Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus, joulukuu 2022

Säästöpankkien Varainhoidon sijoitustoiminnassa huomioidaan vastuullisuus. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissamme. Toteutus tapahtuu eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.
Tyttö ja maapallo

Vastuullinen sijoittaminen on teema, jonka merkitys korostuu koko ajan enemmän. Sijoittajat haluavat saada lisää tietoa sijoituskohteena olevien yritysten toiminnasta, mutta myös varainhoitajien toiminnasta vastuullisen sijoittamisen saralla. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioimista sijoitustoiminnassa.

Vastuullinen sijoittaminen voi merkitä eri asioita eri sijoittajille. Toinen saattaa keskittyä yhteen tai muutamaan itselleen tärkeään aiheeseen, kun taas toinen voi katsoa asiaa kokonaisvaltaisemmin. Vastuulliseen sijoittamiseen on useita eri lähestymistapoja. Lue lisää periaatteistamme.

Vastuullinen sijoittaminen merkitsee Säästöpankkien varainhoidolle enemmän kuin riskien hallintaa, se tarkoittaa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisella sijoittamisella pyrimme saavuttamaan mahdollisimman hyvän tuoton valitulla riskitasolla. Uskomme, että vastuullisesti toimivat yhtiöt ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia kuin yhtiöt, jotka eivät toimi kestävällä tavalla.

Säästöpankkien Varainhoidon kilpailuetuja vastuullisuudessa ovat edelläkävijyys etenkin vaikuttavuussijoittamisessa Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastomme kautta, kokenut salkunhoitotiimi, ESG-osaaminen kaikissa sijoittamissamme omaisuuslajeissa ja laadukkaat ESG-analyysityökalut. Haluamme olla vastuullisuudestamme arvostettu ja läpinäkyvästi toimiva varainhoitaja. Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitusprosessiamme. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja omistajaohjauspolitiikkaamme Säästöpankkien Varainhoidon kaikessa sijoitustoiminnassa. Toteutus tapahtuu eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.

Säästöpankkien varainhoidossa vastuullisuuden periaatteiden soveltaminen on integroitu suoraan osaksi sijoitusprosessia. Salkkukohtaisesti nimetty salkunhoitaja huolehtii oman salkkunsa tuotoista, riskeistä ja vastuullisen sijoittamisen soveltamisesta käytännön sijoitustoiminnassa. ESG-asioiden koordinointiin nimetty henkilö seuraa vastuullisuuden toteutumista, tuottaa sisäistä analyysiä, vastaa raportoinnista sekä kehittää jatkuvasti vastuullisen sijoittamisen toimintatapojamme. Hän myös edistää sijoitustoiminnan vastuullisuutta yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa esimerkiksi sidosryhmätapaamisten ja verkostojen avulla. Lue lisää rahastojen vastuullisuusluokituksista ja -pisteytyksistä vastuullisen sijoittamisen katsauksestamme.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja ympäristön hyvinvointi ovat teemoja, jotka näkyvät yritysten strategisissa tavoitteissa ja liiketoiminnan suunnittelussa. Ilmastonmuutoksen kiihtyminen johtaa väistämättä lainsäädännön muutoksiin ja sitä kautta yritysten toimintaympäristö tulee muuttumaan merkittävästi. Ympäristöasioista on tullut yrityksille merkittävä kilpailutekijä ja sijoittajille tuotonlähde. Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti ja vanhoja tuotantomalleja kehitetään vastaamaan kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen haasteeseen.

Fossiilisista polttoaineista irtautumista nopeuttaa EU:n laatima RePowerEU-ohjelma, joka tulee aikaisemmin julkaistun Fit for 55 -ohjelman rinnalle. RePowerEU-ohjelman tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030. Ohjelman keskiössä on energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden lisääminen, lisääntyvä sähköistyminen ja vedyn käytön lisääminen. Myös Yhdysvalloissa hyväksyttiin 370 miljardia dollaria puhtaaseen ympäristöteknologiaan sekä energian omavaraisuuteen sijoittava ympäristöpaketti, jonka tavoite on leikata Yhdysvaltain hiilipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon rahastojemme kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Käytössämme on erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla lisäämme rahastojemme ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä. Olemme myös poissulkeneet suorista sijoituksista hiilenkäyttäjiä ja –tuottajia, joista kerromme tarkemmin kohdassa Poissulkeminen. Teimme vuonna 2022 myös ilmastonmuutosta koskevan due diligence -analyysin hallinnoimillemme rahastoille ulkopuolisen kumppanin kanssa ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää ilmastotyössämme jatkossa.

Sp-Rahastoyhtiö on myös poissulkenut suorista sijoituksistaan hiilenkäyttäjiä ja –tuottajia. Poissulkeminen koskee kaivosyhtiöitä, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia tulee energian tuottamiseen käytetystä hiilestä tai yrityksen energiahiilen tuotantomäärät ovat suuria (yli 30 %). Sähköyhtiöistä poissulku koskee niitä, jotka käyttävät merkittävästi hiiltä polttoaineena (yli 30 % tuotannosta). Jos yrityksellä on uskottavia tai Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia suunnitelmia vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen toteuttamiseksi sekä suunnitelmia pienentää ilmastovaikutuksiaan ja hiilenkäyttöään (esim. Science Based Target), voi poissulkemiselta välttyä. Lisäksi Ympäristö-erikoissijoitusrahastossa poissulkeminen koskee kaivosyhtiöitä, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee energian tuottamiseen käytetystä hiilestä tai yrityksen energiahiilen tuotantomäärät ovat suuria (yli 30 prosenttia tuotannosta), mutta vihreän siirtymän kannalta olennaisten yritysten osalta arvioimme sijoitusmahdollisuuksia tapauskohtaisesti. Sp-Rahastoyhtiö on määrittänyt poissulku- ja tarkastelukriteerejä myös muille toimialoille ja valtioiden joukkovelkakirjalainoille, joista kerromme vastuullisen sijoittamisen katsauksessamme. Poissulkukriteerejä tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti yhdessä salkunhoidon kanssa.

Uusiutuvat energialähteet ja askeleet kohti vihreää siirtymää luovat entistä suurempia mahdollisuuksia osalle yrityksistä. Ilmastonmuutoksen lisäksi luonnon ja yritysten monimuotoisuus sekä sosiaalinen vastuu ja vaikuttavuus ovat nousseet yleisesti esille vastuullisuusteemoina.

Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoitustoiminnan toteutumisesta myös osana Säästöpankkiryhmän vastuullisuusraporttia sekä julkaisemme vuosiraporttimme PRI:lle. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta nettisivuiltamme.

Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahasto julkaisee neljännesvuosittain vaikuttavuusraportin.

 

Olemme mukana:

Principles for Responsible Investment -logo.  Finsif -logo.  CDP-logo.

 

Climate Action 100+ -logo.  TCFD -logo.

;