Sparbanksgruppen gjorde ett gott resultat trots coronan – kundnöjdheten bland företagare nådde toppen i nordisk jämförelse

Sparbanken gjorde ett bra resultat år 2020. Sparbankens mångåriga satsningar på att kombinera personliga och digitala tjänster gav resultat när bankens företagskunder utsåg Sparbanken till etta i Finland och Norden i fråga om kundnöjdhet.

Tomi Närhinen.

Sparbanksgruppen gjorde ett bra resultat år 2020, trots coronapandemin som skakade om hela världen. Sparbanksgruppens resultat före skatt år 2020 var 66,7 miljoner euro (94,8 miljoner euro under jämförelseperioden 1.1.2019–31.12.2019). Räkenskapsperiodens vinst var 52,1 miljoner euro (74,1), varav Sparbanksgruppens ägares andel var 51,3 miljoner euro (72,9).

”2020 var ett speciellt år för hela världen, och så var det också för oss. När coronan slog till i Finland i mars försvann förutsägbarheten i verksamhetsmiljön för en tid nästan helt. Vår högsta prioritet var – som alltid – att se till att våra kunder kunde lita på flexibiliteten i sin finansiering även under de osäkra tiderna. Vi erbjöd bland annat amorteringsfrihet för lån för att hantera situationen”, kommenterar Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Folks första reaktion på coronakrisen var att lyfta en rekordstor mängd medel från placeringsfonder, men läget normaliserades under sommaren och Sparbanksgruppens marknadsandel i placeringsfonderna ökade under året med 0,2 procentenheter.

”Handeln med bostäder och stugor samt aktiviteten inom hemrenoveringar blev betydligt livligare under sommaren, vilket tillsammans med amorteringsfriheterna möjliggjorde en ökning i både lånestock och räntenetto”, tillägger Närhinen.

Räntenettot utvecklades väl, trots att marknaden fortfarande är krävande på grund av den låga räntenivån och marginaltrycket. Sparbankens räntenetto ökade med 3,4 procent och uppgick till 161,0 (155,6) miljoner euro. Ökningen i räntenettot förklaras av de lägre räntekostnaderna inom både kunddepositioner och återfinansiering.  

Sparbanksgruppens rörelseintäkter uppgick till sammanlagt 306,6 (321,4) miljoner euro. De minskade intäkterna orsakades av både minskade nettointäkter från placeringsverksamheten och engångsposter under jämförelseperioden. Gruppens balansräkning uppgick i slutet av 2020 till 13,1 miljarder euro (12,0), och tillväxten var 9,1 procent.

Klokt förutseende: Satsningen på kundbetjäning i alla kanaler bar frukt

Coronapandemin påskyndade en förändring i kundbeteendet som Sparbanken redan förberett sig för i flera år.

”Vårt strategiska mål är att erbjuda marknadens bästa kombination av digitala tjänster och tjänster som tillhandahålls ansikte mot ansikte. Pandemin visade att dessa satsningar varit ett klokt val. Vi lyckades flytta vår verksamhet och våra tjänster till nätet och införa distanstjänster i praktiken över en helg”, säger Närhinen.

I och med coronapandemin började kunderna i större utsträckning sköta sina ärenden digitalt via mobilen och nätbanken samt via telefontjänsten och nätmöten.

”Under året gjorde vi det möjligt att bli kund hos Sparbanken utan att överhuvudtaget besöka kontoret. Det ökade antalet telefonsamtal och nätmeddelanden satte tidvis stor press på kundtjänsten, men i slutändan kan vi säga att vår kundbetjäning i alla kanaler hör till de absolut bästa i branschen”, berättar Närhinen.

Etta i Finland och Norden: Sparbanken har de nöjdaste företagskunderna 

Sparbankens kunder hör år efter år till de nöjdaste bankkunderna. År 2020 var Sparbankens rekommendationsindex (NPS) i genomsnitt 80,5 för kundförhandlingar och 82,1 för företagskunder.

En särskilt viktig prestation var att Sparbanken hade Finlands och hela Nordens nöjdaste företagskunder enligt EPSI Ratings kundenkät inom bank- och finanssektorn. Sparbanken tog för första gången förstaplatsen inom såväl kundlojalitet som kundnöjdhet bland företagskunder. 

”Vi hjälpte företagarna att klara sig igenom tumultet bland annat genom att ordna flera webbinarier med fokus på coronans effekter i samarbete med LokalTapiola. Vi lanserade också en ny mobilapplikation för företagskunder och möjliggjorde elektroniskt undertecknande av avtal”, beskriver Närhinen. 

Antalet företag samt jord- och skogsbruksföretag som använder sparbankernas tjänster i stor omfattning ökade med 11,1 procent under året, och tillväxten berörde större småföretag än tidigare.

Ett skumpigt men lönsamt 2020 

Sparbanksgruppens affärsverksamhet utvecklades på ett lönsamt sätt år 2020. Bankavkastningarna ökade med 10,4 procent till 99,7 miljoner euro (90,3). Särskilt snabbt ökade avgifterna för kapitalförvaltningstjänsterna och avgifterna för betalningsrörelsen. 

Trots utmaningarna i verksamhetsmiljön ökade Sp-Fondbolags marknadsandel bland de inhemska fondbolagen med 0,2 procentenheter och var vid årets slut 2,7 procent. Även nettoteckningarna i de placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag var positiva: fondkapitalen ökade med 12,3 procent och var vid årets slut 3,6 miljarder euro (3,2).

Även Sparbanksgruppens bankverksamhet gjorde ett bra resultat. Bankverksamhetens resultat före skatt var 35,4 (60,5) miljoner euro. Räntenettot var 161,2 (155,8) miljoner euro, och tillväxten var 3,4 procent. Även kretsen av privatkunder utvecklades positivt, då antalet privatkunder som använder Sparbankens tjänster i stor utsträckning och som koncentrerar sina ärenden till Sparbanken under räkenskapsperioden ökade med 4,6 procent.

Ett tudelat 2021: först en kämpig tid, och sedan en snabb återhämtning 

I efterdyningarna av coronaåret är Sparbanken i en bra position inför år 2021. Sparbanken förväntar sig att ekonomins återhämtning kommer att komma igång ordentligt mot slutet av året, och räknar med en 2,5-procentig tillväxt under 2021.

”Konsumtionen kan komma igång i snabb takt i slutet av året, eftersom många har sparat mer pengar, till exempel på grund av uteblivna utlandsresor. Besparingarna möjliggör en snabb konsumtionsrush, bara coronaläget lättar och vaccinationerna kommer igång ordentligt”, säger Närhinen.

Under 2021 kommer fokus för affärsverksamhet fortfarande att vara en förbättrad konkurrenskraft och genomförande av en kundorienterad strategi. Sparbanken har som koncern utmärkta förutsättningar för detta.

”Vårt mål för 2021 är att fler kunder ska koncentrera sina bankärenden till oss. Vår viktigaste mätare är kundnöjdheten, och när vi fortsätter satsa på att utveckla den kommer också antalet kunder som koncentrerar sina ärenden till oss att öka”, spår Närhinen. 
 

Mer information:

Tomi Närhinen
Sparbanksgruppen, verkställande direktör
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Karri Alameri,
Sparbanksgruppen, vice verkställande direktör
+358 45 656 5250
karri.alameri@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu