Mitkä ovat sijoitusmarkkinoiden näkymät vuonna 2023?

SalkunRakentaja haastatteli Sp-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Petteri Vaarnasta sijoitusmarkkinoiden näkymistä.

Petteri Vaarnanen.

Takana on haastava vuosi osake- ja korkomarkkinoilla. Syy mataliin markkinatuottoihin on ollut korkeasta inflaatiosta johtuneet keskuspankkien koronnostot, joiden vuoksi eri maturiteettien markkinakorot nousivat merkittävästi vuoden aikana. Vuoteen 2023 lähdetään korkean ja tasoittuvan inflaation, mutta positiivisen ja heikentyvän talouskasvun tilanteesta.

Säästöpankin asiantuntijat arvioivat, että vuoden 2023 alkupuolisko tulee olemaan haastava sijoitusmarkkinoiden tuottokehityksen näkökulmasta, vaikka viimeisen kahden kuukauden osakekurssikehitys on ollut nousujohteista. Kurssikehitystä tuki loka- ja marraskuussa pitkien korkojen lasku, joka oli seurausta markkinoiden odotuksista rahapolitiikan mahdollisesta suunnanmuutoksesta. Taantumariski pieneni markkinoiden hinnoittelun perusteella.

Petteri Vaarnanen kertoo, että osakemarkkinoiden kurssinousu ei ole vielä kestävällä pohjalla. Sijoittajat ovat liian optimistisia suhteessa talouden näkymiin. Se näkyy haastavina osakeindeksien arvostuskertoimina. Vaativa arvostustaso johtuu korkeista tuloskasvuennusteista. Lisäksi arvostustasoa tukee inflaatio-odotusten tasoittuminen Yhdysvalloissa. Seuraavan viiden vuoden inflaatio-odotus on 2,1 prosenttia, kun maaliskuussa se oli korkeimmillaan 3,6 prosenttia.

Arvostuskertoimiin ei hinnoitella merkittävää taantumariskiä, vaan arvostustaso on tyypillinen nousukaudelle. S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakkeista maksetaan 17 kertaa ennustetun 12 kuukauden tuloksen verran. Tammikuun alussa suurista amerikkalaisyhtiöistä maksettiin vielä 22 kertaa ennustetun tuloksen verran. Arvostuskertoimien supistuminen on johtunut enimmäkseen korkotason noususta, osakemarkkinoiden riskipreemio on pysynyt lähes ennallaan.

Säästöpankilla on osakkeet alipainossa ja yrityslainat ylipainossa

Säästöpankilla on osakkeet alipainossa osakemarkkinoiden optimistisen hinnoittelun vuoksi. Osakeriskin kasvattaminen on tämän hetken näkemyksen mukaan ajankohtaista vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Sijoitusmarkkinoiden volatiliteetin odotetaan säilyvän korkeana seuraavan kahden vuosineljänneksen aikana. Sektorien ja toimialojen välisen huolellisen allokoinnin ansiosta osakesalkunhoidolla on edellytykset saavuttaa houkuttelevia tuottoja nykytilanteessa.

Pankki suosii korkoinstrumenteista hyvän luottoluokituksen yrityslainoja. Säästöpankin tiimi analysoi huolellisesti yrityslainojen luottoriskin ja poimii rahastoihin tuottoriski-suhteeltaan houkuttelevimmat vaihtoehdot. Luottoriskianalyysin merkitys korostuu nykytilanteessa, koska ensi vuoden aikana taloussyklin odotetaan heikentyvän ja luottotappioiden määrän kasvavan Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Korkoriskin osalta pankki on maltillisessa alipainossa. Nousevien korkojen ja kasvavan velanoton ympäristössä maltillinen korkoriski on perusteltu. Korkotaso pysyy todennäköisesti ensi vuonna viime vuosia korkeammalla, vaikka Yhdysvaltain keskuspankin koronnostot päättyvät näillä näkymin ensi keväänä. Nollakorkojen aika on tältä erää ohi.

Taantuma on todennäköinen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa vuonna 2023. Eurooppa saattaa olla jo nyt taantumassa. Yhdysvaltoihin taantuma iskee Säästöpankin arvion mukaan myöhemmin, todennäköisesti ensi vuoden alkupuoliskolla.

Vaarnanen arvioi, että taantumasta tulee lyhyt ja lievä. Ratkaisevaa on palkkojen kehitys ja siihen liittyvät inflaatioriskit. Työmarkkinoiden kireä tilanne on havaittavissa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Jos palkat lähtevät voimakkaaseen nousuun, on syytä olettaa, että toimenpiteet inflaation hillitsemiseksi ovat myös voimakkaita. Tämä osaltaan syventää taantuman voimakkuutta ja pidentää taantuman kestoa.

Suomen näkökulmasta maailmantalouden kokonaiskysynnän kehitys ja Kiinan rooli ovat merkittävässä asemassa. Vientiyhtiöiden näkymät ovat heikentyneet ja käännös parempaan ei tapahdu heti alkuvuodesta. Tällä hetkellä käydään kilpajuoksua sen suhteen, että ehditäänkö inflaatio saada kuriin ennen kuin kysynnän hidastuminen iskee entistä voimakkaammin yritysten tuloskasvuun.

Vaarnanen muistuttaa, että osakekurssipohja on historiallisesti nähty keskimäärin 6-7 kuukautta taantuman alkamisen jälkeen. Siispä uusi härkämarkkina saattaisi alkaa ensi kesän paikkeilla, jos nyt oltaisiin taantuman kynnyksellä Yhdysvalloissa.

Säästöpankki suosii Pohjois-Amerikan sijoitusmarkkinoita

Vuosi 2022 oli historian heikoimpia 60 prosenttia osakkeita ja 40 prosenttia korkoinstrumentteja sisältävälle 60/40-sijoitussalkulle.

Korkojen nousun ansiosta 60/40-sijoitussalkun tuotto-odotus on kuitenkin kasvanut. Sijoittajilla on nyt paremmat mahdollisuudet löytää houkuttelevia tuottomahdollisuuksia osakkeiden lisäksi korkoinstrumenteista.

Vaarnanen kertoo, että nykypäivänä sijoittajat rakentavat aiempaa monipuolisemman 60/40-sijoitussalkun. 30 vuotta sitten korkoinstrumenttien osuus muodostui melkein kokonaan valtionlainoista.

Yrityslainamarkkinan kasvun ja kehittyville markkinoille suuntautuvan korkosijoittamisen ansiosta hajautus on aiempaa kattavampi. Se luo tilaisuuksia eri markkinatilanteissa ja samalla mahdollisuuden saavuttaa korkeampi sijoitussalkun tuottoriski-suhde.

Säästöpankki on lyhyellä aikavälillä optimistisempi Pohjois-Amerikan suhteen kuin Euroopan osakemarkkinoiden osalta. Näkemyksen taustalla on Pohjois-Amerikan ja erityisesti Yhdysvaltojen pienempi altistuminen globaalin kysynnän hidastumiselle sekä näkemys vahvistuvasta dollarista.

Eurooppa on Yhdysvaltoja riippuvaisempi Kiinasta. Se on riski Euroopalle, koska Kiinan talouskasvu on hidastunut ja maan poliittiset päätökset ovat vaikeasti ennakoitavia. Vuoden 2023 aikana kuitenkin sijoittajien mielenkiinto tulee siirtymään Eurooppaan.

Vaikka Säästöpankki on varovainen Euroopan sijoitusmarkkinoiden kehityksen suhteen, löytyy vanhalta mantereelta yksittäisiä houkuttelevia sijoituskohteita. Niitä ovat syklisistä yhtiöistä tietyt energia-alan toimijat ja pankit. Pankkien välillä on toki merkittäviä eroja sen suhteen missä määrin luottotappiot tulevat kasvamaan ja miten liiketuottojen kehitys paranee korkokatteen myötä. Voimakkaasti varainhoidon ja investointipankkitoiminnan palkkiotuottoihin nojaavat pankit ovat haastavammassa asemassa vuonna 2023.

Defensiivistä sijoituskohteista Vaarnanen mainitsee varteenotettavina myös vakuutusalan yhtiöt, terveydenhoitoalan ja päivittäistavara-alan yritykset. Ratkaisevaa on yksittäisen yrityksen kyky puolustaa myyntikatetta sekä volyymiä hidastuvan kasvun ja hintapaineiden vallitessa.

Säästöpankki on varovainen kehittyvien maiden suhteen. Vahvistunut dollari vaikuttaa negatiivisesti kehittyvien maiden talouskasvuun, koska useat valtiot ovat ottaneet dollareissa noteerattuja lainoja. Lisäksi kehittyvät maat ovat tyypillisesti raaka-aineiden nettoviejiä. Vahvistuva dollari heikentää raaka-aineiden kysyntää, koska dollareissa noteerattavien raaka-aineiden hinta kallistuu muissa valuutoissa.


Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.


Kirjoituksen on aiemmin julkaissut SalkunRakentaja.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista