måtta och Sparbanken Djärvhet -placeringsfonderna är 2.5.2019 - 31.5.2019. Under den tiden debiteras ingen teckningsprovision på teckningarna. Under samma tid debiteras inte heller några teckningsavgifter för Sparbanken Hyfs –placeringsfonden.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu