Säästöpankki Trendi sulautuu Säästöpankki Maailmaan

Säästöpankki Trendin ja Säästöpankki Maailman osuudenomistajille

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 29.3.2017 päättänyt sulauttaa Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahaston (Säästöpankki Trendi) Säästöpankki Maailma -sijoitusrahastoon (Säästöpankki Maailma). Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 25.4.2017. Sulautuminen toteutetaan 19.6.2017. Kaupankäynti Säästöpankki Trendin osuuksilla loppuu 16.6.2017 klo 15.00.

Sulautumisen tausta ja syyt

Sijoitusrahastojen sulautumisen pääasiallisena syynä on sulautuvan Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahaston pääoman määrän supistuminen, jonka seurauksena määrä alitti sijoitusrahastolain mukaisen vähimmäismäärän 2.000.000 euroa 16.3.2017. Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan tilanne ei tule muuttumaan lähitulevaisuudessa.

Rahastojen sijoituspolitiikka

Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Estlander & Partners Freedom -erikoissijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riskikorjattu tuotto riippumatta osake- tai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä positiivista tuottoa markkinatilanteesta ja vertailuindeksistä riippumatta. Kohderahasto käy aktiivista johdannaiskauppaa eri johdannaismarkkinoilla ja pyrkii hyödyntämään hintaeroja eri markkinoiden välillä (arbitraasi) sekä käyttää sijoituksissaan velkavipua.

Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisesti osakkeisiin, osakesidonnaisiin instrumentteihin, korkoinstrumentteihin ja rahasto-osuuksiin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa. Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60 % on suomalaisissa ja kansainvälisissä osakkeissa ja 40 % euroalueen korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten minimipaino salkussa on 20 % ja maksimipaino 90 % loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja käteiseen. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin.

Avaintietoesitteiden mukaan asteikolla 1-7 Säästöpankki Trendin riskiluokka on 5 ja Säästöpankki Maailman 4

Vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä se aiheuta kustannuksia.

Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston hallinnointipalkkio ja juoksevat kulut (1,00 % / 1,67 %) ovat Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahaston hallinnointipalkkiota ja juoksevia kuluja (1,80 % / 2,61 %) pienempiä.

Sulautuvassa rahastossa olevat varat ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavaan rahastoon ja sulautuva rahasto purkautuu. Sulautuvan Säästöpankki Trendin osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Säästöpankki Maailman osuuksia sillä euromääräisellä summalla, joka vastaa asiakkaan Säästöpankki Trendin rahasto-osuuksien markkina-arvoa sulautumispäivänä.

Sulautuminen ei aiheuta sääntömuutoksia vastaanottavassa Säästöpankki Maailmassa eikä sen sijoituspolitiikka muutu sulautumisen yhteydessä.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvolliselle. Mikäli asiakas lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen rahastoon ennen sulautumista, hänelle mahdollisesti syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota verotuksessa.

Säästöpankki Trendin osuuksia ei voi merkitä, lunastaa tai vaihtaa 16.6.2017 klo 15.00 jälkeen.

Rahasto-osuudenomistajille sulautumisesta aiheutuvat erityiset oikeudet

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistaja voi halutessaan ilman palkkiota lunastaa tai vaihtaa osuutensa yllä mainituissa rahastoissa toiseen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan rahastoon. Rahastoja koskevan toimeksiannon on oltava Sp-Rahastoyhtiössä viimeistään 16.6.2017 klo 15.00.

Lisätietoja sulautumisesta sekä säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot

Säästöpankki Trendin osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua ennen sulautumista vastaanottavan Säästöpankki Maailman avaintietoesitteeseen, joka on saatavissa Säästöpankkien konttoreissa ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä sekä internetissä osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi.

Rahastoesite, rahaston säännöt sekä säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot sulautumisesta ovat saatavissa edellä mainituissa paikoissa.

Sp-Rahastoyhtiö antaa mielellään lisätietoja sulautumisesta, p. 010 436 6440

 

Sp-Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista