Tutustu rahastojen verotukseen 

Rahaston tuotonmaksu riippuu siitä, onko rahastolla A- eli tuotto-osuuksia, B- eli kasvuosuuksia vai molempia. Osuuksien muoto ilmenee rahaston säännöistä.

A-osuuksien omistajille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. 

B-osuuksien omistajille ei jaeta tuottoa vuosittain. Tuotto jätetään rahastoon siten, että B- eli kasvuosuuksien suhteellinen osuus rahaston pääomasta kasvaa, mutta itse osuuden arvo ei muutu tuotonjaon seurauksena. Varat jäävät siis rahastoon tuottamaan ja sijoittaja saa tuottonsa myydessään aikanaan osuutensa.

Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä, eli ne eivät maksa veroja myyntivoitoista eivätkä osingoista. Salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille.

Rahasto-osuuksien tuottojen verotus 

Yksityishenkilölle rahasto-osuudelle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava myyntivoitto ovat pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero. Rahastoyhtiö pidättää veron tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. 

Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistus, tuotto-osuudet ja myyntivoitot ovat verovapaita. Muiden yhteisöjen osalta noudatetaan niitä koskevia verosäännöksiä. Rahastoyhtiö antaa tiedot mahdollisista tuotto-osuuksista sekä myyntivoitoista ja -tappioista suoraan verottajalle.

Voitto = myyntihinta - ostohinta - merkintä- ja lunastuspalkkiot

Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyneestä voitosta menee pääomatulovero.  Mahdollisen tappion voi vähentää myyntivoitoista verovuonna tai seuraavien viiden vuoden aikana. Saman sijoitusrahaston tuotto- eli A-osuuksien vaihto kasvu- eli B-osuuksiksi tai päinvastoin on verovapaata. 

Jos sijoitus vaihdetaan saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, on kyseessä myynti ja mahdollisesta myyntivoitosta on maksettava vero.

Rahasto-omistukset ja tiedot syntyneistä voitoista ja tappioista näkyvät veroehdotuksessa, joka rahaston omistajan tulee tarkastaa. Jos tiedot poikkeavat siitä, mitä rahastoyhtiö on ilmoittanut, tulee tiedot korjata veroehdotukseen.

Milloin myyntivoitto ei ole verotettavaa tuloa?

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden myyntivoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlasketut hinnat ovat enintään 1 000 euroa. Myyntihintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

On hyvä tiedostaa, että mikäli luovutushinnat ylittävät 1 000 euron rajan sentilläkin, myyntivoitoista tulee verollisia koko määrältään. Jos tavoittelet verotonta luovutusta, määritä lunastussummaksi enintään 999 euroa. Näin ostoerien ja kurssien desimaalien pyöristykset eivät aiheuta verovapaan rajan ylittymistä.

Vastaavasti omaisuuden myyntitappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja hankintamenot enintään 1 000 euroa.

Lue lisää verotuksesta Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaasta ja Verohallinnon nettisivuilta