Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto sulautuu Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahastoon

Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahaston ja Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahaston Säästöpankki ja POP osuussarjojen osuudenomistajille.

Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto (Venäjä-rahasto) sulautuu Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahastoon (Kehittyvät Markkinat -rahasto). Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 9.9.2021. Sulautuminen toteutetaan 12.11.2021. Kaupankäynti Venäjä-rahaston osuuksilla loppuu 11.11.2021 klo 15.00.

Sulautuvan Venäjä-rahaston Säästöpankki osuussarjan osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Kehittyvät Markkinat -rahaston Säästöpankki osuussarjan osuuksia. POP osuussarjan osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Kehittyvät Markkinat -rahaston POP osuussarjan osuuksia. Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet.

Sulautumisen tausta ja syyt

Sulautumisen pääasiallisia syitä ovat sulautuvan Venäjä-rahaston pääomien heikko kasvu sekä rahaston sijoituspolitiikkaan soveltuvien sijoituskohteiden supistuminen.

Rahastojen sijoituspolitiikka

Venäjä-rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Venäjä-rahasto on 18.6.2021 lukien sijoittanut varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Pictet – Russian Equities -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka sijaitsevat Venäjällä tai joiden liiketoiminta tapahtuu pääasiassa Venäjällä.

Kehittyvät Markkinat -rahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille, kuten Aasia-Tyynenmeren alueelle (pl. Japani), Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan. Kehittyvät Markkinat -rahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta American Century Emerging Markets Equity -sijoitusrahastoon (kohderahasto). 

Avaintietoesitteiden mukaan asteikolla 1-7 kummankin rahaston riskiluokka on 6.

Vaikutukset osuudenomistajille


Sulautuminen edellyttää toimenpiteitä vain niiltä osuudenomistajilta, joilla on sopimus jatkuvasta rahastosäästämisestä sulautuvassa Venäjä-rahastossa. Sopimus jatkuvasta rahastosäästämisestä Venäjä-rahastoon päättyy sulautumisen yhteydessä. Halutessaan jatkuvan rahastosäästösopimuksen vastaanottavaan rahastoon, Venäjä-rahaston osuudenomistajaa pyydetään olemaan yhteydessä Säästöpankkiin tai POP Pankkiin. Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia osuudenomistajille.

Venäjä-rahaston ja Kehittyvät Markkinat -rahaston pitkän aikavälin tuotto-odotus on sama.

Kehittyvät Markkinat -rahaston hallinnointipalkkio ja juoksevat kulut (0,90 % / 1,47 %) ovat Venäjä-rahaston hallinnointipalkkiota ja juoksevia kuluja (1,65 % / 2,63 %) pienempiä. Edellä mainitut rahastojen hallinnointipalkkiot peritään sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointipalkkioiden lisäksi.

Sulautuvassa rahastossa olevat varat ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavaan rahastoon ja sulautuva rahasto purkautuu. Sulautuvan Venäjä-rahaston osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Kehittyvät Markkinat -rahaston osuuksia sillä euromääräisellä summalla, joka vastaa asiakkaan Venäjä-rahaston rahasto-osuuksien markkina-arvoa sulautumispäivänä.

Molempien rahastojen siirtosaamiset ja siirtovelat ovat mukana viimeisessä arvonlaskennassa ja vaikuttavat näin ollen fuusiokertoimessa. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja -velat siirretään vastaanottavaan rahastoon.

Sulautuvassa ja vastaanottavassa rahastossa ei ole aikomusta toteuttaa sijoitussalkun sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumisen voimaantuloa. Sulautuminen ei tule aiheuttamaan sijoituspainotusten muutosta Kehittyvät Markkinat -rahastossa eikä vaikuttamaan rahaston sijoitussalkkuun. Sulautuminen ei aiheuta sääntömuutoksia vastaanottavassa Kehittyvät Markkinat -rahastossa eikä sen sijoituspolitiikka muutu sulautumisen yhteydessä.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvolliselle. Mikäli asiakas lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen rahastoon ennen sulautumista, hänelle mahdollisesti syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota verotuksessa.

Venäjä-rahaston osuuksia ei voi merkitä, lunastaa tai vaihtaa 11.11.2021 klo 15.00 jälkeen.

Rahasto-osuudenomistajille sulautumisesta aiheutuvat erityiset oikeudet

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistaja voi halutessaan ilman palkkiota lunastaa tai vaihtaa osuutensa yllä mainituissa rahastoissa toiseen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan rahastoon. Rahastoja koskevan toimeksiannon on oltava Sp-Rahastoyhtiössä viimeistään 11.11.2021 klo 15.00. Maksatuksen osalta toimitaan rahastojen yhteisten sääntöjen mukaisesti eli käytännössä lunastustoimeksiannon saapuessa Sp-Rahastoyhtiölle pankkipäivänä klo 15 mennessä, lunastuksesta tulevat varat tilitetään osuudenomistajan pankkitilille seuraavana pankkipäivänä.

Lisätietoja sulautumisesta sekä säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot

Venäjä-rahaston osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua ennen sulautumista vastaanottavan Kehittyvät Markkinat -rahaston avaintietoesitteeseen, joka on saatavissa Säästöpankkien ja POP Pankkien konttoreissa, Sp-Rahastoyhtiössä sekä internetissä osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi.

Rahastoesite ja rahastojen säännöt ovat saatavissa edellä mainituissa paikoissa. Säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot sulautumisesta ovat saatavissa Sp-Rahastoyhtiöstä. Tilintarkastajien lausunto on saatavilla kuitenkin vasta kun todellinen rahasto-osuuksien vaihtosuhde on selvillä.

Sp-Rahastoyhtiö antaa mielellään lisätietoja sulautumisesta, p. 010 436 6500

Sp-Rahastoyhtiö Oy
Hallitus
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista