Många fondplacerare agerar exemplariskt mitt i krisen

Coronakrisen har påmint många företag om hur viktigt kundernas förtroende är. Det betonades även bland spararna och placerarna när omvälvningen var som störst på marknaden i mars.

Sparbankens varumärke bild.

Coronaviruset och Covid-19-pandemin har vänt upp och ner på människornas liv den här våren. I historieböckerna kommer vi slutligen att kunna läsa om hur omfattande skador pandemin i verkligheten har orsakat och vilka efterdyningar vi kommer att få uppleva efter att den värsta virusvågen är över.

Coronaviruspandemin är nu objekt för oändlig forskning, en outsinlig källa inom litteraturen och ett tema för knivskarpa debatter och kritik. Så kommer den utan tvekan att vara även i framtiden. Människorna, företagen, sammanslutningar och hela samhället kan också lära sig en viktig läxa av undantagssituationen. 

För många företag har detta fått dem att inse hur viktigt kundernas förtroende är.

Finländska fondplacerare håller huvudet kallt mitt under krisen

Under den hittills värsta marknadsomvälvningen som coronakrisen orsakade i mars visade de finländska fondplacerarna att de höll huvudet kallt. Visst har man löst in medel, men i mindre omfattning än vad man skulle kunna förmoda och inlösen har, något överraskande, riktat sig mot fonder med måttligare risker och inte till exempel mot aktiefonder. Jag anser att detta är ett bevis på förtroende. 

Placerarna har hållit fast vid de långsiktiga placeringsplanerna som de har byggt upp tillsammans med kapitalförvaltarna och har riktat blickarna förbi den kortsiktiga marknadsturbulensen. Människorna överlåter endast sina pengar, pensionsbesparingar, sin egendom eller sådana medel de ansvarar för till att skötas av sådana aktörer de kan lita på. Detta förtroende syns som bäst när osäkerheten är som störst.

Förtroende byggs upp med hjälp av flera olika faktorer 

Jag fick nyligen syn på en enkätundersökning där man utredde placerarnas förhållande till kapitalförvaltare och ekonomiska rådgivare, uttryckligen via förtroende. Enkäten hade besvarats av såväl mindre privata placerare som av större institutionella placerare från flera länder och runt om i världen (Finland deltog inte i undersökningen). Man fick sammanlagt över fyratusen svar. Frågorna och svaren beskrev situationen före coronapandemin, men gav en exakt bild av varför kundernas förtroende betonas när en kris inträffar. 

Tre huvudpunkter lyftes fram i undersökningen. För det första ökar korrekt använd teknik förtroendet, men kan inte ersätta människokontakterna. För det andra är kommunikationens innehåll avgörande, inte antalet kanaler. Den tredje observationen är kanske den allra viktigaste: när man frågade vilken egenskap placerarna ansåg vara den allra viktigaste när de valde kapitalförvaltare eller placeringsrådgivare toppades listan inte av tidigare placeringsframgångar eller ens det debiterade arvodet, utan förtroendet för att den valda aktören agerar i enlighet med kundens bästa intresse.

Förtroendet måste förtjänas varje dag

Detta förtroende måste förtjänas varje dag, gång på gång, för varje råd eller placeringsbeslut. I annat fall kan förtroendet brista och leder sedan till att den förtroendefulla relationen bryts och samarbetet upphör. 

Under en kris betonas detta naturligtvis ännu mer och så länge situationen är aktuell är det ytterst viktigt att man kontinuerligt förtjänar förtroendet och utgör ett stöd för kunden. Men grunden till förtroendet måste gjutas före krisen. Det är för sent att börja när de svåra tiderna redan står för dörren.

Tatu Paasimaa arbetar som ränteportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Sp-Fondbolags placeringssyn. 

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Läs också våra andra portföljförvaltares bloggar:

Krävdes det en coronakris för att företagen skulle inse sitt ansvar?

Har de negativa räntorna kommit för att stanna?

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu